Právne dojednania a ochrana osobných údajov

Vážený návštevník,

vitajte na našich stránkach, prosíme venujte pozornosť nižšie uvedeným "Obchodným podmienkam" a "Ochrane osobných údajov".

 

Obchodné podmienky

Ak budete pokračovať v prehliadaní a používať túto webovú stránku súhlasíte s dodržovaním našich pravidiel a zásad nakladania s osobnými údajmi.

Pojem "Energy-Hub" alebo "my" ďalej uvedený, alebo uvedený na stránkách www.energy-hub.cz, www.energy-hub.eu alebo www.energyhub.eu odkazuje na majiteľa webových stránok, ktorým je ENERGY-HUB s.r.o. so sídlom Praha 5, Drtinova 557/10, 150 00, pod registračným identifikačným číslom 019 96 045. Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 214278.

Termín "Vy" ďalej uvedený sa vzťahuje na užívateľa alebo návštevníka našich webových stránok.

Používanie tejto webovej stránky podlieha nasledujúcim podmienkam použitia:

 1. Webové stránky www.energy-hub.cz alebo www.energy-hub.eu obsahujú všeobecné informácie, ktoré podliehajú zmenám bez predošlého upozornenia.
 2. Ani my, ani žiadna tretia strana neposkytujeme akúkoľvek záruku presnosti, kompletnosti alebo vhodnosti informácií a materiálov nájdených alebo ponúkaných prostredníctvom našej webovej stránky. Beriete na vedomie, že tieto informácie a materiály môžu obsahovať nepresnosti či chyby, za ktoré výslovne nenesieme zodpovednosť v rozsahu povolenom zákonom.
 3. Využívanie akýchkoľvek informácií alebo materiálov prezentovaných na našej webovej stránke je výhradne na Vašu vlastnú zodpovednosť a len pre vlastnú potrebu.
 4. Táto webová stránka obsahuje materiály, ktoré sú v našom vlastníctve alebo pod licenčným použitím. Tieto materiály nie sú obmedzené len na dizajn, rozloženie, vzhľad a grafiku našich webových stránok. Akákoľvek reprodukcia týchto webových stránok je zakázaná v súlade s autorskými právami.
 5. Neoprávnené používanie tejto webovej stránky môže viesť k nároku na náhradu škody, alebo môže byť považované za trestný čin.
 6. Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. Tieto odkazy sú poskytované pre Vaše pohodlie, poskytnutie ďalších informácií a prehľadu. To neznamená, že plne schvaľujeme ich obsah, za ktorý nenesieme zodpovednosť a nemôžeme zaručiť jeho stálu dostupnosť. Ak takéto odkazy použijete, opustíte tým naše webové stránky a beriete do úvahy, že ste povinní sa riadiť príslušnými podmienkami tretej strany.
 7. Odkazy na iné webové stránky sú považované za citácie s uvedením samotného zdroja podľa normy STN ISO 690.
 8. Akékoľvek neoprávnené použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov, fotografií a iných dokumentov je bez nášho súhlasu zakázané.

 

Ochrana osobných údajov

Pri spracovaní a uchovávaní osobných údajov postupujeme v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany súkromia vyplývajúcich z ustanovenia § 11, § 12, § 18 ods. 2 a § 21 zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") a nariadenia (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ("nariadenie" alebo "GDPR"), rovnako tak ako z ďalších záväzných právnych noriem vrátane zákona č. 256/1992 o ochrane osobných údajov v informačných systémoch), dovoľte nám preto informovať Vás o právach a povinnostiach vyplývajúcich pre správcov a pre subjekty osobných údajov z novej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov, ako aj o pravidlách ďalšieho spracovania osobných údajov, ktoré ste nám v minulosti už poskytli alebo v prípade že v budúcnosti ešte poskytnete.

Nespracovávame osobné údaje užívateľov našich služieb inak, než na zákonné účely, poprípade na účely, s ktorými užívateľ vyslovil súhlas. Údaje sú pritom spracovávané iba v rozsahu potrebnom pre naplnenie vyššie uvedených účelov a len po dobu nutnú pre vyššie dosiahnutie uvedených účelov. Za týmto účelom si prosím vždy podrobne preštudujte príslušné podmienky danej služby, kde sú zvyčajne uvedené podrobnejšie pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi.
Pokiaľ od Vás budeme potrebovať údaje, ktoré vás budú identifikovať (osobné údaje) alebo ktoré nám umožnia Vás kontaktovať za účelom poskytnutia produktu alebo služby, ktoré ste si vyžiadali, výslovne vás o ne požiadame. Údaje, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s užívateľmi našich služieb, môžu zvyčajne obsahovať Vaše meno a priezvisko, adresu a Váš e-mail. Pre niektoré (najmä platené) služby potrebujeme poznať aj niektoré ďalšie informácie o užívateľoch, preto si prosím pozorne preštudujte podmienky danej služby.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť tretím stranám iba v prípadoch, kedy nám to bude ukladať alebo umožňovať zákon alebo so súhlasom používateľa.

Vymedzenie vzájomných práv a povinností:

 1. S účinnosťou od 25.5.2018 je každá zo zmluvných strán Zmluvy povinná so všetkými osobnými údajmi fyzických osôb pochádzajúcich zo sféry druhej zmluvnej strany, s ktorými príde do styku v súvislosti s uzatvorením a plnením zmluvy, najmä s kontaktnými a identifikačnými údajmi (ako sú predovšetkým meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, IČO, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie o bonite a dôveryhodnosti, apod.) zamestnancov, štatutárnych či iných zástupcov a zmluvných partnerov druhej zmluvnej strany, či osobnými údajmi samotnej druhej zmluvnej strany , ak je fyzickou osobou, prípadne osobnými údajmi akýchkoľvek iných tretích strán (ďalej spoločne len "chránené údaje") nakladať výhradne v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR") a ďalšími právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov platnými v Českej republike (GDPR a ďalšie právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov ďalej spoločne len ( "Predpisy OÚ").
 2. Podľa Predpisov OÚ je každý účastník zmluvnej strany Zmluvy povinný najmä:

  i) s chránenými údajmi nakladať výlučne na území Európskej únie bez ich prenosu do tretích krajín, popr. ak dôjde k ich odovzdaniu príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii, zaistiť, aby sa tak stalo v súlade s Predpismi OÚ,

  ii) užívať ich výhradne na účely plnenia Zmluvy, vykonanie opatrení pred uzatvorením Zmluvy, na účely plnenia právnych povinností správcu resp. na účely svojich oprávnených záujmov (ako sú ochrana vlastníctva a podnikania, zaistenie bezpečnosti osôb a majetku pri prevádzke nehnuteľností, ochrana a vymáhanie právnych nárokov a pod.), vždy však iba v rozsahu, v akom je to nevyhnutné v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b), c) a f) GDPR, pričom tento nevyhnutný rozsah je každá zmluvná strana povinná priebežne vyhodnocovať a reagovať na zmeny vyplývajúce z povahy plnenia, opatrení, povinností a záujmov,

  iii) uchovávať ich len po nevyhnutnú dobu resp. po dobu určenú Predpismi OÚ či po dobu danú trvaním oprávnených záujmov,

  iv) zabezpečiť chránené údaje vhodnými technickými a organizačnými opatreniami, a to najmä pred ich stratou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom tretích osôb a pred ich využitím na iné účely, než na uvedené vyššie,

  v) zodpovedajúcim spôsobom poučiť a zaviazať k ochrane chránených údajov všetky osoby, ktoré konajú za zmluvnú stranu  a ktoré sa môžu dostať do styku s chránenými údajmi,

  vi) bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu v prípade akejkoľvek okolnosti či udalosti významnej pre ochranu chránených údajov a pre práva dotknutých osôb, ktorých sa chránené údaje týkajú,

  vii) plniť všetky ďalšie povinnosti správcu chránených údajov a zabezpečiť plnenie povinností spracovateľovi chránených údajov, to všetko v súlade s Predpismi OÚ.

 3. Každá zmluvná strana Zmluvy je vo veciach nakladania s chránenými údajmi pochádzajúcimi zo sféry druhej zmluvnej strany takisto povinná poskytnúť druhej strane na jej žiadosť potrebnú súčinnosť, predovšetkým jej poskytnúť vysvetlenie a informácie, najmä v oblasti týkajúcej sa plnenia povinností podľa predchádzajúceho odseku. V prípade uplatnenia vyššie uvedených či ďalších práv vyplývajúcich z článkov 13 a 14 GDPR subjektom údajov zo sféry jednej zmluvnej strany voči druhej zmluvnej strane (právo na informácie a vysvetlenia ohľadom spracovania chránených údajov, právo na prístup k svojim chráneným údajom vrátane práva na obstaranie ich kópií, právo požadovať opravu nepresných chránených údajov, obmedzenie spracovania či úplné vymazanie svojich chránených údajov v prípadoch ustanovených Predpismi GDPR, právo na prenosnosť chránených údajov, právo vzniesť námietku proti spracovaniu chránených údajov, právo podať proti správcovi sťažnosť u dozorného úradu a pod.), Vás preto žiadame o bezodkladné poskytnutie všetkej potrebnej súčinnosti na zabezpečenie splnenia povinností voči takémuto subjektu údajov podľa Predpisov OÚ a rovnako tak o poskytnutie vzájomnej súčinnosti v prípade akejkoľvek kontroly zo strany dozorných úradov.
 4. S ohľadom na povahu zmluvy je vzájomné poskytnutie chránených údajov nutné pre plnenie zmluvných a zákonných povinností každej zo strán zmluvy. Žiadna zo zmluvných strán by Zmluvu nemohla riadne plniť, ak by jej potrebné chránené údaje pochádzajúce zo sféry druhej zmluvnej strany neboli poskytnuté.
 5. S ohľadom na obsah vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy tiež máme za to, že vo vzťahu ku všetkým chráneným údajom pochádzajúcim zo sféry druhej zmluvnej strany je každá zmluvná strana Zmluvy v pozícii ich samostatného správcu a žiadna z nich nie je v pozícii ich spracovateľa pre druhú zmluvnú stranu. Žiadame Vás preto, aby ste každému subjektu údajov, ktorého chránené údaje sú uvedené v Zmluve alebo boli alebo budú inak poskytnuté našej spoločnosti ENERGY-HUB, poskytli bez zbytočného odkladu po obdržaní tohto listu resp. najneskôr ku dňu sprístupnenia jeho chránených údajov našej spoločnosti všetky potrebné informácie v súlade s článkami 3 a 14 GDPR, vrátane informácií uvedených v tomto dokumente. V prípadoch, keď nie ste priamo subjektom údajov, je nevyhnutné zaistiť splnenie Vašej informačnej povinnosti voči takýmto subjektom údajov, ktorých chránené údaje ste poskytli či spracovávate. Ak neexistuje iný právny základ pre spracovanie chránených údajov získaných v súvislosti so Zmluvou, žiadame Vás o poskytovanie takýchto chránených údajov výhradne na základe dobrovoľného súhlasu príslušného subjektu údajov.
 6. Spoločnosť ENERGY-HUB Vám ako druhej zmluvnej strane Zmluvy ďalej oznamuje, že niektoré chránené údaje v prípade potreby poskytuje:

  (i) Svojim daňovým, právnym a iným odborným poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb a iných odborných služieb a/alebo príslušným orgánom verejnej správy, za účelom plnenia zákonných a zmluvných povinností a/alebo ochrany svojich oprávnených záujmov, a/alebo

  (ii) Ovládajúcim a riadiacim spoločnostiam formou vnútroskupinového zdieľania informácií o obchodných aktivitách správcu, za účelom ich koordinácie, vyhodnocovania a zlepšovania kvality ich výkonu.

 7. Spoločnosť ENERGY-HUB potvrdzuje, že:

  (i) Chránené údaje budú spracované manuálne aj automatizovane, nebude však pri tom dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu, a že;

  (ii) Najneskôr do 4 (štyroch) rokov po skončení platnosti Zmluvy a po úplnom vzájomnom vyporiadaní a splnení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy urobí všetky opatrenia potrebné na to, aby boli nosiče chránených údajov získaných v súvislosti so Zmluvou vrátené druhej zmluvnej strane a/alebo ich spracovateľovi vymazané alebo zničené, ak nebude daný iný legitímny účel ich ďalšieho uchovávania v zmysle Predpisov OÚ a ďalších právnych predpisov resp. trvaním oprávnených záujmov.

 8. V súlade s Predpismi OÚ Vás týmto poučujeme o Vašich následujúcich právach:
 • Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR bude mať subjekt údajov právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa jednak právo získať od ENERGY-HUB potvrdenie, či spracováva osobné údaje, ďalej potom informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracovania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť  dozornému úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, ak nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ. V prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb, aj kópiu osobných údajov.

Právo na potvrdenie o spracovaní osobných údajov, na informácie a na kópiu osobných údajov bude možné uplatniť písomne ​​na adresu sídla ENERGY-HUB. Informácie budú odovzdané iba subjektu osobných údajov, a to iba osobne po overení jeho totožnosti. V prípade opakovanej žiadosti bude ENERGY-HUB oprávnená za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok

 • Právo na opravu nepresných údajov

Podľa čl. 16 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom bude ENERGY-HUB spracovávať. Zákazník/obchodný partner ENERGY-HUB má tiež povinnosť oznamovať zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo. Zároveň je povinný poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o ňom ENERGY-HUB spracováva, nie sú presné. Oprava bude vykonaná bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti.

 • Právo na výmaz

Podľa čl. 17 GDPR bude mať subjekt údajov právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak ENERGY-HUB nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že nedošlo k vymazaniu jeho osobných údajov, je možné toto právo uplatniť písomne na adresu sídla ENERGY-HUB.

 • Právo na obmedzenie spracovania

Podľa čl. 18 GDPR bude mať subjekt údajov do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracovania, ak bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovanie alebo ak podá námietku proti ich spracovaniu, a to písomne na adresu sídla ENERGY-HUB.

 • Právo na oznámenie opravy, výmazu alebo obmedzenia spracovania

Podľa čl. 19 GDPR bude mať subjekt údajov právo na oznámenie zo strany ENERGY-HUB v prípade opravy, výmazu alebo obmedzenia spracovania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo výmazu osobných údajov, bude ENERGY-HUB informovať jednotlivých príjemcov, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti subjekt údajov môže ENERGY-HUB poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch.

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa čl. 20 GDPR bude mať subjekt údajov právo na prenosnosť údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať ENERGY-HUB o poskytnutie týchto údajov inému správcovi.
Ak v rámci zmluvy o poskytovaní služieb alebo na základe súhlasu poskytne subjekt údajov osobné údaje a ich spracovanie sa vykonáva automatizovane, má právo získať tieto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, možno údaje odovzdať aj subjektom údajov určenému správcovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného správcu a bude možné ju autorizovať. V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno žiadosti vyhovieť.

 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 GDPR bude mať subjekt údajov právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu ENERGY-HUB.
V prípade, že ENERGY-HUB nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, ENERGY-HUB spracovanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu. Námietku je možné poslať písomne na adresu sídla ENERGY-HUB.

 • Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely účinný od 25.5.2018 je možné kedykoľvek po tomto dátume odvolať. Toto právo je možné uplatniť písomne na adresu sídla ENERGY-HUB.
Spracovanie údajov z cookies je možné zamedziť zmenou nastavenia webového prehliadača.

 • Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotklo. ENERGY-HUB uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre subjekty údajov.

 • Právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

 • Kontakt :

Od 25. 5. 2018 je k dispozícii tento kontakt v zmysle nariadenia: jan.fischer@energy-hub.cz


Za spoločnosť ENERGY-HUB s.r.o.

Mgr. Jan Fischer, konateľ

 

ENERGY-HUB s.r.o
Drtinova 557/10 | PRAHA 5 | Česká republika

 

ENERGY-HUB je moderná nezávislá platforma pre priebežné zdieľanie spravodajstva a analytických článkov z energetického sektora. V rámci nášho portfólia ponúkame monitoring českej, slovenskej aj zahraničnej tlače.

83377
Počet publikovaných noviniek
2092
Počet publikovaných akcií
1050
Počet publikovaných článkov
ENERGY-HUB využívá spravodajstvo ČTK, ktorého obsah je chránený autorským zákonom.
Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie akéhokoľvek obsahu alebo jeho časti verejnosti je bez predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázané.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika