Český trh so zárukami pôvodu energie rastie aj vďaka riešeniu zo Slovenska

Spoločnosť OTE, a.s., rozšírila vydávanie záruk pôvodu aj na ďalšie formy energie a zaviedla evidenciu záruk využitia OZE v doprave. Opiera sa pri tom o informačný systém, ktorý vyvinula slovenská spoločnosť SFÉRA, a.s. Zmapovali sme, ako prebiehal proces jeho implementácie. 

Český trh so zárukami pôvodu energie rastie aj vďaka riešeniu zo Slovenska

ABSTRACT: The Czech electricity and gas market operator, OTE, a.s., issues guarantees of origin for electricity, biomethane, hydrogen or heat. From 2023, the register of the guarantees of origin is operated by an external provider, the Slovak company SFÉRA, a.s. This contractual relationship also ensures the necessary development and security of the system.


 

Tradičná energetika sa otriasa v základoch. Rozvoj zelených technológií otvára úplne nové možnosti pre rast celého sektora. V mozaike dekarbonizácie si stihli získať stabilné miesto environmentálne nástroje, akými sú aj záruky pôvodu energie. Hnacou silou dopytu po zárukách pôvodu v krajinách EÚ sú okrem legislatívy aj koncoví spotrebitelia. Zároveň sa využívajú aj ako efektívny marketingový nástroj. Pre spotrebiteľa sú preukázateľným dokladom o tom, z akého zdroja, v akej výrobni a v akom čase bola energia vyprodukovaná a dodaná do príslušnej energetickej sústavy.

V Česku zastrešuje elektronickú evidenciu a vydávanie záruk pôvodu (ZP) spoločnosť OTE, a.s. Popri organizovaní trhu s elektrinou a plynom rastú jej aktivity na viacerých úrovniach. V súčasnosti je poskytovateľom komplexných služieb pre účastníkov tamojšieho energetického trhu. OTE, a.s., je súčasne aj plnohodnotným členom medzinárodnej Asociácie vydavateľských subjektov (AIB), čo jej umožňuje elektronické prevody záruk v rámci siete ostatných členských subjektov asociácie.

V súvislosti s novelizáciou zákona o podporovaných zdrojoch energie v Česku však nadobudla firma OTE, a.s., aj nové kompetencie v oblasti záruk. Od roku 2023 je možnosť vydávania záruk pôvodu rozšírená o záruky pôvodu energie, ktoré sa vzťahujú na všetku elektrinu, ale aj biometán, vodík, teplo z OZE alebo teplo pochádzajúce z jadrovej elektrárne. Spoločnosť OTE, a.s., preto ešte v minulom roku uskutočnila tender na dodávku informačného systému, ktorý umožňuje rozšírenú správu záruk pôvodu. Podpora nových komodít pre záruky pôvodu si tiež vyžadovala rozšírenie systému, ktorý zabezpečuje kompatibilitu záruk podľa aktua­lizovanej špecifikácie pre záruky pôvodu definovanej asociáciou AIB.

Vo verejnom obstarávaní uspela spoločnosť SFÉRA, a.s., ktorá pre OTE, a.s., zabezpečuje dodávku, prevádzku a šesť rokov trvajúcu podporu informačných systémov XMtrade®/EZP a XMtrade®/EVOZED.

Nadviazaná spolupráca medzi partnermi otvára cestu, ako ďalej rozvíjať trh so zárukami pôvodu. „Veľmi si vážime, že môžeme byť súčasťou rozvoja záruk pôvodu v Českej republike a veríme, že nami dodaná platforma XMtrade® je kvalitným základom pre napredovanie v poskytovaní ďalších služieb v tejto oblasti,“ povedal Mgr. Libor Láznička, MBA, riaditeľ úseku vývoja spoločnosti SFÉRA, a.s.

 

Záruky pôvodu - súhrnný prehľad transakcií

 

AKO PREBIEHALA NÁHRADA PÔVODNÉHO SYSTÉMU ZA NOVÉ RIEŠENIE

V procese nasadzovania systému XMtrade®/EZP bolo nevyhnutným predpokladom pre jeho úspešnú implementáciu nadviazanie spolupráce medzi vývojovým tímom spoločnosti SFÉRA, a.s., a tímom dodávateľa predchádzajúceho systému pre záruky pôvodu a najmä Centrálneho Systému OTE (CS OTE) v rámci informačnej architektúry, ktorý zabezpečuje podporu ostatných agend spoločnosti OTE, a.s. Spolupráca spočívala primárne v integrácii nového registra záruk pôvodu so systémom CS OTE, ako aj v migrácii dát z pôvodného systému do nového riešenia XMtrade®/EZP. Tím dodávateľa CS OTE (spoločnosti CGI IT Czech Republic s.r.o.) poskytol pri projekte plnú súčinnosť, a to navzdory náročnému obdobiu (z dôvodu prebiehajúcej energetickej krízy bolo v krátkom časovom horizonte nutné zaviesť zastropovanie cien a kompenzačný mechanizmus, ktoré predstavovali komplexný zásah do IT systémov OTE, a.s.).

Neoddeliteľnú súčasť funkcionalít v rámci informačného systému XMtrade®/EZP predstavuje podpora uplatňovania záruk pôvodu voči koncovému spotrebiteľovi a podpora prevádzania záruk medzi držiteľmi účtu vo forme vnútroštátnych a zahraničných prevodov prostredníctvom platformy AIB Hub.

V kontexte pripojenia do platformy AIB Hub bola z tohto dôvodu nevyhnutná spolupráca s asociáciou AIB, ktorá spočívala v absolvovaní predpísaného testovania a technického auditu nového registra záruk pôvodu. Informačný systém XMtrade®/EZP bol medzi prvými registrami záruk pôvodu v rámci členov AIB, ktorý sa pripájal do novej verzie AIB Hub, využívajúc pri tom rozšírenia pre nové typy záruk definovaných AIB.

Implementácia nových funkcionalít bola úspešne zavŕšená komplexným testovaním nového systému, čo umožnilo spustenie systému XMtrade®/EZP do prevádzky v máji 2023. S miernym odstupom boli úspešne sprevádzkované aj medzinárodné prevody na strane AIB Hub pod novou schémou záruk pôvodu. Týmto systém XMtrade®/EZP vstúpil do svojej plnohodnotnej prevádzky.

„Jsem velmi rád, že došlo k úspěšnému spuštění nového systému pro záruky původu. Děkuji za velmi profesionální a flexibilní přístup projektových týmů obou dodavatelů a našeho interního projektového týmu. Pevně věřím, že záruky původu představují velmi důležitý nástroj pro podporu dekarbonizace naší ekonomiky“, povedal Ing. Michal Puchel, predseda predstavenstva OTE, a.s.

Sprevádzkovanie nového systému pre evidenciu záruk pôvodu prinieslo okrem nových funkcionalít prehľadnejší reporting, zjednodušenie administrácie a celkové zlepšenie užívateľského rozhrania.

 

Schematické znárodnenie komunikačných procesov evidencie a uplatňovania záruk pôvodu v OTE, a.s.

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU XMTRADE®/EZP

Systém XMtrade®/EZP je prevádzkovaný ako webová aplikácia. Samotný systém bol dodaný zákazníkovi vo forme cloudového riešenia. Synchronizácia nevyhnutných dátových entít s okolitými systémami spoločnosti OTE, a.s., je zabezpečená prostredníctvom automatizovanej výmeny dát.

XMtrade®/EZP automatizovane komunikuje s viacerými systémami firmy OTE, a.s., a to predovšetkým so systémom správy kmeňových údajov spoločností a používateľov, systémom pre správu kmeňových údajov výrobných zariadení, nameraných údajov a palivových výkazov, ako aj so systémom pre fakturáciu či systémom pre publikáciu dát na webové sídlo OTE, a.s. Naďalej tak pokračuje úspešne nastavená spolupráca medzi tímami spoločnosti SFÉRA, a.s., a tímami dodávateľa systému CS OTE, ktorá je nevyhnutná k tomu, aby systém fungoval spoľahlivo a k spokojnosti používateľov.

Pripojenie na platformu AIB Hub je realizované v súlade s platnou špecifikáciou pre výmenu dát, ktorú definuje asociácia AIB. V súčasnosti AIB predpisuje využívanie webových služieb ako na strane registrov, tak aj na strane platformy AIB Hub, podporujúcich obojsmernú komunikáciu.

 

MONITORING PREVÁDZKY A NONSTOP TECHNICKÁ PODPORA

Systém XMtrade®/EZP je poskytnutý vo forme kontraktu softvér ako služba. Dohľad nad prevádzkou a zákaznícku starostlivosť zabezpečuje tím technickej podpory. Systém, vrátane infraštruktúry, je monitorovaný na diaľku, čo umožňuje včas zareagovať na prípadný problém a predísť výpadkom.

V súlade so spomenutou zmenou legislatívy, ktorá je transpozíciou európskej smernice RED II, je v rámci systému XMtrade®/EZP umožnené vydávanie záruk pôvodu elektriny vyrobenej nielen z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚ KVET), ale z akýchkoľvek zdrojov. O vydanie záruky pôvodu energie, ktorá bola vyrobená od 1. januára 2023 na území Českej republiky, môžu žiadať producenti biometánu, pokročilého i nepokročilého, takisto vodíka, tepla vyrobeného z OZE a tepla vyprodukovaného jadrovými elektrárňami.

K ďalšej povinnosti OTE patrí evidencia plnenia využitia OZE v doprave. V praxi ide o elektronickú evidenciu, ktorá umožní diaľkovým spôsobom vkladať a uchovávať dokumenty, ktoré sa týkajú kritérií udržateľnosti a emisií skleníkových plynov, evidencie prevodov a využitia pohonných hmôt, ktoré boli vyrobené z OZE na splnenie povinnosti pre zabezpečenie minimálneho podielu biopalív, pokročilého biometánu a elektriny z OZE v sektore dopravy. Na tento účel spoločnosť OTE, a.s., využíva nový systém evidencie využitia OZE v doprave XMtrade®/EVOZED.

Tomáš Brejcha

Súvisiace články

Aliance energetiky: České firmy dokážou do reaktorů dodat klíčová zařízení

Tuzemské firmy se podle Aliance české energetiky dokážou z velké části podílet na dodávkách klíčových zařízení pro nové jaderné bl…

Memoranda o budoucí spolupráci na dostavbě Dukovan mají i firmy z Třebíče

Na dodávkách při stavbě nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku by se měly podílet také firmy sídlící v Třebíči, kte…

Nafta a benzin kvůli novým emisním povolenkám podraží, mluví se o dvou až 10 korunách na litr. Ale až v roce 2027

Minulý rok se v Česku prodalo 8,3 miliardy litrů nafty a benzinu. Od roku 2027 budou obchodníci a dovozci paliv muset každý litr e…

TASR: Ropa od Lukoilu přestala Družbou proudit přes Ukrajinu na Slovensko

Ropa od ruské společnosti Lukoil přestala ropovodem Družba přes Ukrajinu proudit na Slovensko. S odvoláním na mluvčí ministerstva…

Stavební povolení pro nové reaktory v Dukovanech by mělo být vydáno v roce 2029

Stavební povolení na stavbu dvou jaderných bloků v jaderné elektrárně Dukovany by mělo být vydáno v roce 2029, kdy začnou výkopové…

Kalendár akcií

H2 Fórum: Na vodíku záleží

10. 09. 2024 12:00 - 11. 09. 2024 12:30
Karlovy Vary
V Karlových Varech se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR uskuteční 3. ročník největší konference zaměřené na podporu rozvoje vodíkového h...

ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

09. 09. 2024 09:00 - 11. 09. 2024 17:00
Ostravice

Konference energetika 2024: DEKARBONIZACE – MÉNĚ RISKU, VÍCE ZISKU!

18. 09. 2024 09:00 - 19. 09. 2024 17:00
Brno, hotel Passage
Každoroční konference Energetika je unikátní otevřenou diskuzní platformou pro směřování energetiky. Na jednom místě propojuje energetické vize, techn...

Fotovoltaika v praxi

25. 09. 2024 09:00 - 26. 09. 2024 17:00
Praha i ONLINE
Konference o legislativních podmínkách, povolovacích procesech, financování, zkušenostech z praxe i nových trendech v oblasti obnovitelných zdrojů ene...

ENERGY-HUB je moderná nezávislá platforma pre priebežné zdieľanie spravodajstva a analytických článkov z energetického sektora. V rámci nášho portfólia ponúkame monitoring českej, slovenskej aj zahraničnej tlače.

83779
Počet publikovaných noviniek
2092
Počet publikovaných akcií
1090
Počet publikovaných článkov
ENERGY-HUB využívá spravodajstvo ČTK, ktorého obsah je chránený autorským zákonom.
Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie akéhokoľvek obsahu alebo jeho časti verejnosti je bez predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázané.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika