Slovenský trh s elektrinou čaká zásadná transformácia

Pripravovaná legislatívna úprava prináša významnú premenu doterajšieho fungovania trhu s elektrinou na Slovensku. Aké zmeny sa dajú očakávať v najbližších mesiacoch a rokoch v nastavení trhových pravidiel?

Slovenský trh s elektrinou čaká zásadná transformácia

ABSTRACT: The forthcoming amendment to the Slovak Energy Act transposes the Internal Electricity Market Directive with expected effect from October 2022. The amendment defines the roles of new players in the market, repeals the regulation of retail electricity prices for households and small enterprises and increases market transparency.


Pred pár dňami (2. novembra) sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Pod týmto dlhým názvom sa v skutočnosti skrýva novela štyroch zákonov, ktorá komplexne transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ („smernica o vnútornom trhu s elektrinou“) a čiastočne tiež smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov („RED II“).

Transpozičná lehota síce v prípade obidvoch smerníc už uplynula, aj tak však možno zverejnený balík noviel považovať za úspech – vecný zámer transpozície bol vypracovaný ešte len v novembri minulého roka, práce na paragrafovom znení a sprievodnej dokumentácii sa začali vo februári tohto roka, a v rámci EÚ tak Slovensko patrí medzi členské štáty, ktoré s transpozíciou smernice o vnútornom trhu s elektrinou pokročili najviac. Pre porovnanie, ČR zvolila cestu vypracovania nového energetického zákona, ktorého návrh sa ešte len pripravuje a v optimistickom scenári sa ráta s nadobudnutím účinnosti až v roku 2024.

Aktuálne Ministerstvo hospodárstva SR spracováva obdržané pripomienky, aby mohlo návrh zákona predložiť na schválenie vláde SR do konca roka, a zákon by tak mohol po prerokovaní v Národnej rade SR vstúpiť do platnosti na jar 2022. Plánovaná účinnosť zákona od októbra 2022 by mala poskytnúť dostatočnú legisvakančnú lehotu pre úpravu systémov dotknutých účastníkov trhu s elektrinou.


POSTUPNÉ UKONČOVANIE REGULÁCIE CIEN DODÁVOK ELEKTRINY OD ROKU 2023

V kontexte turbulentných zmien cien na veľkoobchodnom trhu s elektrinou (aj s plynom), ktorých sme svedkami v poslednej dobe a v dôsledku ktorých sa napr. v ČR začali viesť politické diskusie o možnostiach regulácie cien dodávok elektriny a plynu, je hlavnou témou plánovaná deregulácia cien dodávok elektriny (nie už plynu) na Slovensku. Hoci legislatívny návrh pôvodne obsahoval jednotnú úpravu deregulácie cien dodávok elektriny aj plynu, pred predložením návrhu zákona do medzirezortného pripomienkového konania sa nakoniec zvolil opatrnejší prístup a deregulácia cien dodávok plynu bola stiahnutá. Odstránenie regulácie cien dodávok sa naviac únijným právom striktne vyžaduje len v prípade elektriny, keďže nová smernica upravujúca vnútorný trh s plynom doteraz nebola prijatá.

Aj keď sa môže zdať, že v tejto dobe by v záujme odberateľov bolo zachovať súčasnú reguláciu aj v prípade dodávok elektriny, opak je pravdou. Deregulácia všeobecne, ale predovšetkým podľa skúseností z trhov, kde už v minulosti prebehla, prináša rozvoj a kultiváciu podnikateľského prostredia a konkurenciu na strane ponuky, a to vrátane výraznejšieho rozvoja nových ponúk a produktov. Vývoj cien na veľkoobchodných trhoch nemožno ovplyvniť reguláciou na národnej úrovni, naproti tomu účinným nástrojom pre utlmenie navyšovania cien dodávky elektriny (aj plynu) koncovým odberateľom je rozvoj konkurencie na trhu a uzatváranie zmlúv na dobu určitú s cenou fixovanou dopredu na dlhšie obdobie. Tento typ produktov má práve na rozvinutých deregulovaných trhoch významne vyššie zastúpenie než na trhoch regulovaných.

Návrh deregulácie cien dodávok elektriny spočíva v ukončení plošnej regulácie pre segment malých podnikov a odberateľov v domácnostiach k 1. januáru 2023. Ak nedôjde k dohode o novej zmluvnej cene, ich zmluvy sa k tomuto dátumu automaticky prevedú na zmluvy so zmluvnými cenami – cena podľa uzatvorenej zmluvy, pôvodne stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, teda bude naďalej platná, na základe fikcie sa však bude považovať za zmluvnú cenu (pri zachovaní možnosti dodávateľa elektriny zmeniť dohodnutú cenu, ak tak bolo v zmluve dohodnuté, a práva odberateľa elektriny zmluvu vypovedať, ak s novou cenou nesúhlasí). Zmluvy na dobu určitú, u ktorých bola dodávka elektriny cenovo regulovaná, budú môcť obe zmluvné strany vypovedať do troch mesiacov po deregulácii (teda do konca marca 2023).

Súčasne sa zavedie dočasná (do 31. decembra 2025) povinnosť dodávateľov elektriny s viac ako 100 000 odbernými miestami uzavrieť zmluvu s odberateľom v domácnosti na základe žiadosti odberateľa za ceny regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, a to za vopred schvaľovaných obchodných podmienok. Takýto dočasný regulovaný produkt je teda koncipovaný len ako záchranná možnosť pre odberateľov elektriny v domácnosti, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nie sú schopní uzatvoriť zmluvu o združenej dodávke elektriny s pre nich výhodnejšou trhovou cenou. Obchodné podmienky dodávateľov elektriny aj plynu budú po novom schvaľované len pre dodávky elektriny/plynu za regulovanú cenu, schvaľovanie obchodných podmienok v ostatných prípadoch sa ruší, a to práve za účelom umožnenia diferenciácie ponúkaných produktov dodávateľov pri zachovaní vysokej miery ochrany odberateľa.

V nadväznosti na dereguláciu cien dodávok elektriny návrh zákona posilňuje práva odberateľa v rámci širšej ochrany spotrebiteľa. Komplexne sa rieši zmena dodávateľa (vrátane kolektívnej zmeny dodávateľa) a agregátora a pravidlá pre poplatky s ňou spojené. Za účelom zvýšenia informovanosti odberateľov pri zmene dodávateľa sa zavádza nástroj na porovnávanie ponúk dodávateľov. Medzi niektoré ďalšie požiadavky na obsah zmlúv uzatvorených s odberateľmi elektriny/plynu v domácnosti patrí limitácia prolongácie zmlúv a zmluvných pokút, stanovenie maximálnej dĺžky výpovednej lehoty u regulovaného produktu alebo ochranné ustanovenia pre zmluvy s dynamickou cenou elektriny.
 


HLAVNÉ RIEŠENÉ ÚPRAVY V CHYSTANEJ NOVELE ZÁKONA O ENERGETIKE

Transpozícia európskych smerníc tzv. nového dizajnu trhu otvára trh s elektrinou pre nových účastníkov a upravuje podmienky pre agregáciu flexibility, akumuláciu a zdieľanie energie. Inštitút aktívneho odberateľa umožní každému vyrábať si vlastnú zelenú elektrinu a monetizovať svoju flexibilitu, čím každému dovolí podieľať sa na decentralizácii a dekarbonizácii energetiky. Ďalším krokom k dokončeniu liberalizácie trhu a jeho otvoreniu je postupná deregulácia cien dodávok elektriny. Transparentnosť potom zvyšuje zavedenie verejných konzultácií (nielen) prevádzkových poriadkov regulovaných subjektov. Schematické znázornenie prechodu od doterajšieho modelu trhu na jeho decentralizovanú podobu
Zdroj: EYNOVELA ZÁKONA DEFINUJE ÚLOHY NOVÝCH ÚČASTNÍKOV TRHU A  PODMIENKY PRE ICH VSTUP NA TRH

Ďalšou nosnou témou návrhu transpozície smernice o vnútornom trhu s elektrinou a čiastočne aj RED II je zakotvenie nových účastníkov trhu do slovenského právneho poriadku. Ide o aktívneho odberateľa (aj keď v tomto prípade formálne nepôjde o nového účastníka trhu, keďže sa navrhuje pristupovať k aktívnemu odberateľovi ako ku kategórii koncového odberateľa elektriny), energetické spoločenstvo (resp. občianske energetické spoločenstvo v zmysle smernice o vnútornom trhu s elektrinou a komunitu vyrábajúcu energiu z obnoviteľných zdrojov podľa RED II), prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny a agregátora.

Regulácia vstupu nových účastníkov na trh má umožniť rýchly rozvoj nimi vykonávaných činností, a preto je pre záujemcov o vstup na trh s elektrinou nastavená priaznivo. V prípade aktívneho odberateľa a energetického spoločenstva sa pri prevádzke zariadenia na výrobu alebo uskladňovanie elektriny s inštalovaným výkonom až do 1 MW nevyžaduje oprávnenie na podnikanie. Rovnako len na základe tzv. jednoduchého oznámenia môže aktívny odberateľ dodávať alebo zdieľať samovyrobenú elektrinu. Energetické spoločenstvo tak (v zjednodušenom režime vstupu na trh) môže konať len v prípade činností realizovaných výlučne pre svojich členov. Na rozdiel od aktívneho odberateľa sa však energetickému spoločenstvu priznávajú práva aj v plynárenstve.

U prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny sa všeobecne vyžaduje povolenie na uskladňovanie elektriny, príp. potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti, aj tu však platí výnimka – ak ide o zariadenie na uskladňovanie elektriny prevádzkované v odovzdávacom mieste zariadenia na výrobu elektriny výrobcu a inštalovaný výkon zariadenia na uskladňovanie elektriny je nižší ako inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny, postačí splniť len tzv. jednoduchú oznamovaciu povinnosť. Čo sa týka výkonu činnosti agregácie, je dôležité zdôrazniť, že zákon nezavádza samostatný druh oprávnenia na podnikanie – záujemcovia o činnosť agregácie budú potrebovať povolenie na dodávku elektriny. Predpokladá sa totiž, že prvými agregátormi sa stanú práve existujúci dodávatelia elektriny. 

Úprava ustanovení o koncovom odberateľovi elektriny sa rozširuje o práva aktívneho odberateľa, pričom pri výkone stanovených práv sa odkazuje na vybrané práva a povinnosti príslušného účastníka trhu (výrobcu elektriny, prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny alebo dodávateľa elektriny), v ktorého pozícii sa bude aktívny odberateľ nachádzať. Rovnaký prístup sa zvolil v prípade vymedzenia práv a povinností energetického spoločenstva – s tým rozdielom, že energetické spoločenstvo môže vystupovať tiež ako agregátor alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Pri prevádzkovateľovi zariadenia na uskladňovanie elektriny a agregátorovi sú ich práva a povinnosti, čiastočne nové a čiastočne kopírujúce práva a povinnosti výrobcu elektriny, resp. dodávateľa elektriny, komplexne vymenované v samostatných paragrafoch.

Vzhľadom k tomu, že práva a povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny by mali byť o. i. v otázke prístupu a pripojenia do sústavy nastavené rovnako ako pri výrobcovi elektriny, došlo k presunu povinností výrobcu elektriny uzatvoriť zmluvu o pripojení do sústavy a zmluvu o prístupe do sústavy medzi jeho práva. Prístupom do sústavy sa v prípade výrobcu elektriny rozumie právo dodávať vyrobenú elektrinu do sústavy, a preto povinnosť uzavrieť zmluvu o prístupe do sústavy by výrobca elektriny mal mať len vtedy, ak bude chcieť toto svoje právo využiť. Ustanovenie vyjadrujúce tento princíp je teraz zahrnuté medzi právami aj medzi povinnosťami výrobcu elektriny, čo nie je logické. Obdobne byť pripojený do sústavy je právom výrobcu elektriny, ktoré môže, ale aj nemusí využiť – za súčasnej úpravy má však povinnosť uzavrieť zmluvu o pripojení vždy. Návrh zákona napravuje tieto rozpory. V každom prípade naďalej platí, že ak výrobca elektriny bude chcieť využiť právo byť pripojený do sústavy a mať prístup do sústavy, môže tak urobiť iba za podmienky, že uzavrie zmluvu o pripojení, resp. o prístupe do sústavy.


DÁTOVÉ TOKY BUDÚ ŠIRŠIE DEFINOVANÉ VO VYHLÁŠKE O PRAVIDLÁCH TRHU

Vstup nových účastníkov na trh s elektrinou má za cieľ podporiť transformáciu energetiky na bezemisnú, a to tak, že sa postupne zmení doteraz pomerne centrálne usporiadanie trhu s elektrinou na decentralizované s rastúcim počtom menších výrobných kapacít z obnoviteľných zdrojov, intenzívnejším riadením výroby a spotreby v reálnom čase a tým aj zvyšovaním energetickej efektívnosti.

Smernica o vnútornom trhu s elektrinou súčasne kladie dôraz aj na digitalizáciu sektora, keďže tieto zmeny so sebou prinesú nárast objemu spracovávaných dát. Novou povinnosťou účastníkov trhu s elektrinou je preto odovzdávať údaje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE, a.s.) prostredníctvom elektronického systému, ktorý má OKTE, a.s. podľa zákona prevádzkovať. Z dôvodu tejto zvyšujúcej sa komplexnosti výmeny dát potrebných pre správne fungovanie trhu bude potrebné aktualizovať a nastaviť nové procesy tak, aby sa umožnil rozvoj zdieľania elektriny, akumulácie, ako aj poskytovania flexibility na trhu.

Na zákonnej úrovni sa aktuálne navrhuje len úprava všeobecného rámca, a preto detaily a nastavenie nových procesov výmeny a správy dát medzi výrobcami elektriny, dodávateľmi elektriny, prevádzkovateľom prenosovej sústavy, prevádzkovateľmi distribučných sústav a novými účastníkmi trhu s elektrinou musí následne upraviť novela vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom („vyhláška o pravidlách trhu“). Primárne pôjde o zjednodušenie a zjednotenie formátov výmeny dát, nakoľko v súčasnosti prebieha výmena údajov viacerými spôsobmi a v rôznych formátoch a dochádza k duplicitnému poskytovaniu údajov smerom od účastníkov trhu k oprávneným osobám, čo predstavuje zbytočnú administratívnu záťaž.

Okrem vyhlášky o pravidlách trhu bude potrebné upraviť následne aj ďalšie vykonávacie predpisy týkajúce sa výmeny dát medzi účastníkmi trhu s elektrinou. Rovnako vyhlášky, ktorých predmetom je konkretizácia pravidiel cenovej regulácie alebo zavádzania inteligentných meracích systémov, budú musieť zohľadniť novú zákonnú úpravu. Okrem toho sa predpokladá vydanie nových vyhlášok – jedna z nich by mala stanoviť obsahové náležitosti prevádzkových poriadkov regulovaných subjektov.


ZAVEDENIE VEREJNÝCH KONZULTÁCIÍ PREVÁDZKOVÝCH PORIADKOV REGULOVANÝCH SUBJEKTOV

Do procesu prijímania a schvaľovania prevádzkových poriadkov a ďalších dokumentov sa vnáša viac transparentnosti zakotvením verejných konzultácií. Táto téma nie je transpozičná, cieľom je zefektívniť fungovanie trhu tým, že sa dotknutým účastníkom trhu s elektrinou v rámci verejnej konzultácie priznáva právo uplatniť k danému dokumentu svoje pripomienky. Nemalo by to však na druhej strane viesť k neúmernému predlžovaniu celého procesu, keďže nie je stanovený záväzný spôsob vyhodnotenia a spracovania uplatnených pripomienok. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ani nebude preskúmavať jednotlivé dôvody prípadného nevyhovenia pripomienkam, jeho úlohou bude posudzovať len dodržanie postupu verejnej konzultácie a súlad predkladaného dokumentu s právnymi predpismi. Navrhovaná úprava tak predstavuje kompromis dosiahnutý medzi všetkými zapojenými stranami.


ĎALŠÍ LEGISLATÍVNY POSTUP

Návrh zákona teda nielen transponuje požiadavky únijných smerníc, ale zároveň reflektuje praktické skúsenosti, ktoré vyplynuli z aplikácie doterajšej energetickej legislatívy. Vďaka tomu, že už počas tvorby právneho predpisu pred jeho predložením do medzirezortného pripomienkového konania boli účastníci trhu pravidelne informovaní o zamýšľaných úpravách a mali možnosť ich komentovať, možno očakávať, že výsledná podoba novelizačného zákona nebude výrazne odlišná od aktuálneho znenia.

Transpozícia Zimného energetického balíčka však nekončí pri smernici o vnútornom trhu s elektrinou. Ako bolo spomenuté, diskutovaný návrh zákona transponuje čiastočne aj RED II, ide však len o ustanovenia súvisiace s inštitútom aktívneho odberateľa a energetického spoločenstva. Požiadavky RED II v oblasti rozšírenia záruk pôvodu energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj požiadavky pre začleňovanie obnoviteľných zdrojov energie do sektora vykurovania a chladenia a sektora dopravy bude potrebné zapracovať do zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V blízkej budúcnosti je preto možné očakávať predloženie ďalšej novely tohto zákona do medzirezortného pripomienkového konania.

 


O AUTORKÁCH

Ing. Michaela PEŠKOVÁ, absolventka Vysokej školy ekonomickej v Prahe a študentka Právnickej fakulty Karlovej univerzity, je od apríla 2019 konzultantkou pražského tímu EY. Zameriava sa na únijné, české a slovenské energetické právo a klimatickú politiku, najmä na tvorbu a úpravu návrhov právnych predpisov.

Mgr. Ľubica RAGULOVÁ, absolventka Univerzity Komenského, pôsobí v oblasti energetiky 6 rokov. Do poradenského tímu EY sa pridala v januári 2020, venuje sa rozvoju vnútorného trhu EÚ s elektrinou, súvisiacim legislatívno-regulačným otázkam, rozvoju obnoviteľ­ných zdrojov energie, investícií na pod­poru nízkouhlíkovej transformácie a problematike udržateľnosti a dekarbo­nizácie priemyslu a energetiky.

Kontakt: Michaela.Peskova@cz.ey.com, Lubica.Ragulova@sk.ey.com

Tomáš Brejcha

Súvisiace články

Energetická krize se velkým dodavatelům nevyhýbá, Uniper si musel půjčit miliardy eur

Mimořádná volatilita a růst cen energetických komodit přinutily velké německé dodavatele k zajištění dodatečných finančních prostř…

Nebývalá věc. Už v polovině ledna jsou evropské zásobníky plynu poloprázdné

Naplněnost evropských zásobníků plynu ve středu klesla pod 50 procent. Jde o rekord, většinou se zásoby dostanou pod tuto hodnotu…

Sev.en Global Investments bude řídit zahraniční investice Pavla Tykače

Nově vzniklá skupina Sev.en Global Investments bude řídit všechny dosud realizované zahraniční investice Sev.en Group finančníka P…

Akcie francouzské EDF prudce klesly, vláda žádá levnou jadernou energii rivalům

Akcie francouzské energetické společnosti EDF dnes dopoledne klesly až o 25 procent. Francouzská vláda totiž podniku nařídila, aby…

Odborníci: Opce na stavbu dalších reaktorů v ČR by mohla přinést nižší cenu

Nezávazná opce na stavbu až dalších tří jaderných bloků v České republice, která je součástí zadávací dokumentace na stavbu pátého…

Kalendár akcií

Bezpečnost vyhrazených technických zařízení a prováděcí předpisy

18. 01. 2022 08:45 - 12:15
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4
Školení je určeno pro vlastníky a provozovatele plynových kotelen, odběratele zemního plynu, stavebně montážní organizace, revizní technik...

Ekologie a její budoucnost

27. 01. 2022 08:30 - 12:30
Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno
Předmět diskuze: Nový zákon o odpadech, nový Operační program Životní prostředí, nová data o odpadech (Ing. Jan Maršák, ředitel Odboru odpadů, Mini...

Diskuzní fórum na PKO a projektování PKO při výstavbě plynovodů 2022

27. 01. 2022 08:45 - 14:35
online
Diskuzní fórum je určeno pro technické a provozní pracovníky plynárenských společností, zástupce stavebních společností, zástupce proje...

Monitoring maloobchodního trhu s elektřinou a plynem

27. 01. 2022 15:00 - 19:00
online
Hned v lednu zve ERÚ na webinář k monitoringu maloobchodního trhu s elektřinou a plynem. On-line seminář proběhne ve čtvrtek 27. ledna 2022 od 15:00 h...

Partneri portálu

ENERGY-HUB je moderná nezávislá platforma pre priebežné zdieľanie spravodajstva a analytických článkov z energetického sektora. V rámci nášho portfólia ponúkame monitoring českej, slovenskej aj zahraničnej tlače.

65746
Počet publikovaných noviniek
1983
Počet publikovaných akcií
742
Počet publikovaných článkov
ENERGY-HUB využívá spravodajstvo ČTK, ktorého obsah je chránený autorským zákonom.
Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie akéhokoľvek obsahu alebo jeho časti verejnosti je bez predchádzajúceho súhlasu výslovne zakázané.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika