Regionální propojení elektroenergetiky v Africe

Propojení elektrických sítí, které dnes existují jako národní, regionální a transkontinentální energetické systémy, vzniklo před mnoha desetiletími. Afrika nezůstává stranou a využívá výhod propojení sítí, podobně jako je tomu ve vyspělých zemích Evropy.

Regionální propojení elektroenergetiky v Africe

ABSTRACT: Although Africa has a relatively low per capita consumption of electricity, there are still five interconnected pools in the region that allow for electricity to be traded between countries.


 

Propojení elektrických sítí v Africe není tak rozvinuté, jako třeba v kontinentální Evropě. Existuje zde několik soustav, kdy některé jsou propojené a některé ne. Některé země mají dominantní postavení na celkovém instalovaném výkonu své regionální energetické soustavy. Účelem a cílem zavedení propojení je mj. podpora regionálních projektů a propojení v oblasti elektrické energie v Africe, která je druhým nejlidnatějším a druhým největším kontinentem na světě.

Přehled jednotlivých afrických propojených elektroenergetických soustav ukazuje přehledně mapa na obrázku 1.

 

Obrázek č. 1: Mapa energetických „poolů“ v Africe 
Zdroj: Africa Energy Atlas, 2017, The Instrastructure Consortium Africa

 

V AFRICE SE NACHÁZÍ PĚT PROPOJENÝCH SOUSTAV

Severoafrický pool – COMELEC

Severoafrický energetický pool je orgán, který byl vytvořen v červnu 1974 na základě předběžné dohody mezi generálními ředitelstvími STEG (Tunisko), SONELGAZ (Alžírsko) a ONE (Maroko).

Office National de l‘Electricité of Morocco (ONE), Société Nationale de l‘Electricité et du Gaz z Alžírska (SONELGAZ) a Société Tunisienne de l‘Electricité et du Gaz z Tuniska (STEG) byly tři národní energetické společnosti, které se rozhodly vytvořit Comitté Maghrébin de l‘Electricité, známý jako COMELEC. Později se ke COMELEC připojily další dvě energetické společnosti: SOMELEC z Mauritánie a GECOL z Libye. Poté se v roce 1987 připojila Arabská unie Maghrebu zahrnující severoafrické země (Alžírsko, Libyi, Mauritánii, Maroko a Tunisko).

Činnost COMELECu je zaměřena zejména na pravidelnou výměnu informací mezi jejími členy, koordinaci vybavení a zdrojů odborného vzdělávání, sledování propojení sítí, podporu průmyslové integrace zemí Maghrebu.

Země COMELEC jsou dobře propojeny (s výjimkou Mauritánie) a elektřina se vyrábí převážně z fosilních paliv (zemní plyn v Alžírsku, Tunisku a Libyi a uhlí, topný olej a zemní plyn v Maroku). Podíl vodní energie je velmi nízký, nicméně v Maroku a Tunisku se rozvíjí především větrná energetika.

Celková výroba elektřiny v COMELECu v roce 2015 dosáhla hodnoty 884,1 TWh a celková spotřeba v témže roce činila 715,7 TWh. Drtivá většina vyrobené elektřiny pocházela z fosilních paliv (98,2 %), z obnovitelných zdrojů energie (slunce, vítr) 1 % a z vodních elektráren 0,8 %. Alžírsko vyrábí a spotřebovává více elektřiny než ostatní státy dohromady.

COMELEC je propojen se Středním Východem (propojení Egypt – Jordánsko) a s EU (propojení Maroko – Španělsko)

 

Západoafrický pool – WAPP

Západoafrický energetický pool (WAPP), který byl ustanoven v prosinci 1999 na 22. summitu Hospodářského společenství západoafrických států (ECOWAS) v Niamey v Nigerské republice, integruje národní energetické systémy v regionu do jednotného regionálního trhu s elektřinou tím, že občanům regionu ECOWAS poskytuje ve střednědobém a dlouhodobém horizontu pravidelnou a spolehlivou energii za konkurenceschopné ceny, a také koordinuje výměnu energie mezi členskými státy ECOWASu.

Celková výroba v zemích sdružených ve WAPPu, kterými jsou Benin, Burkina Faso, Pobřeží slonoviny, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Libérie, Mali, Niger, Nigérie, Senegal, Sierra Leone a Togo, činila ve srovnávacím roce 2015 celkem 126,0 TWh a spotřeba 68,8 TWh. Největšími výrobci elektřiny v regionu jsou Nigérie (se 46,6% podílem na celkovém instalovaném výkonu v regionu v roce 2020), Ghana (23% podíl) a Pobřeží slonoviny (12,7 %), kteří jsou současně i čistými vývozci elektřiny, zatímco ostatní země elektřinu dovážejí.

Na základě rozvojového plánu ECOWASu se předpokládá, že poptávka po elektřině v regionu do roku 2030 vzroste na 250 TWh, přičemž celkové investiční náklady na propojení domácích a přeshraničních sítí se odhadují na 170 miliard USD.

Sídlo WAPP se nachází v Cotonou v Beninské republice.

 

Obrázek č. 2: Mapa linek propojené jihoafrické soustavy SAPP
Zdroj: sapp.co.zw

 

Středoafrický pool – CAPP

Sdružení Pool Energetique De L‘Afrique Centrale (PEAC), jehož sekretariát sídlí v Brazzaville, hlavním městě Konžské republiky, nazývaný také Středoafrický energetický pool (CAPP), je sdružení deseti středoafrických zemí. Hlavním cílem sdružení je propojit elektrické sítě členských zemí a usnadnit tak obchod s elektrickou energií mezi nimi.

CAPP bylo založeno v roce 2003 a jeho členskými zeměmi jsou Angola, Burundi, Kamerun, Konžská republika, Středoafrická republika, Čad, Demokratická republika Kongo, Gabon, Rovníková Guinea a São Tomé a Príncipe a jeho cílem je zajistit dodávky elektřiny do členských zemí, usnadnit a koordinovat realizaci projektů regionální elektrické infrastruktury a také zlepšit integraci národních trhů členských států s cílem vytvořit regionální trh s elektřinou.

V současné době převažuje v CAPP jako zdroj výroby elektřiny vodní energie, která pokrývá přibližně 77,4 %, a dále tepelná energie z fosilních paliv 21,9 %. Tři země se podílejí na celkové spotřebě v regionu 83 %: Angola 24 %, Kamerun 27 % a Demokratická republika Kongo 32 %. CAPP je nejmenším africkým poolem a v roce 2015 dosahovala výroba elektřiny pouhých 27,9 TWh a spotřeba byla 24,0 TWh.

 

Východoafrický pool – EAPP

Potřebu propojení energetické sítě v regionu umožnil projekt s názvem Eastern Africa Power Pool, známý také jako EAPP, který ratifikovali ministři energetiky 7 zemí východní Afriky, konkrétně: Burundi, Demokratické republiky Kongo (DRK), Egypta, Etiopie, Keni, Rwandy a Súdánu poté, co bylo 24. února 2005 podepsáno mezivládní memorandum o porozumění (IGMOU) o založení EAPP. Celkovým cílem bylo usnadnit regionální integraci, realizovat udržitelný růst a rozvoj.

Od prvního podpisu IGMOU se k EAPP připojily další země. V současné době má EAPP jedenáct 11 členských zemí a jednoho regionálního poskytovatele elektřiny, známého jako La Société Internationale d‘Electricité des Pays des Grands Lacs (SINELAC).

Současné členské země elektricky propojené v rámci Eastern Africa Power Pool jsou Burundi, Džibuti, DRK, Rwanda, Egypt, Etiopie, Keňa, Súdán, Tanzanie, Uganda a Libye. Zájem o vstup do EAPP projevily země jako Eritrea, Jižní Súdán a Somálsko.

Při zahájení projektu byla elektřina v Etio­pii a Ugandě vyráběna pomocí vodních elektráren, v Keni pomocí geotermální energie a v Tanzanii pomocí plynu. Významná část infrastruktury pro výrobu elektřiny v regionu je závislá na vodě z řeky Nil.

V roce 2015 bylo v EAPP vyrobeno 291,7 TWh a spotřebováno celkem 232,1 TWh. Největší podíl na výrobě (ale také na spotřebě) elektřiny má Egypt (65,6 %), následovaný Libyí (12,4 %) Etiopií (6,8 %).

Studie, kterou v roce 2019 zveřejnila organizace Infrastructure Consurtium for Africa (ICA), odhaduje, že v důsledku rostoucího počtu obyvatel a industrializace vzroste poptávka po elektřině ve východní Africe v roce 2030 na přibližně 500 TWh a že k uspokojení poptávky budou zapotřebí investice ve výši přibližně 400 miliard USD.

Generální sekretariát EAPP sídlí v Addis Abebě, hlavním městě Etiopie, a jeho úkolem je koordinovat rozvoj, fungování a efektivní provoz energetického sdružení.

 

Jihoafrický pool – SAPP

Jihoafrické země zajistily propojení elektrických sítí a napojení regionální energetické sítě na východoafrickou síť. Projekt, který vznikl v srpnu 1995 na summitu Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) v jihoafrickém Kempton Parku, kdy vlády členských zemí SADC (kromě Mauricia) podepsaly mezivládní memorandum o porozumění o vytvoření elektroenergetického sdružení v regionu pod názvem Southern African Power Pool, má za cíl vyvést energii z vodní elektrárny Baynes v Namibii do Angoly a celé sítě SAPP.

V rámci příbuzného projektu k iniciativě EAPP ve východní Africe umožnil SAPP, aby byly propojeny energetické sítě všech jeho 12 členských států, což umožňuje energetickým společnostem v těchto zemích obchodovat s elektřinou.

Od roku 2018 se SAPP pustila do 10 přenosových projektů, jejichž cílem je zajistit, aby do roku 2020 byly propojeny všechny její členské státy a aby do roku 2024 byla regionální síť posílena tak, aby umožnila větší obchodování s elektřinou. Do projektu je zapojeno 12 členských států: Angola, Botswana, Demokratická republika Kongo, Eswatini (dříve Svazijsko), Lesotho, Mosambik, Malawi, Namibie, Jihoafrická republika, Tanzanie, Zambie a Zimbabwe.

Propojovací vedení podpořilo regionální obchod s elektřinou, zvýšilo bezpečnost dodávek elektřiny a podpořilo regionální obchod v jižní Africe.

SAPP je po COMELECu druhým největším poolem s celkovou výrobou elektřiny ve výši 364,2 TWh a spotřebou 310,2 TWh. Výroba elektřiny pocházela primárně z fosilních paliv (78,6 %), z vodních elektráren (18,5 %) a z jádra (3,9 %). Zbylé méně než procento připadalo na výrobu z OZE a odpadu. Údaje jsou za rok 2015. Největším výrobcem a spotřebitelem je Jihoafrická republika.

V roce 2020 činil celkový instalovaný výkon všech elektráren v SAPPu 72 157 MW s disponibilním výkonem 58 494 MW. V roce 2020 tedy bylo v provozu přibližně 80 % instalovaného výkonu. V roce 2022 klesla 80% disponibilita na přibližně 66 %.

Předpokládá se, že do roku 2030 se regio­nální poptávka zvýší na 570 TWh, přičemž podíl Jihoafrické republiky na poptávce by měl klesnout z 82 % na 72 % kvůli prudce rostoucímu hospodářství ve zbytku regionu. Podle ICA bude k dosažení tohoto cíle v regionu zapotřebí investic v celkové odhadované výši 270 miliard USD.

Sekretariát SAPP sídlí v hlavním městě Zimbabwe Harare.

 

Obrázek č. 3: Mapa elektráren a přenosových vedení v Africe 
Zdroj: Africa Energy Atlas, 2017, The Instrastructure Consortium Africa

 

AFRIKA SE ROZSVĚCUJE

Uvedený přehled využíval data roku 2015 proto, aby byla sjednocená datová základna a bylo možné regiony navzájem porovnávat. Rozvoj regionů je značný a i prostředky, které jsou investovány do rozvoje průmyslu, výroby elektřiny, těžby primárních zdrojů a posilování elektrických sítí, jsou značné, což povede k tomu, že tento hustě osídlený kontinent významně zvýší spotřebu elektřiny nejen v porovnání na obyvatele, ale i v absolutních číslech.

 

 


O AUTOROVI

Adedayo Osho je bývalý dopisovatel pro zaniklé švýcarské on-line zpravodajské médium Armed Politics. Působí v Abuji, hlavním městě Nigérie, kde vytváří a zpravodajsky pokrývá obsah týkající se globální energetiky.

Kontakt: oshoadedayo04@yahoo.com

Tomáš Brejcha

Související články

ČEZ po sněžení evidoval až 5900 míst bez proudu, hlavně ve středních Čechách

Energetická firma ČEZ po sněžení v noci na dnešek a dnes ráno zaznamenala až 5900 domácností bez elektřiny, nejvíce ve Středočeské…

E.ON eviduje 3200 domácností bez proudu, dopoledne jich bylo 10.500

Firma EG.D k dnešním 18:00 nadále evidovala asi 3200 domácností bez proudu. Dopoledne jich bylo 10.500, bez elektřiny jsou odběrat…

Skupina ČEZ dokončila prodej svého podílu ve společnosti AKCEZ tureckému investorovi Torunlar Group

Dnes došlo mezi Skupinou ČEZ a tureckými společnostmi Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. a Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenku…

Rada ERÚ selhala při ochraně oprávněných zájmů zákazníků v plynárenství

Energetický regulační úřad dnes vydal Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2023 ze dne 29. listopadu 2023 o regu…

Vláda hľadá riešenie na výmenu turbín vo vodnej elektrárni Gabčíkovo, tvrdí Fico

Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že dokumentácia k výmene turbín a financie sú pripravené. Vláda hľadá riešenie n…

Kalendář akcí

Dny teplárenství a energetiky

23. 04. 2024 16:00 - 24. 04. 2024 00:00
Clarion Congress Hotel Olomouc

PRO-ENERGY CON 2024

07. 11. 2024 16:00 - 08. 11. 2024 00:00
Hotel Amande, Hustopeče, ČR
Odborná konference PRO-ENERGY CON pořádaná již od roku 2011, je již tradičním setkáním zástupců a předních odborníků všech energetických odvětví. Konf...

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

80817
Počet publikovaných novinek
2092
Počet publikovaných akcí
981
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika