Povoľovacie procesy pri OZE budú rýchlejšie

Výstavba či rekonštrukcia zariadení na výrobu elektriny z OZE býva časovo náročná. Problémom často nie je ani tak samotná technická realizácia, ako skôr zdĺhavé povoľovacie procesy, ktoré projekty najviac brzdia. EÚ však prináša dočasný nástroj, vďaka ktorému by tieto procesy nemali v niektorých prípadoch presiahnuť 3 mesiace. Uvoľnenie sa dotkne aj EIA.

Povoľovacie procesy pri OZE budú rýchlejšie

ABSTRACT: In December 2022, the Council of Energy Ministers adopted Regulation 2022/2577, which sets out a framework for accelerating the deployment of renewable energy sources. The regulation covers four areas of renew­able energy generation and is valid until 30 June 2024.


 

NARIADENIE, KTORÉ URÝCHĽUJE ZAVÁDZANIE ENERGIE Z OZE

Rada ministrov pre energetiku členských štátov EÚ koncom minulého roka prijala nariadenie č. 2022/2577, ktorým sa stanovuje rámec na urýchlenie zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov (ďalej len „Nariadenie“). Tento právny akt predstavuje ďalší z nástrojov na riešenie energetickej krízy spojenej s rusko-ukrajinským konfliktom. Rada EÚ prijatie Nariadenia oprela o článok 122 zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý hovorí o možnosti rozhodnúť o vhodných hospodárskych opatreniach predovšetkým v čase, keď sa vyskytnú vážne ťažkosti v dodávke určitých produktov najmä v oblasti energetiky, a to v duchu solidarity medzi členskými štátmi.

Podstata novej úpravy spočíva v zavedení cielených opatrení, ktoré umožňujú širšie a rýchlejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“).

Nariadenie sa má uplatňovať len počas 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti, t. j. do 30. júna 2024. Európska komisia má však do konca tohto roka Nariadenie posúdiť z hľadiska potreby pokračovať v procese urýchleného zavádzania OZE, pričom bude môcť navrhnúť predĺženie jeho platnosti aj po tomto dátume.

V každom prípade možno očakávať, že tento proces a s tým súvisiace zrýchlené vydávanie príslušných povolení sa bude zintenzívňovať. Vyplýva to aj z hlavných cieľov nariadenia REPowerEU, ktoré spočívajú v odstrihnutí sa od ruských fosílnych palív a podpore energetickej transformácie tiež cestou diverzifikácie zdrojov a rozšíreného využívania OZE.

Plnenie týchto cieľov majú zabezpečiť predovšetkým opatrenia, ktoré sú súčasťou novej kapitoly REPowerEU v rámci aktua­lizovaného Plánu obnovy a odolnosti SR. Za jednu z kľúčových oblastí sú označené práve povoľovacie procesy, ktoré by sa podľa zverejneného textu mali urýchliť, zjednodušiť a digitalizovať, pričom dôraz sa kladie najmä na administratívne a povoľovacie konania súvisiace s rozvojom veternej a geotermálnej energie. Samotným legislatívnym a procesným zmenám, ako aj posilneniu chýbajúcich administratívnych kapacít má však predchádzať analýza existujúceho stavu a jeho porovnanie „s procesmi v iných krajinách EÚ“ externými konzultantmi, ktorá má byť vypracovaná až koncom roka 2024. Návrh nového legislatívneho rámca, ktorý by mal zahŕňať zmeny pre jednotlivé oblasti životného prostredia (vody, ovzdušie, odpady atď.) vrátane vzniku „čiastočne špecializovanej štátnej správy“ pre povoľovacie konania na úrovni krajov, má byť realitou až koncom júna 2026, čo je hraničný termín pre všetky míľniky v Pláne obnovy SR. Čiastkovou úpravou, ktorú navrhuje REPowerEU, by mala byť tiež aktualizácia prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektórych zákonov (dalej len „Zákon o EIA”). V rámci navrhovanej aktualizácie by sa napríklad mali upraviť prahové hodnoty pre geotermalne vrty tým sposobom, že vrty do 300 m by nepodliehali EIA a pre vrty od 300 m by sa zaviedol režim zisťovacieho konania.

 

ZRÝCHLENÝ POSTUP V ŠTYROCH OBLASTIACH

Konkrétnym účelom Nariadenia je urýchlenie povoľovacích procesov, pokiaľ ide o určité vybrané typy technológií či oblasti činností zameraných na využívanie OZE. Do povoľovacích procesov pritom z pohľadu Nariadenia spadajú všetky administratívne fázy v rámci postupu udeľovania povolení na výstavbu, modernizáciu a prevádzku zariadení OZE, a to od momentu prijatia kompletnej žiadosti žiadateľa až do oznámenia konečného rozhodnutia príslušným orgánom.

Nariadenie obsahuje spolu štyri oblasti, v ktorých sa má uplatňovať zrýchlený postup vydávania povolení, a to pri

1 inštalácii solárnych zariadení,

modernizácii zariadení na výrobu elektriny z OZE,

3 zariadeniach zameraných na integráciu OZE do sústavy vrátane projektov uskladňovania elektriny a

inštalácii tepelných čerpadiel.

 

Zariadenia na využívanie slnečnej energie

V tomto prípade ide o projekty inštalácie solárnych zariadení (eventuálne spolu so zariadeniami na uskladňovanie energie) na strechách alebo v podobe integrovaných systémov, a to v existujúcich alebo budúcich „umelých konštrukciách“ (z angl. originálu “artificial structures“, podľa nášho názoru sa týmto pojmom myslia „stavby) s výnimkou umelých vodných plôch. Dôležitou podmienkou však je, že výroba elektriny zo slnečnej energie nesmie predstavovať primárny cieľ tejto stavby.

Pri takýchto projektoch je maximálna lehota na vydanie povolenia stanovená na 3 mesiace, pričom „v prípade potreby“ budú môcť byť projekty oslobodené od požiadavky určenia, či je potrebné posúdenie vplyvov na životné prostredie (v slovenských podmienkach pôjde o tzv. zisťovacie konanie podľa zákona o EIA), alebo od požiadavky vykonať osobitné posúdenie vplyvov na životné prostredie (tzv. povinné hodnotenie alebo „veľká EIA“).

Za vágne zatiaľ považujeme, že k oslobodeniu má dochádzať „v prípade potreby“, pričom okolnosti nie sú bližšie špecifikované. V praxi tak môže dochádzať k rôznym výkladom, čo prináša riziko, že takáto „potreba“ bude v podobných prípadoch z pohľadu jedného úradu existovať, ale z pohľadu iného úradu či pracoviska nie.

Na druhej strane Nariadenie jasne stanovuje fikciu udelenia povolenia na inštaláciu projektom s kapacitou maximálne 50 kW v prípade absencie odpovede príslušného orgánu po dobu 1 mesiaca od podania žiadosti.

 

Modernizácia

Pokiaľ ide o modernizáciu zariadení na výrobu elektriny z OZE, Nariadenie na vydanie povolenia stanovuje maximálnu lehotu 6 mesiacov, a to vrátane vydania povolenia na pripojenie do sústavy pre projekty zahŕňajúce zvýšenie inštalovaného výkonu daného zariadenia, ako aj ukončenie procesu EIA.

V prípade projektov, kde zvýšenie inštalovaného výkonu predstavuje 15 % a menej, na vydanie povolenia na pripojenie do sústavy sa uplatňuje 3-mesačná lehota, „pokiaľ neexistujú opodstatnené bezpečnostné obavy alebo technická nezlučiteľnosť s komponentmi systému.“

Nariadenie zároveň pre projekty modernizácie elektrární či súvisiacej sieťovej infraštruktúry zavádza zjednodušený postup v súvislosti s EIA, a to spôsobom, že zisťovacie konanie aj samotná „veľká“ EIA sa majú zamerať na potenciálne významné vplyvy vyplývajúce zo zámeru projektu. Zo zisťovacieho konania sú napr. oslobodené projekty modernizácie solárnych elektrární, ktoré nezahŕňajú priestorové rozšírenie a implementujú opatrenia na zmiernenie vplyvov na životné prostredie, ktoré boli definované pri pôvodnom projekte.

 

Integrácia OZE do sústavy

V prípade iných projektov zameraných na integráciu OZE do sústavy či uskladňovanie energie Nariadenie umožňuje oslobodiť takéto projekty od posudzovania EIA za predpokladu, že projekty sa nachádzajú na špecifickom území pre OZE alebo sústavu určenom štátom a takéto územie bolo zároveň predmetom tzv. strategického environmentálneho hodnotenia podľa smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie. Prevádzkovateľom zariadení v rámci konkrétnych projektov však ostáva povinnosť implementovať vhodné a primerané opatrenia na ochranu druhov, resp. ak to nie je možné, zaplatiť peňažnú náhradu na zabezpečenie ochrany dotknutých druhov.

 

Tepelné čerpadlá

Ak ide o inštaláciu tepelných čerpadiel, lehota na udelenie povolenia musí predstavovať maximálne 1 mesiac, resp. 3 mesiace v prípade tepelných čerpadiel na získavanie geotermálnej energie. Nariadenie spája vydanie povolenia na pripojenie do sústavy len s oznamovacou povinnosťou za podmienok, že:

  • elektrický výkon zariadenia je maximálne 12 kW alebo 50 kW v prípadoch, že ide o samospotrebiteľa a elektrický výkon zariadenia dosahuje aspoň 60 % jeho elektrického príkonu,

  • nie sú potrebné ďalšie práce v súvislosti s pripojením,

  • neexistuje technická nezlučiteľnosť kompo-nentov ani odôvodnené bezpečnostné obavy.

 

APLIKÁCIA NARIADENIA V PRAXI

Je zároveň na mieste upozorniť, že v dôsledku tzv. priameho účinku nariadenia EÚ táto nová právna úprava platí bez toho, aby musela byť do slovenského právneho poriadku transponovaná (na rozdiel od smerníc). Povinnosti vyplývajúce z obsahu Nariadenia preto príslušné úrady zaväzujú a občania majú nárok domáhať sa ich uplatňovania.

Aby sa však zabezpečila efektívna a jednotná aplikačná prax, je potrebné, aby relevantné rezorty (predovšetkým Ministerstvo životného prostredia SR) čo najskôr vydali metodické usmernenia, ktoré by stanovili vhodný mechanizmus zavedenia nových postupov vrátane lehôt, a to pre každý orgán, ktorý v povoľovacích procesoch vystupuje. Európska komisia ešte v máji minulého roka práve v kontexte plánu REPowerEU vydala odporúčanie (odporúčanie Komisie z 18. 5. 2022 o urýchlení postupov udeľovania povolení na projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a uľahčení zmlúv o nákupe energie) a usmernenie (usmernenie pre členské štáty týkajúce sa osvedčených postupov na urýchlenie postupov udeľovania povolení na projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov) pre členské štáty na podporu urýchľovania povoľovacích postupov pre projekty v oblasti OZE, vrátane príkladov dobrej praxe z viacerých krajín EÚ. Touto mäkkou formou Komisia ponúkla členským štátom návod na urýchlenie udeľovania povolení demonštrovaním postupov, ktoré sa osvedčili v iných krajinách. Konkrétne príklady môžu slúžiť ako inšpirácia aj pre naše orgány, a to nielen pre spomenuté metodické usmernenie ministerstva, ale predovšetkým pre samotnú aplikáciu Nariadenia príslušnými úradmi.

 


O AUTORKÁCH

Vladimíra Muravská pracuje v advokátskej kancelárii Poláček & Partners. Dlhodobo sa špecializuje na energetiku.

 

 

Nikoleta Kakusová sa špecializuje na energetiku a správne a pozemkové právo. Pracuje tiež v advokátskej kancelárii Poláček & Partners.

 

 

Kontakt: vmuravska@polacekpartners.sk, nkakusova@polacekpartners.sk

Tomáš Brejcha

Súvisiace články

VW kvůli poklesu poptávky a dotací omezí výrobu dvou modelů elektromobilů

Německá automobilka Volkswagen kvůli poklesu evropské poptávky a snížení státních dotací omezí výrobu dvou modelů elektromobilů, I…

Von der Leyenová přivezla Česku schválených 225 miliard korun. Na Green Dealu podle ní Češi vydělají

Green Deal funguje, a to nejen z hlediska ochrany planety. Prospívá i ekonomice. Právě díky zelené transformaci může být Evropa bo…

Větrné elektrány v každém kraji, místa už ministerstvo našlo. Povolení na výstavbu se zkrátí na rok

Ministerstvo životního prostředí už vytipovalo několik zón v každém kraji, kde by v budoucnu mohly vzniknout větrné elektrárny. Za…

Kompromisní Euro 7 znamená zlepšení. Náklady ale budou vysoké, zní z automobilek

V pondělí dohodnutý kompromisní návrh emisní normy Euro 7 znamená podle tuzemských automobilek výrazné zlepšení proti původnímu ne…

Vodíková Tatra bude v listopadu. Jako příklad schopností Čechů v zelených technologií jí zmínila šéfka Evropské komise

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zmínila v úvodním slově na pražském Green Deal Summitu hned dvě české firmy. V…

Kalendár akcií

Technologie pro elektrárny a teplárny na tuhá paliva

26. 09. 2023 11:00 - 27. 09. 2023 19:00
hotel Medlov u Nového Města na Moravě (Vysočina).
Konference proběhne ve dnech 26.9. a 27.9.2023 opět v hotelu Medlov u Nového Města na Moravě (Vysočina).  

Jesenná konferencia SPNZ

28. 09. 2023 09:00 - 29. 09. 2023 18:00
Horný Smokovec

„ENERGETIKA KOLEM NÁS – investice do OZE, transformace teplárenství, role komunitní energetiky“

12. 10. 2023 09:00 - 13:00
Brno
Český svaz zaměstnavatelů v energetice si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci, která se koná v rámci doprovodného programu 64. MSV 2023 v Brně....

Podzimní plynárenská konference

11. 10. 2023 09:00 - 12. 10. 2023 17:00
Tábor
Plyn má budoucnost

ENERGY-HUB je moderná nezávislá platforma pre priebežné zdieľanie spravodajstva a analytických článkov z energetického sektora. V rámci nášho portfólia ponúkame monitoring českej, slovenskej aj zahraničnej tlače.

79732
Počet publikovaných noviniek
2092
Počet publikovaných akcií
948
Počet publikovaných článkov
ENERGY-HUB využívá spravodajstvo ČTK, ktorého obsah je chránený autorským zákonom.
Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie akéhokoľvek obsahu alebo jeho časti verejnosti je bez predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázané.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika