Teplárenské projekty roku byly vyhlášeny po jednadvacáté

Teplárenské sdružení České republiky na 29. Dnech teplárenství a energetiky, které letos opět hostila Olomouc, ocenilo na společenském večeru 26. dubna kvarteto Projektů roku 2022. S vyhlášením 21. ročníku této prestižní soutěže bylo spojeno i několik změn. 

Teplárenské projekty roku byly vyhlášeny po jednadvacáté

ABSTRACT: The Association of District Heating of the Czech Republic awarded four Projects of the Year 2022 at the 29th Heating and Power Industry Days, hosted in Olomouc on April 26. Due to the high standard of all presented projects, deciding on the winner was a difficult task for the jury.


 

Vteplárenství se rozjíždí transformace a tomu bylo potřeba přizpůsobit i kategorie v soutěži Projekt roku. Ty zůstávají čtyři a nově se v nich udílela ocenění za: Zvyšování účinnosti rozvodů tepla, Rozvoj kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET) a zvyšování účinnosti soustav zásobování teplem (SZT), Dekarbonizaci tepelných zdrojů a Rozvoj soustav zásobování teplem. Další inovací je změna podoby trofejí pro vítězné projekty. Jejich nový design byl energetické veřejnosti představen právě na slavnostním předávání ocenění.

„Kategorie projektů jsme mírně inovovali, aby lépe odpovídaly přicházející transformaci teplárenství. Záměrem stále zůstává ocenit nejlepší realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení, které přispívají k rozvoji a modernizaci účinných, ekonomických a k životnímu prostředí šetrných systémů zásobování teplem a samozřejmě také k efektivnímu zajištění tepelné pohody bytů i energetických potřeb služeb a průmyslu. Všem zástupcům realizačních týmů vítězných projektů gratuluji a děkuji všem, kdo svůj projekt do soutěže přihlásili. Jsem rád, že porota měla těžkou práci, protože se sešla řada kvalitních projektů,“ uvedl při předávání ocenění Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR.

Od roku 2001 bylo do této celostátní energetické soutěže nominováno celkem 223 teplárenských projektů a prestižní ocenění za Projekty roku 2001 až 2021 získalo celkem 73 z nich. Oceněno bylo i 15 Počinů roku. Do užší nominace za rok 2022 bylo ve 4 výše uvedených kategoriích vybráno dalších 14 nejzajímavějších loňských projektů a čtyři z nich byly oceněny novými křišťálovými komíny.

 

OCENĚNÍ PROJEKT ROKU V SOUSTAVÁCH ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A CHLADEM ZA ROK 2022


Kategorie

Zvyšování účinnosti rozvodů tepla

♦ Severočeská teplárenská, a.s., za projekt Rekonstrukce tepelného napáječe do Litvínova

V rámci modernizace a zefektivnění dodávek tepla byla v letech 2020 až 2022 ve 3 etapách provedena rekonstrukce hlavního tepelného napaječe pro město Litvínov výměnou potrubí 2 × DN500 za potrubí 2 × DN400. Z větší části se jednalo o pozemní provedení. Celková délka rekonstrukce činila 6 761 m (rok 2020 délka rekonstruované trasy 1 945 m, 2021 = 2 216 m, 2022 = 2 600 m). V rámci stavby byla vyměněna veškerá uložení potrubí, provedena sanace ocelových a betonových konstrukcí a došlo k vybudování servisních cest ze štěrkového povrchu podél celé trasy. Rekonstrukcí se snížily ztráty téměř o 40 %, což znamená úsporu 10 909 GJ/rok. Cílem rekonstrukce bylo zajistit bezporuchovost a efektivitu dodávek tepla s minimálními dopady na životní prostředí.

V rámci modernizace a zefektivnění dodávek tepla byla v letech 2020 až 2022 provedena rekonstrukce tepelného napáječe z teplárny společnosti United Energy z Komořan u Mostu do Litvínova. 

 


Kategorie

Rozvoj kogenerace a zvyšování účinnosti soustav

♦ Teplárna Otrokovice a.s. za projekt Využití odpadního tepla s akumulací

Projekt řešil výstavbu akumulačních zásobníků tepla (45 MWht), doprovodných technologií a napojení na soustavu zásobování teplem v části Zlína Malenovicích a v Otrokovicích, která dodává teplo pro více než 8 tisíc domácností a další odběratele. Zdrojem tepla pro akumulaci je elektrodový kotel (15 MWt) společnosti Local Energies, provozovaný pro poskytování služeb výkonové rovnováhy. Využívá se odpadní teplo externí společnosti, které by jinak bylo neúčelně mařeno. Přínosem je zvýšení účinnosti soustavy a snížení ztrát horkovodní soustavy v lokalitě vzdálené od teplárny 4 km. Za necelý rok provozu bylo využito přes 11 000 GJ odpadního tepla, tím došlo ke snížení emisí CO2 o 1500 tun. S akumulátorem sousedí i spalovna odpadů ze zdravotnictví společnosti Recovera. Díky akumulátoru dochází k vyššímu využití tepla i z tohoto zdroje, který je charakteristický nepredikovatelnou dodávkou tepla.

Akumulační zásobníky tepla v Malenovicích nabíjí odpadní teplo z elektrodového kotle externí společnosti, které by jinak bylo neúčelně mařeno. 

 


Kategorie

Dekarbonizace tepelných zdrojů

Veolia Energie ČR, a.s., za projekt Nový multipalivový kotel K6 v Teplárně Přerov

Společnost Veolia Energie ČR podepsala počátkem roku 2021 smlouvu na realizaci multipalivového parního kotle K6 o tepelném výkonu 40 MW v Teplárně Přerov. Na přelomu let 2022/23 byly zahájeny zkoušky a zprovozňování kotle. Palivem je tuhé alternativní palivo (TAP) vyrobené z již nerecyklovatelných odpadů a biomasa. Provozní využití v Teplárně Přerov je plánováno na 8 200 hodin ročně se spotřebou více než 100 000 tun TAP. Parní výkon multipalivového kotle K6 je vyveden na nově instalovanou protitlakou turbínu TG3 s elektrickým výkonem 9,25 MW. Součástí realizace kotle K6 je i zařízení na doúpravu, skladování a dopravu paliva. Multipalivový kotel K6 je jednou z fází miliardové modernizace přerovské teplárny, po jejímž dokončení bude uhelná technologie úplně odstavena.

Ročně se v Přerově počítá se spotřebou více než 100 000 tun tuhého alternativního paliva vyrobeného z již nerecyklovatelných odpadů. 

 


Kategorie

Rozvoj soustav zásobování teplem

Teplárna Liberec, a.s., (ze skupiny ENETIQA) za projekt Připojení krajské nemocnice na Teplárnu Liberec

Krajská nemocnice Liberec si v posledních letech zajišťovala dodávky tepla pro vytápění a ohřev vody prostřednictvím vlastní plynové kotelny. Cena tepla z Teplárny Liberec však byla i po vládním zastropování cen plynu pro nemocnici výhodnější. Teplárna tak získala nového významného odběratele tepla. Liberecká nemocnice spotřebuje ročně přibližně 50 000 GJ, což je zhruba 8 % roční produkce teplárny. Statutární město Liberec, jenž je menšinovým vlastníkem teplárny i nemocnice, uzavření dohody považuje za mimořádný moment, který je přínosem nejen pro nemocnici, ale bude mít také pří­znivý dopad na cenu tepla pro 13 000 libereckých domácností. Odběr tepla ze strany nemocnice totiž významně pomůže stabilizovat ceny i pro ostatní zákazníky teplárny.

Cena tepla z Teplárny Liberec byla i po vládním zastropování cen plynu pro krajskou nemocnici výhodnější, tak se opět připojila na teplárnu.


 

DALŠÍ PROJEKTY VYBRANÉ DO UŽŠÍ NOMINACE


Kategorie

Zvyšování účinnosti rozvodů tepla

C-Energy Planá s.r.o. – Konverze parovodů v Táboře a propojení s teplárnou v Plané

Dokončením posledních 800 metrů horkovodu a navazujících přípojek v délce 390 metrů bylo završeno propojení dvou tepelných zdrojů, Teplárny Planá a Teplárny Tábor, horkovodním předizolovaným potrubím DN300. Zároveň pokračovala náhrada parních potrubí novými páteřními horkovodními trasami DN150 až DN250 v centru města Tábora v celkové délce 3,8 km a navazujících přípojek v celkové délce 2,6 km. Jedná se o Horkovod Západ v trase podél Jordánské hráze cen­-trem až do ulice U bechyňské dráhy u nádraží a dále o Horkovod Jih v lokalitě nákupních center obchodních domů Tesco a Stop Shop a Horkovod Východ v ulici Chýnovská. Náročný projekt přeměny všech primárních parních rozvodů v Táboře na horkovody by měl být dokončen v roce 2023.

Položením posledních 800 metrů horkovodu bylo dokončeno propojení dvou tepelných zdrojů společnosti C-Energy Planá - Teplárny Planá a Teplárny Tábor.
 

♦ NRG flex s.r.o. – Komplexní rekonstrukce rozvodů tepla v Dešné

Biokotelna v Dešné u Dačic zahájila provoz v roce 1997 jako jedna z prvních biokotelen u nás. Po čtvrtstoletí provozu původní ocelové tepelné rozvody už nevyhovovaly provozním požadavkům a měly velké ztráty tepla. Byly proto zrušeny staré rozvody a položeno 3900 metrů nových rozvodů plastového potrubí NRG FibreFlex Pro do 115 °C/10 bar do dimenze d90 ve dvoutrubkovém (double) provedení s přepojením 80 domů. Celková investice rekonstrukce sítí a kotelny stála 68 milionů Kč. Výhodou realizace ve flexibilním plastovém provedení byla 80% redukce spojů a doizolování (místo 1538 při ocelovém potrubí pouze 295 při flexibilním plastovém potrubí). Další bonusem bylo snížení tepelných ztrát o 46 % i proti realizaci výměny ve standardním ocelovém předizolovaném potrubí. Zmodernizována byla současně i obecní biokotelna.

Biokotelna v Dešné u Dačic si po čtvrtstoletí provozu vyžádala výměnu původních ocelových rozvodů za plastové i technologie v kotelně.
 

Teplárna Písek, a.s. – Dokončení konverze parovodů na horkovody v Písku

Výměna dosluhujících parovodních rozvodů za horkovodní proběhla v letech 2017 až 2022. Projekt byl rozdělen do tří investičních akcí: Písek - Horkovod Východ (2017 až 2018), Přechod parovodu na horkovod Písek (2018 až 2021) a Horkovod do TVS Hradiště (2021 až 2022). Celkem bylo proinvestováno 323 milionů Kč. Definitivní odstavení 11,9 km parovodů a jejich náhrada 11,5 km horkovodních sítí znamená snížení tepelných ztrát v rozvodech o polovinu, odstranění potíží s vracením kondenzátu z důvodu poruchovosti, snížení spotřeby paliv, zvýšení kvality ovzduší, efektivnější, komfortnější a bezpečnější distribuci tepla i napojení nových zákazníků: 152 bytových jednotek a více než 200 dalších odběrných míst včetně kompletního připojení Nemocnice Písek.

V letech 2017 až 2022 proběhla v Písku kompletní výměna téměř 12 kilometrů dosluhujících parovodních rozvodů efektivnějšími horkovody.

 


Kategorie

Rozvoj kogenerace a zvyšování účinnosti soustav

ENETIQA a.s. – Poskytnutí služeb výkonové rovnováhy využitím kogeneračních jednotek

Změna pravidel poskytování služeb výkonové rovnováhy nabídla možnost certifikovat menší energetické zdroje. Do pilotního projektu Dflex se zapojily společnosti skupiny ENETIQA. Výhodou jejich kogeneračních jednotek (KGJ) v soustavách je propojení s akumulačními nádržemi, které umožňují zajistit nepřetržitý šestihodinový provoz i v létě. Na základě analýzy bylo vybráno 6 KGJ ve dvou lokalitách v České Lípě a jedné v Opavě, ze kterých byl sestaven první agregační blok s výkonem 10 MWe. Ten zahájil poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS v březnu 2022. V dubnu 2022 byl blok rozšířen o 4 jednotky (4,4 MWe). Úspěšná certifikace a provoz prvního bloku motivovaly k realizaci druhého sestaveného z KGJ společnosti TERMO Děčín (7,6 MWe), který služby poskytuje od října 2022.

Do prvního agregačního bloku s výkonem 10 MWe byly vybrány i kogenerační jednotky z České Lípy.
 

Veolia Energie ČR, a.s. – Instalace nového turbogenerátoru TG17 v Elektrárně Třebovice

Příspěvkem k dalšímu rozvoji kombinované výroby elektřiny a tepla v roce 2022 byla výstavba nového turbogenerátoru TG17, který ve svém ostravském zdroji Elektrárna Třebovice zprovoznila společnost Veolia Energie ČR. U nové protitlaké parní turbíny TG17 o jmenovitém elektrickém výkonu 36 MW pro vyvedení protitlaku slouží nový základní ohřívák a jeho tepelný výkon ve výši až 80 MW je pak dodáván v oběhové vodě do soustavy zásobování teplem v Ostravě. Nová protitlaká TG17 přispěje k dalšímu zvýšení KVET a účinnosti Elektrárny Třebovice. Elektrický výkon je vyveden z generátoru pomocí zapouzdřených vodičů přes generátorový vypínač do stávající rozvodny 110 kV Elektrárny Třebovice. Nový moderní turbogenerátor TG17 bude zároveň poskytovat služby výkonové rovnováhy pro ČEPS.

Nová protitlaká turbína TG17 přispěje k dalšímu zvýšení kogenerace a účinnosti Elektrárny Třebovice.
 

Veolia Energie Praha, a.s. – Instalace kogeneračních jednotek v blokových kotelnách

V roce 2022 bylo instalováno na blokových kotelnách Veolie dalších šest kogeneračních jednotek o celkovém elektrickém výkonu 5 994 kW. Jejich tepelný výkon je vyveden do soustavy zásobování teplem a slouží k zajištění tepelných potřeb městských částí Prahy 5 a 13, čímž Veolia opět navyšuje kogenerační výrobu tepelné energie a zvyšuje její účinnost. Elektrický výkon je vyveden do distribuční sítě PREdistribuce na hladině 22 kV. Část elektrického výkonu pokrývá veškerou vlastní spotřebu technologie blokových kotelen. Technologie kogeneračních jednotek je připravena k poskytování podpůrných služeb v dodávkách elektrické energie. Všechny kogenerační jednotky jsou s instalovanou selektivní katalytickou redukcí emisí, která splňuje náročné požadavky na jejich limity.

V roce 2022 bylo instalováno na pražských blokových kotelnách Veolie Praha dalších šest kogeneračních jednotek s výkonem téměř 6 MWe.

 


Kategorie

Dekarbonizace teplárenských zdrojů

C-Energy Planá s.r.o. – Přechod z uhlí na biomasu u kotlů K5 a K6 v Plané

Cílem modernizace bylo ukončit výrobu tepla a elektřiny z uhlí v energetických zdrojích C-Energy v Táboře a Plané rekonstrukcí uhelných kotlů K5 a K6 na 100% spalování biomasy se zajištěním skladování, třídění a sušení štěpky. Projekt za 550 milionů korun umožnila 380 milionová dotace z Modernizačního fondu. Realizace projektu proběhla v letech 2021 a 2022. V roce 2023 předpokládá C-Energy Planá už 100% využití biomasy a úplné vytěsnění uhlí. Hlavním cílem palivové konverze bylo snížení produkce emisí CO2, bonusem je zrušení nákladů na nákup emisních povolenek. Současně s úpravou kotlů na biomasu byla zrekonstruována i turbína. Její průtočná část byla snížena tak, aby bylo minimalizováno množství tepla, které odchází do kondenzace.

Rekonstrukce uhelných kotlů na 100% spalování biomasy se zajištěním skladování, třídění a sušení štěpky na zdroji společnosti C-Energy v Plané.
 

Veolia Energie Kolín – Úprava kotle K5 na spalování biomasy v Kolíně

V Elektrárně Kolín byla v roce 2022 provedena přestavba hnědouhelného parního kotle K5 na kotel (33,6 MWt) spalující zbytkovou hmotu z těžby dřeva a rostlinné peletky. Technologie byla zprovozněna počátkem roku 2023. Modernizovaný kotel K5 bude využíván jako hlavní výrobní zdroj pro výrobu tepla. Součástí projektu je i výstavba zařízení na skladování a dopravu biomasy. Rekonstrukce kotle s úpravou skladu paliva a dopravních tras stála 230 milionů korun. Druhý uhelný kotel K8 (89,6 MWt) postupně ukončí provoz. Kotel K6 na zemní plyn (57,6 MWt) zůstane v provozu a navýší se rozsah jeho využití. Náhrada uhlí biomasou a částečně zemním plynem sníží roční emise CO2 do ovzduší o 72 000 t, jemného prachu o 3 tuny, oxidu siřičitého o 660 tun a oxidů dusíku o 53 tun.

V Elektrárně Kolín byl hnědouhelný parní kotel přestavěn na kotel, který spaluje zbytkovou hmotu z těžby dřeva a rostlinné peletky.

 


Kategorie

Rozvoj soustav zásobování teplem

Pražská teplárenská, a.s. – Opětovné připojení Dopravního podniku hl. m. Prahy na Pražskou teplárenskou soustavu

Dopravní podnik hl. m. Prahy přehodnotil svoji energetickou situaci a vrátil se k dálkovému vytápění svých objektů. Depo Kačerov, Ústřední dílny Hostivař a Depo Hostivař jsou opět připojeny na teplárenské tepny Pražské teplárenské. Od odpojení v roce 2012 si teplo vyráběly vlastními plynovými kotelnami. Nyní dochází k jejich opětovnému připojení. Tepelné přípojky a předávací stanice jsou v majetku dopravního podniku. Propojení se sítí Pražské teplárenské znamená ročně odběr tepla v objemech 35 640 GJ pro Depo Kačerov, 20 600 GJ pro Depo Hostivař a 40 000 GJ pro Ústřední dílny Hostivař. Systém dálkového vytápění je stabilní a do velké míry i nezávislý na dodávkách zemního plynu. Jeho výhodou je flexibilita paliv, kdy může fungovat v rozmanitém energetickém mixu. 90 % tepelné energie pro Prahu pochází z Elektrárny Mělník.

Oskarka je prvním rezidenčním objektem u nás, o němž se dopředu ví jeho energetický dopad na okolí, teplo má z městské teplárny.
 

Teplárna České Budějovice, a.s. – Dálkové teplo pro Oskarku, nejzelenější dům v České republice

Rezidence Oskarka je prvním rezidenčním objektem v ČR, o němž se dopředu ví, jaký má dopad na své okolí, včetně teplotní mapy, množství spotřebovaného CO2 nebo pasivních úspor energie. Tepelnou energii mu dodává městská teplárna. Nový rezidenční komplex nabízí 110 bytů ve dvou osmipatrových věžích. Českobudějovická teplárna vybudovala teplovodní přípojku, jejíž součástí je nová domovní předávací stanice s odběrem 5000 GJ tepla. Řada developerů, realizujících nová připojení na soustavy zásobování teplem, přichází s inovativními přístupy k ochraně klimatu a realizuje je v praxi. Kombinace takových skvělých projektů a soustavy zásobování teplem ve městě pozitivně ovlivní lokální emise a teplotní mapu. Tím se projekt zařadil do elitní skupiny pokročilých návrhů.

Pražský dopravní podnik se vrátil k dálkovému vytápění Depa Kačerov, Ústředních dílen Hostivař a Depa Hostivař ze soustavy Pražské teplárenské.
Foto: Jan Groh


 


O AUTOROVI

Mgr. Pavel Kaufmann je tiskovým mluvčím Teplárenského sdružení České republiky a koordinátorem aktivity Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem.

Kontakt: kaufmann@tscr.cz

Tomáš Brejcha

Související články

Ropa zdražuje, přetrvávají obavy ohledně vývoje na Blízkém východě

Ceny ropy se dnes zvyšují, na trhu přetrvávají obavy ohledně situace na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent kolem 18:00 SEČ v…

Středočeský kraj chce instalovat fotovoltaické elektrárny na budovy škol a muzeí

Středočeský kraj chce instalovat fotovoltaické elektrárny na budovy škol a muzeí a ušetřit tak za energie. Radní dnes schválili se…

Regulačný úrad predložil novelu energetických zákonov, chce zvýšiť svoje kompetencie

Súčasťou návrhu sú aj zmeny zákonov o tepelnej energetike, o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ale aj zákona o energetike. No…

Alternatívne palivo do slovenských jadrových reaktorov už testujú na Ukrajine

Palivo, ktoré dodá spoločnosť Westinghouse Electric Sweden AB, musí prejsť najskôr procesom licencovania. Prvé dodávky alternatívn…

Kroměříž kvůli úsporám přebuduje kotelnu bytového domu v Lutopecké ulici

Kroměřížská radnice připravuje rekonstrukci plynové kotelny městského bytového domu v Lutopecké ulici číslo popisné 1422. Dosavadn…

Kalendář akcí

SymGas 2024

16. 04. 2024 09:00 - 17. 04. 2024 18:00
Praha, Orea hotel Pyramida
SymGas je určen technickým odborníkům celého řetězce tuzemského plynárenství, od pracovníků údržby plynárenské soustavy přes konstruktéry až po revizn...

Dny teplárenství a energetiky

23. 04. 2024 16:00 - 24. 04. 2024 00:00
Clarion Congress Hotel Olomouc

XXXIII. Seminář energetiků

20. 05. 2024 09:00 - 22. 05. 2024 18:00
hotel Harmonie Luhačovice

PRO-ENERGY CON 2024

07. 11. 2024 16:00 - 08. 11. 2024 00:00
Hotel Amande, Hustopeče, ČR
Odborná konference PRO-ENERGY CON pořádaná již od roku 2011, je již tradičním setkáním zástupců a předních odborníků všech energetických odvětví. Konf...

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

81935
Počet publikovaných novinek
2092
Počet publikovaných akcí
1017
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika