II. výzva Úspory energie OP TAK 2021 – 2027

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 10. 5. 2024 II. výzvu Úspory energie z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Výzva je primárně zacílena na podporu komplexních projektů vedoucích k maximalizaci úspory energie. Pro podniky je připraveno pět miliard korun. 

II. výzva Úspory energie OP TAK 2021 – 2027

ABSTRACT: On 10 May 2024, the Ministry of Industry and Trade announced the second call of the "Energy Savings Programme", under the Operational Programme "Technologies and Applications for Competitiveness", with an allocation of five billion crowns.


 

OPERAČNÍ PROGRAM JAKO ZDROJ FINANCOVÁNÍ PRO UDRŽITELNOST PODNIKŮ

OP TAK 2021–2027 je jeden z klíčových evropských programů na podporu podnikatelů. Jeho cílem je zvýšit přidanou hodnotu podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Program se primárně zaměřuje na podporu malých a středních podniků. V oblasti úspor energie, energetické a digitální infrastruktury nebo výzkumu a vývoje nechybí ani podpora pro velké podniky.

Celková alokace programu je 81,5 mld. Kč a na obrázku 1 je vidět rozdělení této alokace na jednotlivé prioritní osy/specifické cíle OP TAK.

 

Obrázek č. 1: Členění OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027 dle prioritních os
Zdroj: MPO

 

ÚSPORY ENERGIE – VÝZVA II.

Dne 10. 5. 2024 byla vyhlášená výzva Úspory energie – výzva II. (dále jen „Výzva“) v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027.

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, konkrétně závazků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2023/1791/EU ve smyslu snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR a splnění závazku nových úspor energie podle článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2023/1791/EU, dále potřeba příspěvku k naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Podporovanými aktivitami Výzvy jsou

a) snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů „článek 38a GBER“ (General Block Exemption Regulation):

  • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících prvků,
  • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (vytápění, chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy),
  • zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizace provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu,

Podporu poskytnutou na snížení energetické náročnosti budovy (bod 6 článku 38a GBER) lze kombinovat s podporou na některá nebo všechna tato opatření (bod 7 článku 38a GBER).

b) instalace integrovaného zařízení na místě, které vyrábí elektřinu, vytápění nebo chlazení z obnovitelných zdrojů energie, mimo jiné včetně fotovoltaických panelů a tepelných čerpadel (využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan, fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů včetně hybridních a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů),

c)  instalace zařízení pro ukládání energie vyrobené v zařízeních na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na místě,

d) připojení k soustavě energeticky účinného dálkového vytápění a/nebo chlazení a související vybavení; maximální délka rozvodu k rozvodnému tepelnému zařízení je 500 metrů,

e) výstavba a instalace infrastruktury dobíjecích stanic pro uživatele budovy a související infrastruktury, jako je například potrubí, pokud je parkoviště umístěno buď uvnitř budovy, nebo s budovou fyzicky sousedí,

f)  instalace zařízení pro digitalizaci budovy, s cílem zvýšit její připravenost pro chytrá řešení; to zahrnuje pasivní instalace domovních rozvodů nebo strukturovanou kabeláž pro datové sítě a doplňkovou část širokopásmové infrastruktury na pozemku, na němž se budova nachází, nikoli však rozvody nebo kabeláž pro datové sítě mimo pozemek,

g) investice do zelených střech a do zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody.

 

Tabulka č. 1: Podíl dotaze na celkových způsobilých výdajích
Zdroj: MPO
Vysvětlivky: Region písm. a) CZ04 Severozápad (Karlovarský a Ústecký kraj), CZ05 Severovýchod (Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj), CZ07 Střední Morava (Olomoucký a Zlínský kraj) a CZ8 Moravskoslezsko (Moravskoslezský kraj). Region písm. c) CZ02 Střední Čechy (Středočeský kraj, CZ03 Jihozápad (Jihočeský a Plzeňský kraj) a CZ06 Jihovýchod (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina). SV – Srovnávací varianta (scénář). PE – Úspora primární energie.

 

Tabulka č. 2: Podpora v režimu čl. 41 GBER
Zdroj: MPO
Poznámka: Podíl podpory v režimu de minimis je ve výši 50 %.

 

Opatření mimo renovace budovy v rámci energetického hospodářství „článek 38 a 41 GBER“:

h) využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan, fotovoltaických elektráren, solárních termických systémů a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energetických hospodářství podnikatelských provozů,

i) instalace zařízení pro ukládání energie vyrobené v zařízeních na výrobu energie z obnovitelných zdrojů na místě,

j) modernizace rozvodů elektřiny, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetickém hospodářství, které je předmětem žádosti o podporu, za účelem zvýšení účinnosti užití energie,

k) využití odpadní energie pro pokrytí vlastní potřeby energetického hospodářství,

l) snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2),

m) modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě,

n) zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu v rámci energetických hospodářství podnikatelských provozů.

V případě akumulace elektřiny nesmí kapacita baterie překročit 2 kWh na 1 kWp nově instalovaného výkonu FVE. Musí se jednat o akumulaci elektrické energie do bateriových systémů. Pokud nebude výše uvedené dodrženo, bude se jednat o nezpůsobilý výdaj.

Zařízení pro ukládání energie musí ročně přijmout alespoň 75 % své energie z přímo připojeného zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE. V případě projektů akumulace elektřiny je třeba prokázat množství přijaté energie akumulačním zařízením. Z toho vyplývá, že zařízení pro ukládání energie musí být osazeno mechanismem pro měření přijaté energie na bázi elektroměru nebo softwarového vyhodnocení přijaté energie.

 

PODMÍNKY VÝZVY

Žadatelem může být malý a střední podnik podle definice v příloze I GBER nebo velký podnik. V oblasti železniční dopravy může být žadatel i subjekt až ze 100 % vlastněný veřejným sektorem, a státní organizace (Správa železnic, státní organizace).

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 5 mld. Kč. Jedná se o průběžnou výzvu, v rámci které bude příjem žádostí o podporu probíhat od 24. 5. 2024 do 31. 10. 2025. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 10. 2026.

Výše dotací a podmínky, co je možné započítat dle Výzvy a co nebude uznáno jako způsobilé výdaje včetně nepodporovaných aktivit, je detailně specifikováno ve Výzvě a v její příloze č. 3 Vymezení způsobilých výdajů.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace je 25 000 Kč/GJ za rok, tj. ekvivalent 90 000 Kč/MWh (rozdíl konečné spotřeby energie před a po realizaci projektu z upravené energetické bilance týkající se příslušných úsporných opatření projektu, který je uveden v samostatné příloze energetického posudku – indikátor povinný k naplnění).

Maximální výše dotace je 30 milionů EUR na podnik a na investiční projekt, tato hodnota nesmí být obcházena tím způsobem, že se projekt uměle rozdělí. Míra podpory dle podmínek Výzvy je uvedena v tabulkách 1 a 2.

Pro úspěšné splnění kritérií věcného hodnocení, tj. pro postup žádosti o podporu do další fáze administrace, je nutné splnění všech vylučovacích kritérií. Skutečnost, kdy žádost o podporu nesplní některé z vylučovacích kritérií, povede k zamítnutí žádosti o podporu. Hodnocení bude provedeno na základě předloženého Energetického posudku, podle § 9a odst. 1, písm. d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaného podle vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů, a na základě řídícím orgánem požadovaných příloh.

Podrobnosti jsou uvedené v příloze č. 1 Model hodnocení výzvy, v příloze č. 8 Specifické podmínky Výzvy a v příloze č. 7 Posudek plnění environmentálně udržitelné investice a prověření infrastruktury z hlediska klimatického dopadu.

 

 

IMPLEMENTACE I. VÝZVY ÚSPORY ENERGIE

V rámci I. výzvy Úspory energie, kde probíhal příjem žádostí od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, bylo podáno celkem 850 žádostí, které žádaly o celkovou investiční dotaci cca ve výši 4 995 mil. Kč. Příjem žádostí I. výzvy byl předčasně ukončen 31. 8. 2023 ve 12:00 oproti původnímu plánu 30.11.2023. Řídící orgán MPO tak rozhodl z důvodu schválení nového znění GBER (nařízení Komise (EU) 2023/1315 ze dne 23. června 2023, o změně nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, a nařízení (EU) 2022/2473, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy). Podmínky aktualizovaného GBER jsou natolik rozdílné od původních, že na ně nebylo možné reagovat jinak než předčasně ukončit příjem žádostí ve výzvě I. pro aktivitu Úspory energie.

Projekty musely být vyhodnocené včetně vydání právního aktu (RoPD) do konce roku 2023, aby platila pravidla GBER platná pro I. výzvu Úspory energie. Celkem byl právní akt vydán u 764 projektů, které žádají o celkovou investiční dotaci ve výši cca 4 407 mil. Kč. Na základě ex-ante vyhodnocení se u těchto projektů dá očekávat roční úspora v konečné spotřebě energie ve výši cca 668 tis. GJ. U 433 projektů s požadovanou celkovou dotací ve výši cca 2 425 mil. Kč převažovala opatření z oblasti zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů. U 236 projektů s požadovanou celkovou dotací ve výši cca 1 429 mil. Kč převažovala opatření z oblasti realizace opatření zvyšování energetické účinnosti budov.

 

RESUMÉ

Věříme, že ze strany podnikatelských subjektů bude poptávka po realizaci projektů úspor energie vysoká a že realizace výzvy přispěje v této turbulentní době ke zvýšení odolnosti podnikatelských subjektů vůči růstu cen elektrické energie a zemního plynu, ale i k naplnění klimaticko-energetických cílů ČR, například naplnění cíle úspor podle směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Úplné znění výzvy včetně příloh je k dispozici na www.optak.cz.

Tomáš Brejcha

Související články

Vláda rozjíždí Green Deal. Zdraží benzín i vytápění uhlím

Emisní povolenky na benzín, masivní renovace budov nebo větší důraz na soláry a větrníky. Vláda bude mít ve středu na stole trojic…

Zbavit se zcela čínských výrobců? Německo má úplně jiný plán, tvrdí expert

V uplynulých dnech obletěla svět zpráva, že se Německo kvůli otázkám bezpečnosti rozhodlo k postupnému vyřazování komponent čínský…

ČEZ Distribuce připojila za první pololetí letošního roku 15 447 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 321,6 MW

Společnost ČEZ Distribuce připojila k distribuční síti v prvním pololetí letošního roku 15 447 fotovoltaických elektráren s instal…

V reaktoru druhého výrobního bloku JE Dukovany je opět palivo, odstávka se blíží ke konci

Energetici po téměř dvou měsících probíhajících prací v rámci odstávky zavezli palivo do reaktoru druhého výrobního bloku Jaderné…

Solární boom pokračuje, přesouvá se ale na střechy firem

Trh s fotovoltaickými elektrárnami (FVE) v České republice prochází zásadními změnami. Zatímco počet instalací na rodinných domech…

Kalendář akcí

H2 Fórum: Na vodíku záleží

10. 09. 2024 12:00 - 11. 09. 2024 12:30
Karlovy Vary
V Karlových Varech se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR uskuteční 3. ročník největší konference zaměřené na podporu rozvoje vodíkového h...

ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

09. 09. 2024 09:00 - 11. 09. 2024 17:00
Ostravice

Konference energetika 2024: DEKARBONIZACE – MÉNĚ RISKU, VÍCE ZISKU!

18. 09. 2024 09:00 - 19. 09. 2024 17:00
Brno, hotel Passage
Každoroční konference Energetika je unikátní otevřenou diskuzní platformou pro směřování energetiky. Na jednom místě propojuje energetické vize, techn...

Fotovoltaika v praxi

25. 09. 2024 09:00 - 26. 09. 2024 17:00
Praha i ONLINE
Konference o legislativních podmínkách, povolovacích procesech, financování, zkušenostech z praxe i nových trendech v oblasti obnovitelných zdrojů ene...

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

83737
Počet publikovaných novinek
2092
Počet publikovaných akcí
1090
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika