II. Výzva Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny OP TAK 2021–2027

MPO plánuje dne 14. 6. 2024 vyhlásit výzvu Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva II. (dále jen „Výzva“) v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027. Plánovaná alokace na tuto výzvu je 3 000 mil. Kč.

ABSTRACT: On 14 June 2024, the Ministry of Industry and Trade plans to announce the call "Renewable Energy Sources – Wind Power Plants – Call II" under the Operational Programme "Technologies and Applications for Competitiveness 2021–2027".


 

CÍLE A PODMÍNKY VÝZVY

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, souvisejících s naplněním závazků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2001 o podpoře využívání energie z OZE. Cílem je rovněž efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů či podpora podnikatelských subjektů v oblasti využití OZE. Cílem je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v souladu s příspěvkem ČR určeným vnitrostátním plánem, a to při respektování dalších dílčích cílů uvedené směrnice, resp. podpora dílčích cílů směřující ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů, zajištění plnění sektorových cílů ve vytápění a chlazení a v oblasti dopravy.

Žadatelem bude moci být fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 3 000 mil. Kč. Jedná o průběžnou výzvu, v rámci které bude příjem žádostí o podporu probíhat od 28. 6. 2024 do 31. 10. 2025. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 11. 2027.

Podpora je poskytována v souladu s článkem 41 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 a může být proto slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. Maximální výše podpory je 65 % (malý podnik), 55 % (střední podnik) a 45 % (velký podnik) ze způsobilých výdajů.

Celkové způsobilé výdaje (dále také „CZV“) na projekt musí být minimálně ve výši 3,070 mil. Kč a maximálně do výše 66,7 mil. EUR. Projekty mající CZV nižší než minimální, jsou nepřijatelné a nebudou přijaty do hodnotícího procesu. Maximální výše CZV je nepřekročitelná. Projekt nesmí být uměle rozdělen tím způsobem, že by byla překročena maximální výše dotace ve výši 30 miliónů EUR na podnik a na investiční projekt. Maximální dotace je nepřekročitelná.

Pro úspěšné splnění kritérií věcného hodnocení, tj. pro postup žádosti o podporu do další fáze administrace je nutné splnění všech vylučovacích kritérií. Skutečnost, kdy žádost o podporu nesplní některé z vylučovacích kritérií, povede k zamítnutí žádosti o podporu.

 

IMPLEMENTACE I. VÝZVY OZE – VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

V rámci I. výzvy Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny, kde probíhal příjem žádostí od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, bylo podáno celkem 15 žádostí, které žádaly o celkovou investiční dotaci ve výši cca 1 535 mil. Kč. Příjem žádostí I. výzvy byl předčasně ukončen 31. 8. 2023 ve 12:00 oproti původnímu plánu 30. 11. 2023. Řídící orgán MPO tak rozhodl z důvodu schválení nového znění GBER (nařízení Komise (EU) 2023/1315 ze dne 23. června 2023, o změně nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, a nařízení (EU) 2022/2473, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy).

Projekty musely být vyhodnocené včetně vydání právního aktu (RoPD) do konce roku 2023, aby platila pravidla GBER platná pro I. výzvu Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny, neboť způsobilé výdaje ponížené dle předchozích pravidel GBER o alternativní investici nešlo navýšit. Celkem byl právní akt vydán u 3 projektů, které žádají o celkovou investiční dotaci ve výši cca 112,255 mil. Kč. Celkový instalovaný elektrický výkon u těchto projektů je ve výši 22 MW. Na základě ex-ante vyhodnocení se u těchto projektů dá očekávat roční výroba elektřiny netto ve výši cca 52 513 MWh.

 

RESUMÉ

Věříme, že ze strany podnikatelských subjektů bude poptávka po realizaci projektů větrných elektráren ve velké míře a že realizace výzvy přispěje v této turbulentní době ke zvýšení výroby energie z OZE v ČR a tím i ke zvýšení soběstačnosti v dodávkách elektrické energie, ale i k naplnění klimaticko-energetických cílů ČR, například naplnění podílu energie z OZE v konečné spotřebě podle směrnice 2018/2001/EU o podpoře využívání energie z OZE. Úplné znění výzvy včetně příloh je k dispozici na www.optak.cz.


 


O AUTORECH

Ing. Martin Fiala vystudoval ČVUT v Praze – obor Elektroenergetika. Od dubna 2015 pracuje na MPO v oddělení implementace OPPI a PO 3, kde se věnuje aktivitám týkajícím se příprav výzev, hodnocení projektů a zpracování evaluačních zpráv vyhodnocení podpořených projektů úspor energie a OZE.

Ing. Miroslav Honzík, Ph.D., vystudoval ČVUT v Praze – obor Ekonomika a řízení energetiky. V roce 2006 ukončil doktorské studium na téže katedře. Od dubna 2015 pracuje na MPO v oddělení implementace OPPI a PO 3, kde se věnuje aktivitám týkajícím se příprav výzev, hodnocení projektů a zpracování evaluačních zpráv vyhodnocení podpořených projektů úspor energie a OZE.

Kontakt: fialam@mpo.cz, honzik@mpo.cz

 

Tomáš Brejcha

Související články

Průzkum: Lidé žijící poblíž jaderných elektráren o nich mají dostatek informací

Dvě třetiny lidí žijících v okolí jaderných elektráren Temelín a Dukovany jsou přesvědčeni o tom, že mají dostatek spolehlivých in…

Vláda rozjíždí Green Deal. Zdraží benzín i vytápění uhlím

Emisní povolenky na benzín, masivní renovace budov nebo větší důraz na soláry a větrníky. Vláda bude mít ve středu na stole trojic…

Zbavit se zcela čínských výrobců? Německo má úplně jiný plán, tvrdí expert

V uplynulých dnech obletěla svět zpráva, že se Německo kvůli otázkám bezpečnosti rozhodlo k postupnému vyřazování komponent čínský…

ČEZ Distribuce připojila za první pololetí letošního roku 15 447 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 321,6 MW

Společnost ČEZ Distribuce připojila k distribuční síti v prvním pololetí letošního roku 15 447 fotovoltaických elektráren s instal…

V reaktoru druhého výrobního bloku JE Dukovany je opět palivo, odstávka se blíží ke konci

Energetici po téměř dvou měsících probíhajících prací v rámci odstávky zavezli palivo do reaktoru druhého výrobního bloku Jaderné…

Kalendář akcí

H2 Fórum: Na vodíku záleží

10. 09. 2024 12:00 - 11. 09. 2024 12:30
Karlovy Vary
V Karlových Varech se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR uskuteční 3. ročník největší konference zaměřené na podporu rozvoje vodíkového h...

ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

09. 09. 2024 09:00 - 11. 09. 2024 17:00
Ostravice

Konference energetika 2024: DEKARBONIZACE – MÉNĚ RISKU, VÍCE ZISKU!

18. 09. 2024 09:00 - 19. 09. 2024 17:00
Brno, hotel Passage
Každoroční konference Energetika je unikátní otevřenou diskuzní platformou pro směřování energetiky. Na jednom místě propojuje energetické vize, techn...

Fotovoltaika v praxi

25. 09. 2024 09:00 - 26. 09. 2024 17:00
Praha i ONLINE
Konference o legislativních podmínkách, povolovacích procesech, financování, zkušenostech z praxe i nových trendech v oblasti obnovitelných zdrojů ene...

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

83737
Počet publikovaných novinek
2092
Počet publikovaných akcí
1090
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika