Firmy investující do udržitelných projektů toho řeší víc než jen samotné finance

Aktuálně skloňované téma udržitelnosti v byznysu, které je často spojováno se zkratkou ESG, má mnoho podob a pro řadu aktérů na trhu přináší zajímavé obchodní příležitosti. Zejména pro velké a střední firmy, které chtějí, aby budoucí podoba jejich podnikání byla v souladu s legislativními podmínkami (taxonomie EU). 

Firmy investující do udržitelných projektů toho řeší víc než jen samotné finance

ABSTRACT: The bank-client relationship is no longer just about accounts and loans. For example, Komerční banka advises its clients on sustainable business, energy efficiency or resource management in order to suggest the most appropriate financing options.


 

Pro řadu firem tyto investice jsou cestou, jak optimalizovat svůj energetický mix, a tím i náklady. Téma udržitelnosti je novou cestou, jak uspět u svých zákazníků, dodavatelů či vlastních zaměstnanců.

 

 

CO FIRMY AKTUÁLNĚ PÁLÍ

Celá oblast ESG je poměrně široká a realizované projekty jsou velmi různorodé. Nicméně z pohledu firem jsou zásadní tyto tři oblasti:

  • Snižování uhlíkové stopy – Legislativa bude klást na energetickou koncepci firem z pohledu uhlíkové neutrality daleko vyšší požadavky. Zde je pro management firem zcela klíčové adaptovat se včas na nové podmínky a správně je uchopit. Tak aby do budoucna byla firma z pohledu uhlíkové stopy konkurenceschopná nejen v oblasti své energetické spotřeby, ale zejména v produkovaných výrobcích či službách.

  • Hospodaření s jednotlivými formami energie, tedy zavedení energetického managementu, využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) – zejména instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) –  a dále posudky, audity či průkazy energetické náročnosti budovy (PENB).

  • Poslední nejfrekventovanější oblastí je nakládání se zdroji, pod kterými si lze představit například to, jak má firma vyřešené vodní či odpadové hospodářství, přičemž se v této oblasti stále více uplatňují prvky cirkulární ekonomiky.

 

 

JAK ZAČÍT?

Každá firma je v rámci svého podnikání jedinečná a individuální přístup je zde více než na místě. Důležité je ale mít stále na paměti, aby zaváděná opatření byla stále v souladu s vlastním byznysem. Tedy aby jejich promítnutí do firmy přinášelo pozitivní hodnoty. Z finančního pohledu mají například cirkulární strategie často nižší finanční náročnost než ty, které vyžadují zavádění nových technologií, nebo než opatření pro zachytávání a ukládání uhlíku.

Proto je na začátku vhodné obrátit se na partnera, který má nejen potřebné zkušenosti a odbornost, ale je schopen provést firmu celým procesem – tedy od technických aspektů a návrhu řešení přes způsob financování až po vyhodnocení přínosů, ideálně v souladu s legislativními požadavky EU.

 

 

KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP JE VÝHODA I DO BUDOUCNA

Společnost KB Advisory takovouto komplexitu nabídnout umí, a to jak pro soukromý, tak veřejný sektor. Vstupní projednání záměru, vstupní analýza a návrh dalšího optimálního postupu jsou zdarma, což rozhodně stojí za zvážení. Pomoc a řešení mohou firmy očekávat v následujících oblastech:

  • Udržitelné podnikání – úvod do ESG problematiky, provedení vstupního ESG screeningu, navržení ESG strategie a akčního plánu její realizace. Nastavení měření dopadů realizovaných opatření a ESG reporting. Vypracování plánu na snížení uhlíkové stopy či úplnou dekarbonizaci a návrh financování jednotlivých opatření.

  • Energetická efektivita – zajištění energetických posudků, auditů a PENB, zpracování energetické koncepce využití OZE a druhotných zdrojů energie, studie proveditelnosti, úspor či energetické bezpečnosti. Pomoc se zavedením a provozem systému energetického managementu. Dále mohou společnosti využít nabídku poradenství v projektech Energy Performance Contracting (EPC) a Power Purchase Agreement (PPA), kontroly legislativních požadavků v energetice, a to včetně kontrol systému vytápění či klimatizace.

  • Hospodaření se zdroji – zde jsou činnosti zaměřeny na provedení analýz, studií a auditů v oblasti vodního hospodářství, nakládání s odpady nebo zavádění principů cirkulární ekonomiky. Zpracování Technical a Environmental Due Diligence, certifikaci budov BREEAM, posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) či přípravu integrované prevence a omezování znečištění (IPPC).

  • Dotační poradenství – v oblasti dotací stavíme na zkušenostech se zpracováváním projektů od roku 2008, na které jsme pro klienty pomohli získat z Evropské unie dotační prostředky v objemu více než 4 mld. Kč. V objemu financování jde pak o úvěry v objemu přes 100 mld. Kč. Zde je pomoc zaměřena od provedení analýzy dotačních možností, přes podání žádosti a administraci projektu po celou dobu jeho udržitelnosti, až po komunikaci s poskytovatelem dotace a pomoc s realizací výběrových řízení. Banka navrhne nejvhodnější způsob financování a projekty jsou připraveny tak, aby byly v souladu s mezinárodní metodikou.

 

 

NOVÉ FINANČNÍ NÁSTROJE

Bankovní (investiční) úvěr, jako externí zdroj financí, je často využíván, když chce podnik pořídit novou technologii, postavit budovu nebo nakoupit nové vozy apod. Splňuje-li takový projekt kritéria udržitelnosti, může mu banka nabídnout výhodnější úrokové podmínky. Specifickým typem investičního úvěru je Green Loan (Zelený úvěr), kterým podnik financuje projekt šetrný z hlediska životního prostředí. Požadavky na Green Loan se řídí rovněž mezinárodní metodikou a jeho výhodou je zejména komunikace směrem ke stakeholderům – posílení dobré reputace společnosti, zvýšení atraktivnosti pro investory apod. Jednou z podmínek je nutnost bance transparentně doložit využití finančních prostředků na environmentálně šetrný nebo přínosný projekt a také prokázat jeho pozitivní environmentální dopad. Odměnou je pak možnost zvýhodnění úrokové sazby, kterou nabízí například Komerční banka. Příklady projektů, na které lze Green Loan využít, spadají do těchto oblastí: obnovitelné zdroje energie, zvýšení energetické účinnosti, prevence a snížení znečištění, čistá mobilita, udržitelné nakládání s vodou a odpadními vodami, adaptace na změnu klimatu, cirkulární ekonomika, úsporné budovy apod.

Firmy, které řadí udržitelnost u svého podnikání k prioritám, mohou využít možností provozního financování vázaného na cíle udržitelnosti. Výhodou těchto nástrojů je, že se společnost nemusí zavazovat k určitému účelu využití finančních prostředků. Nicméně financování je navázáno na splnění určitých cílů v oblasti udržitelnosti. Mezi tyto cíle nejčastěji patří redukce uhlíkové stopy pomocí navýšení výroby energie z obnovitelných zdrojů, nebo pak dle sektoru například zvýšení podílu elektromobilů ve flotile firmy, snížení množství odpadu, úspora vody, případně cíle v sociální oblasti, jako je snížení pracovních úrazů nebo získání certifikace v oblasti bezpečnosti práce apod. Toto financování může mít opět podobu úvěru, pak hovoříme o úvěrech vázaných na cíle udržitelnosti (Sustainability Linked Loans), které se stejně jako u Zeleného úvěru opírají o mezinárodní metodiku.

 

 

KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI FOTOVOLTAIKY PRO FIRMY

Kromě nových finančních nástrojů či dotačních titulů existují i další možnosti podpory opatření směřujících do oblasti zelených investic. Jednou z nich je i fotovoltaika za korunu, která je společným produktem připraveným Komerční bankou ve spolupráci s ČEZ ESCO a SGEF. Pro instalaci vlastní FVE nepotřebují firmy žádný vstupní kapitál. ČEZ ESCO provede instalaci fotovoltaické elektrárny včetně potřebných administrativních záležitostí „na klíč“, a to včetně zajištění následného provozu a servisu. Výše investice je pak splácena v cenách odebrané elektřiny. Po patnácti letech se elektrárna stává majetkem firmy.

 

 

PŘÍKLADY Z PRAXE

Za pozornost rozhodně stojí zavítat na web společně-udržitelně. Ten je nabitý nejen aktualitami a novinkami z oblasti ESG, které je možné rovněž bezplatně odebírat, ale zejména příklady dobré praxe. Na přehledné mapě naleznete více než 100 realizovaných projektů firem působících v různých oborech. Filtrovat můžete podle kraje či oblastí, kterých se projekt týkal, jako např. energie, mobilita odpady či voda. Možná se některý z realizovaných projektů nachází ve vaší blízkosti.

 

 


O AUTOROVI

RADEK Pollák pracoval jako ministerský rada na Ministerstvu dopravy ČR (08/2010 – 10/2012) a od prosince 2012 do července 2015 působil jako projektový manažer ve firmách, které se specializují na poradentví při získávání dotací pro soukromý a veřejný sektor. Od srpna 2015 pracuje v Komerční bance jako bankovní poradce pro korporátní bankovnictví. Specializuje se na evropské a národní dotace, financování projektů a cirkulární ekonomiku.

Kontakt: radek_pollak@kb.cz

Tomáš Brejcha

Související články

Aliance energetiky: České firmy dokážou do reaktorů dodat klíčová zařízení

Tuzemské firmy se podle Aliance české energetiky dokážou z velké části podílet na dodávkách klíčových zařízení pro nové jaderné bl…

Memoranda o budoucí spolupráci na dostavbě Dukovan mají i firmy z Třebíče

Na dodávkách při stavbě nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku by se měly podílet také firmy sídlící v Třebíči, kte…

Nafta a benzin kvůli novým emisním povolenkám podraží, mluví se o dvou až 10 korunách na litr. Ale až v roce 2027

Minulý rok se v Česku prodalo 8,3 miliardy litrů nafty a benzinu. Od roku 2027 budou obchodníci a dovozci paliv muset každý litr e…

TASR: Ropa od Lukoilu přestala Družbou proudit přes Ukrajinu na Slovensko

Ropa od ruské společnosti Lukoil přestala ropovodem Družba přes Ukrajinu proudit na Slovensko. S odvoláním na mluvčí ministerstva…

Stavební povolení pro nové reaktory v Dukovanech by mělo být vydáno v roce 2029

Stavební povolení na stavbu dvou jaderných bloků v jaderné elektrárně Dukovany by mělo být vydáno v roce 2029, kdy začnou výkopové…

Kalendář akcí

H2 Fórum: Na vodíku záleží

10. 09. 2024 12:00 - 11. 09. 2024 12:30
Karlovy Vary
V Karlových Varech se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR uskuteční 3. ročník největší konference zaměřené na podporu rozvoje vodíkového h...

ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

09. 09. 2024 09:00 - 11. 09. 2024 17:00
Ostravice

Konference energetika 2024: DEKARBONIZACE – MÉNĚ RISKU, VÍCE ZISKU!

18. 09. 2024 09:00 - 19. 09. 2024 17:00
Brno, hotel Passage
Každoroční konference Energetika je unikátní otevřenou diskuzní platformou pro směřování energetiky. Na jednom místě propojuje energetické vize, techn...

Fotovoltaika v praxi

25. 09. 2024 09:00 - 26. 09. 2024 17:00
Praha i ONLINE
Konference o legislativních podmínkách, povolovacích procesech, financování, zkušenostech z praxe i nových trendech v oblasti obnovitelných zdrojů ene...

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

83779
Počet publikovaných novinek
2092
Počet publikovaných akcí
1090
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika