Český trh so zárukami pôvodu energie rastie aj vďaka riešeniu zo Slovenska

Spoločnosť OTE, a.s., rozšírila vydávanie záruk pôvodu aj na ďalšie formy energie a zaviedla evidenciu záruk využitia OZE v doprave. Opiera sa pri tom o informačný systém, ktorý vyvinula slovenská spoločnosť SFÉRA, a.s. Zmapovali sme, ako prebiehal proces jeho implementácie. 

Český trh so zárukami pôvodu energie rastie aj vďaka riešeniu zo Slovenska

ABSTRACT: The Czech electricity and gas market operator, OTE, a.s., issues guarantees of origin for electricity, biomethane, hydrogen or heat. From 2023, the register of the guarantees of origin is operated by an external provider, the Slovak company SFÉRA, a.s. This contractual relationship also ensures the necessary development and security of the system.


 

Tradičná energetika sa otriasa v základoch. Rozvoj zelených technológií otvára úplne nové možnosti pre rast celého sektora. V mozaike dekarbonizácie si stihli získať stabilné miesto environmentálne nástroje, akými sú aj záruky pôvodu energie. Hnacou silou dopytu po zárukách pôvodu v krajinách EÚ sú okrem legislatívy aj koncoví spotrebitelia. Zároveň sa využívajú aj ako efektívny marketingový nástroj. Pre spotrebiteľa sú preukázateľným dokladom o tom, z akého zdroja, v akej výrobni a v akom čase bola energia vyprodukovaná a dodaná do príslušnej energetickej sústavy.

V Česku zastrešuje elektronickú evidenciu a vydávanie záruk pôvodu (ZP) spoločnosť OTE, a.s. Popri organizovaní trhu s elektrinou a plynom rastú jej aktivity na viacerých úrovniach. V súčasnosti je poskytovateľom komplexných služieb pre účastníkov tamojšieho energetického trhu. OTE, a.s., je súčasne aj plnohodnotným členom medzinárodnej Asociácie vydavateľských subjektov (AIB), čo jej umožňuje elektronické prevody záruk v rámci siete ostatných členských subjektov asociácie.

V súvislosti s novelizáciou zákona o podporovaných zdrojoch energie v Česku však nadobudla firma OTE, a.s., aj nové kompetencie v oblasti záruk. Od roku 2023 je možnosť vydávania záruk pôvodu rozšírená o záruky pôvodu energie, ktoré sa vzťahujú na všetku elektrinu, ale aj biometán, vodík, teplo z OZE alebo teplo pochádzajúce z jadrovej elektrárne. Spoločnosť OTE, a.s., preto ešte v minulom roku uskutočnila tender na dodávku informačného systému, ktorý umožňuje rozšírenú správu záruk pôvodu. Podpora nových komodít pre záruky pôvodu si tiež vyžadovala rozšírenie systému, ktorý zabezpečuje kompatibilitu záruk podľa aktua­lizovanej špecifikácie pre záruky pôvodu definovanej asociáciou AIB.

Vo verejnom obstarávaní uspela spoločnosť SFÉRA, a.s., ktorá pre OTE, a.s., zabezpečuje dodávku, prevádzku a šesť rokov trvajúcu podporu informačných systémov XMtrade®/EZP a XMtrade®/EVOZED.

Nadviazaná spolupráca medzi partnermi otvára cestu, ako ďalej rozvíjať trh so zárukami pôvodu. „Veľmi si vážime, že môžeme byť súčasťou rozvoja záruk pôvodu v Českej republike a veríme, že nami dodaná platforma XMtrade® je kvalitným základom pre napredovanie v poskytovaní ďalších služieb v tejto oblasti,“ povedal Mgr. Libor Láznička, MBA, riaditeľ úseku vývoja spoločnosti SFÉRA, a.s.

 

Záruky pôvodu - súhrnný prehľad transakcií

 

AKO PREBIEHALA NÁHRADA PÔVODNÉHO SYSTÉMU ZA NOVÉ RIEŠENIE

V procese nasadzovania systému XMtrade®/EZP bolo nevyhnutným predpokladom pre jeho úspešnú implementáciu nadviazanie spolupráce medzi vývojovým tímom spoločnosti SFÉRA, a.s., a tímom dodávateľa predchádzajúceho systému pre záruky pôvodu a najmä Centrálneho Systému OTE (CS OTE) v rámci informačnej architektúry, ktorý zabezpečuje podporu ostatných agend spoločnosti OTE, a.s. Spolupráca spočívala primárne v integrácii nového registra záruk pôvodu so systémom CS OTE, ako aj v migrácii dát z pôvodného systému do nového riešenia XMtrade®/EZP. Tím dodávateľa CS OTE (spoločnosti CGI IT Czech Republic s.r.o.) poskytol pri projekte plnú súčinnosť, a to navzdory náročnému obdobiu (z dôvodu prebiehajúcej energetickej krízy bolo v krátkom časovom horizonte nutné zaviesť zastropovanie cien a kompenzačný mechanizmus, ktoré predstavovali komplexný zásah do IT systémov OTE, a.s.).

Neoddeliteľnú súčasť funkcionalít v rámci informačného systému XMtrade®/EZP predstavuje podpora uplatňovania záruk pôvodu voči koncovému spotrebiteľovi a podpora prevádzania záruk medzi držiteľmi účtu vo forme vnútroštátnych a zahraničných prevodov prostredníctvom platformy AIB Hub.

V kontexte pripojenia do platformy AIB Hub bola z tohto dôvodu nevyhnutná spolupráca s asociáciou AIB, ktorá spočívala v absolvovaní predpísaného testovania a technického auditu nového registra záruk pôvodu. Informačný systém XMtrade®/EZP bol medzi prvými registrami záruk pôvodu v rámci členov AIB, ktorý sa pripájal do novej verzie AIB Hub, využívajúc pri tom rozšírenia pre nové typy záruk definovaných AIB.

Implementácia nových funkcionalít bola úspešne zavŕšená komplexným testovaním nového systému, čo umožnilo spustenie systému XMtrade®/EZP do prevádzky v máji 2023. S miernym odstupom boli úspešne sprevádzkované aj medzinárodné prevody na strane AIB Hub pod novou schémou záruk pôvodu. Týmto systém XMtrade®/EZP vstúpil do svojej plnohodnotnej prevádzky.

„Jsem velmi rád, že došlo k úspěšnému spuštění nového systému pro záruky původu. Děkuji za velmi profesionální a flexibilní přístup projektových týmů obou dodavatelů a našeho interního projektového týmu. Pevně věřím, že záruky původu představují velmi důležitý nástroj pro podporu dekarbonizace naší ekonomiky“, povedal Ing. Michal Puchel, predseda predstavenstva OTE, a.s.

Sprevádzkovanie nového systému pre evidenciu záruk pôvodu prinieslo okrem nových funkcionalít prehľadnejší reporting, zjednodušenie administrácie a celkové zlepšenie užívateľského rozhrania.

 

Schematické znárodnenie komunikačných procesov evidencie a uplatňovania záruk pôvodu v OTE, a.s.

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA SYSTÉMU XMTRADE®/EZP

Systém XMtrade®/EZP je prevádzkovaný ako webová aplikácia. Samotný systém bol dodaný zákazníkovi vo forme cloudového riešenia. Synchronizácia nevyhnutných dátových entít s okolitými systémami spoločnosti OTE, a.s., je zabezpečená prostredníctvom automatizovanej výmeny dát.

XMtrade®/EZP automatizovane komunikuje s viacerými systémami firmy OTE, a.s., a to predovšetkým so systémom správy kmeňových údajov spoločností a používateľov, systémom pre správu kmeňových údajov výrobných zariadení, nameraných údajov a palivových výkazov, ako aj so systémom pre fakturáciu či systémom pre publikáciu dát na webové sídlo OTE, a.s. Naďalej tak pokračuje úspešne nastavená spolupráca medzi tímami spoločnosti SFÉRA, a.s., a tímami dodávateľa systému CS OTE, ktorá je nevyhnutná k tomu, aby systém fungoval spoľahlivo a k spokojnosti používateľov.

Pripojenie na platformu AIB Hub je realizované v súlade s platnou špecifikáciou pre výmenu dát, ktorú definuje asociácia AIB. V súčasnosti AIB predpisuje využívanie webových služieb ako na strane registrov, tak aj na strane platformy AIB Hub, podporujúcich obojsmernú komunikáciu.

 

MONITORING PREVÁDZKY A NONSTOP TECHNICKÁ PODPORA

Systém XMtrade®/EZP je poskytnutý vo forme kontraktu softvér ako služba. Dohľad nad prevádzkou a zákaznícku starostlivosť zabezpečuje tím technickej podpory. Systém, vrátane infraštruktúry, je monitorovaný na diaľku, čo umožňuje včas zareagovať na prípadný problém a predísť výpadkom.

V súlade so spomenutou zmenou legislatívy, ktorá je transpozíciou európskej smernice RED II, je v rámci systému XMtrade®/EZP umožnené vydávanie záruk pôvodu elektriny vyrobenej nielen z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚ KVET), ale z akýchkoľvek zdrojov. O vydanie záruky pôvodu energie, ktorá bola vyrobená od 1. januára 2023 na území Českej republiky, môžu žiadať producenti biometánu, pokročilého i nepokročilého, takisto vodíka, tepla vyrobeného z OZE a tepla vyprodukovaného jadrovými elektrárňami.

K ďalšej povinnosti OTE patrí evidencia plnenia využitia OZE v doprave. V praxi ide o elektronickú evidenciu, ktorá umožní diaľkovým spôsobom vkladať a uchovávať dokumenty, ktoré sa týkajú kritérií udržateľnosti a emisií skleníkových plynov, evidencie prevodov a využitia pohonných hmôt, ktoré boli vyrobené z OZE na splnenie povinnosti pre zabezpečenie minimálneho podielu biopalív, pokročilého biometánu a elektriny z OZE v sektore dopravy. Na tento účel spoločnosť OTE, a.s., využíva nový systém evidencie využitia OZE v doprave XMtrade®/EVOZED.

Tomáš Brejcha

Súvisiace články

Na 50 ropných společností se v Dubaji zavázalo do 2030 přestat s emisemi metanu

Na 50 ropných společností, které dohromady tvoří polovinu celosvětové produkce, se dnes na klimatické konferenci OSN (COP28) v Dub…

ESG není jen o měření uhlíkové stopy. České firmy provází baťovská udržitelnost, říká Sůra

Jen málokterá firma se v poslední době nesetkala s pojmem ESG. Zkratka vyjadřující ekologickou a sociální odpovědnost vedení firem…

ČEZ po sněžení evidoval až 5900 míst bez proudu, hlavně ve středních Čechách

Energetická firma ČEZ po sněžení v noci na dnešek a dnes ráno zaznamenala až 5900 domácností bez elektřiny, nejvíce ve Středočeské…

E.ON eviduje 3200 domácností bez proudu, dopoledne jich bylo 10.500

Firma EG.D k dnešním 18:00 nadále evidovala asi 3200 domácností bez proudu. Dopoledne jich bylo 10.500, bez elektřiny jsou odběrat…

Na 117 vlád se zavázalo ztrojnásobit do roku 2030 obnovitelné zdroje

Na 117 účastníků klimatické konference OSN (COP28) v Dubaji se zavázalo ztrojnásobit do roku 2030 světovou kapacitu obnovitelných…

Kalendár akcií

Dny teplárenství a energetiky

23. 04. 2024 16:00 - 24. 04. 2024 00:00
Clarion Congress Hotel Olomouc

PRO-ENERGY CON 2024

07. 11. 2024 16:00 - 08. 11. 2024 00:00
Hotel Amande, Hustopeče, ČR
Odborná konference PRO-ENERGY CON pořádaná již od roku 2011, je již tradičním setkáním zástupců a předních odborníků všech energetických odvětví. Konf...

ENERGY-HUB je moderná nezávislá platforma pre priebežné zdieľanie spravodajstva a analytických článkov z energetického sektora. V rámci nášho portfólia ponúkame monitoring českej, slovenskej aj zahraničnej tlače.

80817
Počet publikovaných noviniek
2092
Počet publikovaných akcií
981
Počet publikovaných článkov
ENERGY-HUB využívá spravodajstvo ČTK, ktorého obsah je chránený autorským zákonom.
Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie akéhokoľvek obsahu alebo jeho časti verejnosti je bez predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázané.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika