Křišťálové komíny za Projekty roku 2023 převzalo šest společností

Teplárenské sdružení České republiky na 30. Dnech teplárenství a energetiky, které se letos opět konaly v Olomouci, ocenilo na společenském večeru 23. dubna pět Projektů roku a jeden Počin roku 2023. Nejzajímavější teplárenské projekty byly vyhlášeny již po dvaadvacáté. 

Křišťálové komíny za Projekty roku 2023 převzalo šest společností

ABSTRACT: Billion-dollar investments in thermal power plants (especially co-generation units) and other heating systems aim to significantly reduce the share of fossil fuels in heat production. In April, Olomouc hosted the Days of Heating and Energy where selected projects implemented in 2023 received the traditional Crystal Chimney award.


 

Vteplárenství pokračuje transformace spojená s odchodem od uhlí do roku 2030. Miliardové investice mají za cíl výrazné snížení podílu fosilních paliv, což se promítá ve snížení množství skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší. K tomu však přispívá nejen uvedené snižování podílu fosilních paliv, ale i zvyšování účinnosti výroby a distribuce tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla i rozvoj soustav zásobování teplem, kde s nově připojenými odběrateli zanikají neefektivní lokální zdroje tepla.

„Transformace teplárenství spojená s odchodem od uhlí do roku 2030 nabírá obrátky a porota měla letos těžkou práci, protože se sešla řada kvalitních projektů. Všem zástupcům realizačních týmů vítězných projektů je potřeba gratulovat a poděkovat všem, kdo svůj projekt do soutěže přihlásili,“ uvedl při předávání ocenění Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.

Od roku 2001 bylo do této celostátní energetické soutěže nominováno celkem 237 teplárenských projektů a prestižní ocenění za Projekty roku v letech 2001 až 2022 získalo 77 z nich. Oceněno bylo i 15 Počinů roku. Do užší nominace za rok 2023 bylo v 5 vyhlášených kategoriích vybráno dalších 15 nejzajímavějších loňských projektů a 5 z nich bylo oceněno tradiční cenou – křišťálovým komínem.

 

OCENĚNÍ PROJEKT A POČIN ROKU V SOUSTAVÁCH ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A CHLADEM ZA ROK 2023 ZÍSKALY:

Kategorie: Zvyšování účinnosti rozvodů tepla

C-Energy Planá – Dokončení konverze parovodů na horkovody v Táboře

V roce 2023 proběhly při 5. etapě projektu konverze poslední výměny parovodů na trase páteřní větve horkovodu Západ a na trase páteřního horkovodu Sever. V trase horkovodu Jih byly propojeny oba zdroje C-Energy, tedy teplárna v Plané nad Lužnicí s areálem bývalé Teplárny Tábor. Všechny tři trasy byly propojeny s nově budovanou horkovodní rozvodnou v areálu bývalé Teplárny Tábor. Tím byl s náklady 700 milionů Kč dokončen celý rozsáhlý projekt a aglomeraci Tábora, Sezimova Ústí a Plané lze vytápět z teplárenského zdroje v Plané nad Lužnicí.

 

Kategorie: Dekarbonizace tepelných zdrojů

ČEZ a Teplárna České Budějovice – Tepelný napáječ Jaderná elektrárna Temelín – Teplárna České Budějovice

Projekt tepelného napáječe z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic představuje největší český teplárenský projekt za poslední desetiletí. Napáječ je dlouhý 26 km a na trase vede přes tři potrubní mosty a překonává výškový rozdíl 120 metrů. Oběh vody mezi elektrárnou a teplárnou zajišťuje 14 čerpadel ve 3 čerpacích stanicích. Roční dodávka tepla 750 TJ by měla minimálně 20 let pokrývat třetinu spotřeby dálkového tepla v Českých Budějovicích, pro které znamená horkovod skokové snížení emisí CO2 na úrovni až 80 000 tun za rok.

Čerpací stanice v Českých Budějovicích

 

Kategorie: Rozvoj kogenerace a zvyšování účinnosti soustav zásobování teplem

Elektrárny Opatovice – Výměna parní turbíny TG3 pro zvýšení efektivity kombinované výroby

Výměna parní turbíny je důležitou součástí celého projektu dekarbonizace Elektráren Opatovice. Nová turbína je navržena pro 15% zvýšení celkové efektivity kombinované výroby tepla a elektrické energie jak na stávajícím zdroji, tak zejména pro budoucí provoz po ukončení spalování uhlí a přechodu na zemní plyn. Moderní odběrová parní turbína TG3 má parametry výkonu 65 MWe a až 170 MWt v regulovaném odběru pro ohřev oběhové vody a zapadá do sestavy výroby energetických komodit na opatovickém zdroji. Náklady na modernizaci byly vyčísleny na 581 milionů korun.

 

Kategorie: Rozvoj soustav zásobování teplem

EOP Distribuce – Teplo i chlad pro nový pavilon urgentního příjmu v Nemocnici Pardubice

Největší investiční akcí Pardubického kraje byla stavba centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici. Osmipatrová budova za 1,7 miliardy korun v sobě soustředí hlavně chirurgické obory, ambulanci, operační sály i lůžková oddělení. Projekt připojení zajišťuje vytápění i chlazení objektu a svým významem i rozsahem se řadí mezi největší a nejvýznamnější instalace opatovické soustavy. Projekt zahrnoval instalaci moderní technologie absorpčního chlazení s důrazem na garantované hodnoty výkonu a hluku. Plánovaný roční odběr tepla je 15 000 GJ.

Technologie pro zajištění tepelné pohody v Pardubické nemocnici

 

Kategorie: Zlepšování služeb a péče o zákazníky

CTZ Uherské Hradiště (skupina ENETIQA) – Vize chytrého bydlení s výrobou elektřiny i tepla přímo v místě

Chytrá energie pro komplex 7 bytových domů se 196 byty v Uherském Hradišti je součástí širší technologické Vize chytrý dům, která přináší kogeneračně vyráběné elektřinu i teplo přímo v místě, s garancí výhodné ceny a s přehledem aktuální spotřeby. Jednotka je napojena na dispečink společnosti CTZ, která vybudovala část rozvodů a vybavila každý z bytových domů výměníkovou stanicí, jejíž provoz kompletně zajišťuje. Majitelé bytů si ušetří komplikace a výdaje spojené s údržbou, revizemi či výměnou technologie, jako je tomu u domovních kotelen.

Bytové domy s chytrou energií v Uherském Hradišti

 

Počin roku

Ško-Energo – Rozšíření podpůrných služeb o bateriové uložiště složeného ze second life baterií

Na podzim 2023 dokončila společnost Ško-Energo realizaci strategického projektu Rozšíření podpůrných služeb teplárny o bateriové uložiště, složeného ze 2nd life baterií, tedy recyklovaných baterií z elektromobilů, o celkové kapacitě 1 840 kWh s maximálním provozním vybíjecím výkonem 1 100 kW. Uložiště obsahuje 660 bateriových modulů zapojených do 4 bateriových řetězců tvořených 165 moduly. Každý ze 4 řetězců má energetickou kapacitu 460 kWh a maximální vybíjecí proud 450 A. Jedná se o první bateriové uložiště složené ze 2nd life baterií v ČR.

První bateriové uložiště, které recykluje staré baterie z elektromobilů

 

DO UŽŠÍ NOMINACE NA PROJEKTY ROKU 2023 BYLY VYBRÁNY NÁSLEDUJÍCÍ PROJEKTY:

Kategorie: Zvyšování účinnosti rozvodů tepla:

C-Energy Planá – Dokončení konverze parovodů na horkovody v Táboře

Teplárny Brno – Výměna parovodů za modernější horkovody v Brně finišuje

Veolia Energie ČR (Teplárna Olomouc) – První etapa přechodu parní větve na horkovod

 

Kategorie: Dekarbonizace tepelných zdrojů:

ČEZ a Teplárna České Budějovice – Tepelný napáječ Jaderná elektrárna Temelín – Teplárna České Budějovice

Plzeňská teplárenská – Navýšení spolu-spalování biomasy na kotli K6 až do 100 %

Teplárna Otrokovice – Přestavba uhelného kotle K4 na spoluspalování až 50 % biomasy

Sklad biomasy v Teplárně Otrokovice

 

Kategorie: Rozvoj kogenerace a zvyšování účinnosti soustav zásobování teplem:

Elektrárny Opatovice – Výměna parní turbíny TG3 pro zvýšení efektivity kombinované výroby

Ostrovská teplárenská – Třetí kogenerační jednotka pro stabilizaci ceny tepla

Zásobování teplem Vsetín (skupina ENETIQA) – Výměna kogenerační jednotky po čtvrtstoletí provozu

 

Kategorie: Rozvoj soustav zásobování teplem:

EOP Distribuce – Teplo a chlad pro nový pavilon urgentního příjmu v Nemocnici Pardubice

EOP Distribuce – Připojení prvoligových fotbalových stadiónů v Hradci Králové a Pardubicích

Teplárny Brno – Celoroční tepelná pohoda pro polyfunkční dům Ponávka Tower

 

Kategorie: Zlepšování služeb a péče o zákazníky:

CTZ Uherské Hradiště (skupina ENETIQA) – Vize chytré bydlení s výrobou elektřiny i tepla v místě spotřeby

Teplárny Brno – Energie Teplárny Brno - společný nákup energie pro subjekty města

Veolia Energie ČR – Projekt EPC v Psychiatrické nemocnici Bohnice – zachování soustavy zásobování teplem

 

Počin roku:

Ško-Energo – Rozšíření podpůrných služeb o bateriové uložiště složené ze 2nd life baterií

Otevřený kontejner bateriového uložiště

 

PŘEDSTAVENÍ DALŠÍCH NOMINOVANÝCH PROJEKTŮ MIMO OCENĚNÉ PROJEKTY

Kategorie: Zvyšování účinnosti rozvodů tepla:

Teplárny Brno – Výměna parovodů za modernější horkovody v Brně finišuje

V roce 2023 proběhla rekonstrukce dalších 3,2 km parovodů na nové úspornější horkovody. Přepojeno bylo celkem 15 odběratelů, mezi nimi pivovar Starobrno a polovina areálu Fakultní nemocnice u svaté Anny. Z páry na horkou vodu byla rekonstruována stávající parní špičková výtopna Staré Brno, kde byly vybudovány nové horkovodní výměníky a nová horkovodní oběhová čerpadla. Hlavním důvodem rekonstrukce distribuční sítě jsou úspory a minimalizace ztrát, díky nimž mohou domácnosti napojené na teplárny ušetřit až 15 % nákladů na vytápění.

Výměna starého parního rozvodu za nový horkovodní v Brně

 

Teplárna Olomouc (Veolia EČR) – První etapa přechodu parní větve na horkovod

V roce 2023 byla nahrazena dožitá parní soustava zásobování teplem moderní horkovodní soustavou z 3850 metrů předizolovaných potrubí dimenzí 2xDN350 až 2xDN40 ukládaných bezkanálovou technologií v trasách původních parovodů. Současně bylo rekonstruováno 5 vlastních předávacích stanic a 5 předávacích stanic jiných vlastníků z primárního média páry na horkou vodu. Do společného výkopu byly uloženy optické a metalické rozvody pro sběr dat z měřičů tepla a připojených předávacích stanic. Přínosem výměny je roční úspora tepla na úrovni 22 000 GJ.

První etapa náhrady parovodů v Olomouci

 

Kategorie: Dekarbonizace tepelných zdrojů:

Plzeňská teplárenská – Navýšení spolu-spalování biomasy na kotli K6 až do 100 %

Historie spoluspalování biomasy na fluidním uhelném kotli K6 sahá do roku 2006, kdy byla uvedena do provozu první samostatná trasa dopravy biomasy. V roce 2021 byla k fluidnímu kotli K6 přistavěna velká část nové technologie, která obsahuje dvě samostatné trasy štěpky, venkovní zásobník na 660 m3 biomasy, třídění a novou příjmovou stanici umístěnou na stávajícím zauhlování. Investice umožnila navýšit objem biomasy až na 82 %. Od loňského roku má kotel celkem 4 dopravní trasy na dřevní štěpku, což umožňuje spalovat v něm až 100 % dřevní biomasy.

Kotel K6 už zvládne v Plzni spálit 100 % biomasy.
 

Teplárna Otrokovice – Přestavba uhelného kotle K4 na spoluspalování až 50 % biomasy

Práce na přestavbě uhelného kotle K4 na spoluspalování biomasy přišly Teplárnu Otrokovice na více než 200 milionů korun. Kromě rekonstrukce kotle, instalace nového roštu a dalších technologií bylo nutné vybudovat prostor na skladování a dávkování biomasy. Kotel byl upraven tak, aby na něm bylo možné společně s uhlím spalovat až 50 % dřevní štěpky. Otrokovická teplárna se připravuje na odchod od uhlí a postupně rozšiřuje svoji palivovou základnu. Při výrobě tepla a elektřiny může využít uhlí, zemní plyn nebo biomasu, a není tak závislá na jednom palivu ani jednom dodavateli.

Zatápění kotle s biomasou v Otrokovicích

 

Kategorie: Rozvoj kogenerace a zvyšování účinnosti soustav zásobování teplem:

Ostrovská teplárenská – Třetí kogenerační jednotka pro stabilizaci ceny tepla

Výstavbou další kogenerační jednotky (199 kWe a 253 kWt) byla v Ostrově dokončena přestavba zdroje nutná pro optimální zásobování odběratelů teplem a pro výrobu a prodej elektřiny. Dohromady mají 3 jednotky výkon 999 kWe a 1,2 MWt. Hlavním důvodem instalace kogeneračních jednotek je výroba elektřiny pro vlastní spotřebu a poskytování služeb výkonové rovnováhy prostřednictvím agregátora. To pomáhá teplárně snižovat náklady, a naopak vyrobené přebytky elektřiny místo nákupu výhodně prodat, což vede ke stabilizaci konečné ceny tepla.

Třetí kogenerační jednotka v Ostrově

 

Zásobování teplem Vsetín (skupina ENETIQA) – Výměna kogenerační jednotky po čtvrtstoletí provozu

V roce 2023 byly v teplárně Jiráskova instalovány 2 nové kogenerační jednotky (kaž­dá 999 kWe) a další dvě podobné jednotky jsou ve výstavbě. Jejich uvedením do provozu, nahrazuje společnost ZTV po 24 letech provozu jednotku Wärtsilä NSD s výkonem 4,5 MWe. Původní výkon byl rozdělen do menších kogeneračních jednotek, aby byla zabezpečena výroba tepla i v letních měsících při nízkých odběrech tepla pro ohřev vody a zároveň aby byla zabezpečena výroba a dodávku elektrické energie odběratelům do lokální i regionální distribuční soustavy.

Téměř čtvrtstoletí vyráběl elektřinu a teplo plynový motor ve Vsetíně.

 

Kategorie: Rozvoj soustav zásobování teplem:

EOP Distribuce – Připojení prvoligových fotbalových stadiónů Hradce Králové a Pardubic

V krátké době došlo ve dvou sousedních krajských městech k nákladné a kompletní rekonstrukci fotbalových stadiónů, které jsou napojeny na soustavu zásobování teplem z opatovické elektrárny. Oba stadiony v Pardubicích (FK Pardubice – Stadion Arnošta Košťála) a Hradci Králové (FC Hradec Králové – multifunkční Malšovická aréna) díky tomu splňují podmínky Fotbalové asociace ČR FAČR pro I. ligu ČMFS a podmínky Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) pro stadiony kategorie 3. Předpokládaný celkový roční odběr každého stadionu je 2 000 GJ.

Moderní fotbalové stadiony v Pardubicích (FK Pardubice – Stadion Arnošta Košťála nahoře) a v Hradci Králové (FC Hradec Králové – multifunkční Malšovická aréna dole) 

 

Teplárny Brno – Tepelná pohoda pro Ponávka Tower po celý rok

V polyfunkčním domě Ponávka Tower, který nabízí 163 bytů, kanceláře, ateliéry a obchodní plochy v Zábrdovicích v centru Brna, uvedla v roce 2023 městská společnost Teplárny Brno do provozu jednotku s chladícím výkonem 545 kW. Jde o moderní absorpční technologii, kde je pro výrobu chladu využita tepelná energie ze soustavy zásobování teplem. Teplárny dům i vytápí a vybudovaly zde dvě výměníkové stanice (700 kWt) pro předpokládanou spotřebu tepla 3 800 GJ. Teplárny Brno tak zajišťují projektu Ponávka Tower tepelnou pohodu po celý rok.

Moderní Ponávka Tower s teplem i chladem z Tepláren Brno

 

Kategorie: Zlepšování služeb a péče o zákazníky:

Teplárny Brno – Energie Teplárny Brno - nákup energie pro subjekty města

Teplárny zavedly nový model nákupu energetických komodit pro subjekty města Brna, který je zaštítěn dceřinou společností - Energie Teplárny Brno, s.r.o. Ta vznikla v září 2023 a bude zajišťovat od roku 2025 nákup a dodávky elektřiny a zemního plynu pro město Brno, městské části, příspěvkové organizace zřizované městem a městské obchodní společnosti. Cílem nového modelu hospodaření s energií je ochrana před dopadem vnějších vlivů i v případě neočekávaných událostí, zajištění co největší spolehlivosti dodávek a stabilizace ceny i úspory.

Nové výměníkové stanice v léčebně v Bohnicích

 

Veolia Energie ČR – Projekt EPC v Psychiatrické nemocnici Bohnice - zachování soustavy zásobování teplem

Psychiatrická nemocnice Bohnice se rozhodla pro rozsáhlou rekonstrukci energetického hospodářství. Smlouvu na poskytování energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC) uzavřela s konsorciem společností Veolia Energie ČR a D-energy. Garantovaná úspora činí přes 30 % původní spotřeby a náklady přesahují půl miliardy korun. Významnou položku tvoří rekonstrukce centrální výměníkové stanice. Na stávající tepelnou přípojku byla napojena i nová předávací stanice (8 MWt) a došlo k rozsáhlé výměně rozvodného tepelného zařízení. Od ledna 2024 běží desetileté období garantovaných úspor.

 

 


O AUTOROVI

Mgr. Pavel Kaufmann je tiskovým mluvčím Teplárenského sdružení České republiky a koordinátorem aktivity Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem.

Kontakt: kaufmann@tscr.cz

 

Tomáš Brejcha

Související články

Průzkum: Lidé žijící poblíž jaderných elektráren o nich mají dostatek informací

Dvě třetiny lidí žijících v okolí jaderných elektráren Temelín a Dukovany jsou přesvědčeni o tom, že mají dostatek spolehlivých in…

Vláda rozjíždí Green Deal. Zdraží benzín i vytápění uhlím

Emisní povolenky na benzín, masivní renovace budov nebo větší důraz na soláry a větrníky. Vláda bude mít ve středu na stole trojic…

Zbavit se zcela čínských výrobců? Německo má úplně jiný plán, tvrdí expert

V uplynulých dnech obletěla svět zpráva, že se Německo kvůli otázkám bezpečnosti rozhodlo k postupnému vyřazování komponent čínský…

ČEZ Distribuce připojila za první pololetí letošního roku 15 447 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 321,6 MW

Společnost ČEZ Distribuce připojila k distribuční síti v prvním pololetí letošního roku 15 447 fotovoltaických elektráren s instal…

V reaktoru druhého výrobního bloku JE Dukovany je opět palivo, odstávka se blíží ke konci

Energetici po téměř dvou měsících probíhajících prací v rámci odstávky zavezli palivo do reaktoru druhého výrobního bloku Jaderné…

Kalendář akcí

H2 Fórum: Na vodíku záleží

10. 09. 2024 12:00 - 11. 09. 2024 12:30
Karlovy Vary
V Karlových Varech se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR uskuteční 3. ročník největší konference zaměřené na podporu rozvoje vodíkového h...

ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

09. 09. 2024 09:00 - 11. 09. 2024 17:00
Ostravice

Konference energetika 2024: DEKARBONIZACE – MÉNĚ RISKU, VÍCE ZISKU!

18. 09. 2024 09:00 - 19. 09. 2024 17:00
Brno, hotel Passage
Každoroční konference Energetika je unikátní otevřenou diskuzní platformou pro směřování energetiky. Na jednom místě propojuje energetické vize, techn...

Fotovoltaika v praxi

25. 09. 2024 09:00 - 26. 09. 2024 17:00
Praha i ONLINE
Konference o legislativních podmínkách, povolovacích procesech, financování, zkušenostech z praxe i nových trendech v oblasti obnovitelných zdrojů ene...

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

83737
Počet publikovaných novinek
2092
Počet publikovaných akcí
1090
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika