Elektrické sálavé vytápění průmyslových provozů

Součástí holdingu Fenix Group je i výrobní závod v Jeseníku. V jeho prostorách se v období let 2020 a 2021 hodnotilo elektrické sálavé vytápění z pohledu spotřeby energie u reálných výrobních a skladových provozů. Cílem studie bylo prostřednictvím reálného výrobního závodu nastavit orientační referenční hodnoty spotřeby pro obdobný typ budov.

Elektrické sálavé vytápění průmyslových provozů

ABSTRACT: Radiant heating of (not only) industrial buildings offers a number of advantages. One of the leading Czech manufacturers of radiant heating panels has installed them in its own plant and the results are more than satisfactory.


 

Sálavé vytápění je už ze své podstaty vhodné zejména do prostor s vyššími světlými výškami, které jsou typické pro průmyslové a zemědělské stavby. Současně zejména výrobní provozy obvykle nakupují elektřinu za velkoobchodní ceny, přirozeně se tak nabízí myšlenka spojit výhody sálavého vytápění s výhodnější cenou elektřiny.

Společnost FENIX se výrobou elektrického sálavého vytápění zabývá již více než 30 let a jednou z jeho hlavních výrobkových skupin jsou vysokoteplotní topné panely ECOSUN® S+, určené právě pro tento typ staveb. Velmi častým dotazem potenciálních klientů je, jaké mohou u takových aplikací očekávat provozní náklady. Společnost FENIX využívá vysokoteplotní panely dominantním způsobem i pro vytápění svých vlastních provozů ve výrobním areálu v Jeseníku (horské podnebí). Za účelem posouzení ekonomických parametrů provozu vznikla studie, jejímž cílem bylo posoudit a určit orientační referenční hodnoty spotřeby energie pro elektrické sálavé vytápění.

 

ZDROJ DAT

Posuzovaným obdobím byla topná sezona 1. 9. 2020 – 31. 5. 2021. Spotřeba energie na vytápění byla převzata ze sledování zdejší SAS (špičkovací akumulační stanice), výběr provozů byl přizpůsoben měřeným okruhům. Průměrná venkovní teplota pro uvedené topné období byla 4,7 °C (kontinuální měření teplot na budově Obchodního centra FENIX). Spotřeby jsou záměrně uváděny v kWh, aby bylo snazší odhadnout provozní náklady podle různých cen jednotlivých energetických komodit, nebo je srovnat se spotřebou energie u jiných typů vytápění.

 

CELKOVÁ SPOTŘEBA

Celková spotřeba energie na vytápění areálu FENIX je výsledkem součtu několika samostatných budov (provozů), které mají různé světlé výšky, část objektů je rekon-struovaných, část nových, v některých provozech jsou technologie přinášející významné tepelné zisky (viz detaily provozů). V průměru bude většina průmyslových provozů v podobném nebo i lepším standardu a získaná data je proto možné považovat za reprezentativní.
 

Objekt

Plocha

Objem

Příkon

vytápění

Příkon

technologií

Roční spotřeba

na vytápění

Měrná roční spotřeba energie na vytápění

ECOSUN NT

1 522 m2

6 051 m3

47 kW

230 kW

11 MWh

7,2 kWh/m2

1,8 kWh/m3

ECOSUN VT

682 m2

2 054 m3

50 kW

-

12 MWh

17,6 kWh/m2

5,84 kWh/m3

KOVOVÝROBA

1 471 m2

10 743 m3

65 kW

90 kW

17 MWh

11,6 kWh/m2

1,6 kWh/m3

ECOFLOOR

4 281 m2

28 788 m3

256 kW

63 kW

219 MWh

51,2 kWh/m2

7,6 kWh/m3

CELKEM

7 956 m2

47 636 m3

418 kW

383 kW

259 MWh

32,6 kWh/m2

5,5 kWh/m3

Tabulka č. 1: Celková spotřeba v členění dle objektů

 

DÍLČÍ PROVOZY – ECOSUN NT

♦ Vytápění je zajištěno VT panely ECOSUN S+ a TH (výška instalace 3,1–3,9 m)

♦ Udržovaná denní teplota 20 °C (14 hod), noční útlum 16 °C (7 hod), část noci topení zcela vypnuto (3 hod)

♦ V 1. NP je technologie o příkonu 230 kW (vypalovací pec, tunel na smršťování obalových fólií)

 

Okruh

Plocha

Světlá

výška

Objem

Příkon

vytápění

Příkon

technologií

Roční spotřeba

na vytápění

Měrná roční spotřeba

energiena vytápění

l. NP lakovna

605 m2

5,0 m

3 025 m3

47 kW

230 kW

11 MWh

7,2 kWh/m2

1,8 kWh/m3

l. NP výroba

513 m2

3,3 m

1 693 m3

2. NP

404 m2

3,3 m

1 333 m3

CELKEM

1 522 m2

6 051 m3

Tabulka č. 2: Dílčí výsledky v provozech, osazených panely ECOSUN NT

 

DÍLČÍ PROVOZY – ECOSUN VT

♦ Vytápění technických provozů je zajištěno převážně VT panely ECOSUN S+ Short 06 a TH 10 (výška instalace 3,1 m)

♦ Zázemí (šatny, sociální zařízení, denní místnosti) vytápěno kombinací NT panelů ECOSUN VT, podlahového vytápění ECOFLOOR a topných žebříků

♦ Část objektu (sklad 2.NP, sklad a technické zázemí 3. NP, strojovna výtahu 4. NP) je nevytápěná, cca 550 m2 proto nebylo zahrnuto do posuzovaného prostoru

♦ Udržovaná denní teplota 21 °C (11 hod), noční útlum 16 °C (13 hod).

 

Okruh

Plocha

Objem

Příkon

vytápění

Příkon

technologií

Roční spotřeba

na vytápění

Měrná roční spotřeba energie na vytápění

ECOSUN VT

682 m2

2 054 m3

54 kW

-

12 MWh

17,6 kWh/m2

5,84 kWh/m3

Tabulka č. 3: Dílčí výsledky v provozu, osazeném panely ECOSUN VT

 

DÍLČÍ PROVOZY – KOVOVÝROBA

♦ Vytápění zajišťují VT panely ECOSUN S+ 24 a S+ 36 (výška instalace 3,9 m a 8 m)

♦ Udržovaná denní teplota 20 °C (22 hod), noční útlum 16 °C (2 hod)

♦ Příkon technologií 90 kW (kompresory)

 

Okruh

Plocha

Světlá

výška

Objem

Příkon

vytápění

Příkon technologií

Roční spotřeba

na vytápění

Měrná roční spotřeba

energie na vytápění

1.07a

478 m2

5,0 m

2 390 m3

65 kW

90 kW

17 MWh

11,6 kWh/m2

1,6 kWh/m3

1.07b

223 m2

5,0 m

1 115 m3

1.07b přístavba

770 m2

9,4 m

7 238 m3

CELKEM

1 471 m2

10 743 m3

Tabulka č. 4: Dílčí výsledky v provozu kovovýroby

 

DÍLČÍ PROVOZ – ECOFLOOR

Okruh „Kabelovna + sklad“

♦ Vytápění je hlavní měrou zajištěno panely ECOSUN S 36 (výška instalace 4,3 m)

♦ Denní teplota je 20 °C (13,5 hod), noční útlum 16 °C (10,5 hod)

♦ Příkon technologií 45 kW

Okruh

Plocha

Objem

Příkon vytápění

Příkon

technologií

Roční spotřeba

na vytápění

Měrná roční spotřeba

energie na vytápění

Kabelovna + sklad

2 744 m2

20 027 m3

90 kW

45 kW

104 MWh

37,9 kWh/m2

5,19 kWh/m3

Stará dílna NT

319 m2

1 820 m3

21,6 kW

30 MWh

94 kWh/m2

16,5 kWh/m3

Spojkovna

1 218 m2

6 941 m3

145 kW

18 kW

85 MWh

69,8 kWh/m2

12,2 kWh/m3

CELKEM

4 281 m2

28 788 m3

256 kW

63 kW

219 MWh

51,2 kWh/m2

7,6 kWh/m3

Tabulka č. 5: Dílčí výsledky v provozu ECOFLOOR

 

Okruh „Stará dílna NT“

♦ Vytápění je zajištěno panely ECOSUN SB 24 (výška instalace 4,3 m)

♦ Denní teplota 21 °C (24 hod), provoz bez nočního útlumu

 

Okruh „Spojkovna“

♦ Vytápění hlavní měrou zajištěno panely ECOSUN S 36 (výška instalace 4,3 m)

♦ Denní teplota 19 °C (11 hod), noční útlum 16 °C (13 hod)

♦ Příkon technologií 18 kW

 

 

ZÁVĚR

Získaná data je nutné vnímat jako orientační hodnoty. Každý průmyslový provoz či výrobní areál je individuální, nejen z pohledu tepelně-technických vlastností objektů, ale i charakterem provozu, rozsahem tepelných zisků z technologií a v neposlední řadě i klimatickou lokalitou, kde se objekt nachází. Nicméně nabízí alespoň základní přehled, jaké provozní náklady mohou být se sálavým vytápěním dosahovány.

 

 


TRŽBY FENIX GROUP A.S. ZA ROK 2022 PŘEKROČILY POPRVÉ HRANICI DVOU MILIARD KORUN, ZISK HOLDINGU VLIVEM INFLACE KLESL

Tržby celé skupiny Fenix Group a.s. za rok 2022 dosáhly výše 2,095 mld. Kč a proti roku 2021 (1,932 mld. Kč) se zvýšily o 8,9 %. Loňský rok tak byl z hlediska tržeb v celé historii firmy, podobně jako v roce 2021, opět rekordní. Zisk celého holdingu byl v loňském roce 164 mil. Kč a ve srovnání s rokem 2021 (196 mil. Kč) klesl o 16 %.

„Rok 2022 se skládal ze dvou naprosto rozdílných období. Zatímco v první polovině roku jsme byli stále ještě pod obrovským tlakem dobíhajících zakázek z roku 2021, ve druhé polovině roku se již plně projevila jak krize hypoteční, tak zejména krize energetická, zákazníci rušili své projekty a začali vyčkávat, až se situace stabilizuje. Ve stejném období se zvedla obrovská vlna zájmu o naše bateriová úložiště a zejména celková řešení, umožňující řádové snížení nákladů na energii. Významná část našeho meziročního růstu tak byla tažena právě novým segmentem ENERGY. Rostl také prodej panelů ECOSUN, v dalších výrobcích našeho „core businessu“, jako jsou rohože ECOFLOOR a topné fólie ECOFILM, začala stagnace trhu. Ta podle nás poleví až v době, kdy se energetický trh, zničený ideologií a regulacemi EU, znovu usadí – tedy ve výhledu min. 2-3 let“, uvedl Cyril Svozil, ředitel a předseda správní rady společnosti Fenix Group a.s., a dodal: „Inflace pokračující z předchozího roku a nabírající na síle zasáhla v rámci skupiny nejvíce právě výrobní firmy a způsobila citelný pokles ziskovosti celé skupiny. V tržbách skupiny Fenix se však celkově uvedená si­-tuace projevila příznivě a poprvé v historii naše tržby přesáhly hranici 2 mld. Kč.“

Zásadní investice byly ukončeny uvedením do provozu nového výrobního závodu Fenix Slovensko a investicí ve výši 80 mil. Kč do nového energetického centra Fenix, zajišťujícího cenovou dostupnost elektrické energie pro vnitřní potřeby závodu a administrativy v Jeseníku. Pokračovaly i úspěšné technické a obchodní kroky při uvedení nového výrobního programu bateriových úložišť HES, DES a SAS na trh. V oblasti vývojových aktivit holding nadále těsně spolupracuje s UCEEB ČVUT v Praze na projektu OC Fenix, SAS Fenix a v rámci projektu CAMEB i v oblasti residenčního bydlení. A také v roce 2022 skupina Fenix Group nebo její členové obdrželi celou řadu významných ocenění.

Na rekordních výsledcích se opět výrazně podílel český trh, který je z pohledu objemu tržeb v posledních letech jedničkou celé skupiny. V loňském roce navíc velmi dynamicky rostl díky prodejům špičkovacích stanic SAS a bateriových úložišť HES. Přesto je společnost Fenix Group nadále silně exportní firmou – své topné systémy exportuje do 69 zemí na 5 kontinentech. V devíti zemích zaměstnává Fenix Group 442 zaměstnanců, z toho v České republice 195. Průměrná měsíční mzda se v české části skupiny Fenix zvýšila o 14,5 % na 45 010 Kč. Pozitivní byla i skutečnost, že růst celkových mzdových prostředků odpovídal růstu produktivity práce.

Holding Fenix má v současnosti své dceřiné společnosti v devíti zemích – kromě České republiky také na Slovensku, ve Francii, Španělsku, ve Velké Británii, Norsku, Německu, Polsku a Srbsku. Z TOP 20 trhů rostly prodeje ve 12 státech, v osmi naopak klesly. Největší odbytiště pro Fenix představovala loni Česká republika, Francie, Velká Británie, Slovensko, Nizozemsko, Rakousko, Švédsko, Norsko, Polsko a Německo.


 

Kontakt: www.fenixgroup.cz

Tomáš Brejcha

Související články

Vlády slíbily do roku 2030 ztrojnásobit obnovitelné zdroje

Na 117 účastníků klimatické konference OSN (COP28) v Dubaji se o víkendu zavázalo ztrojnásobit do roku 2030 světovou kapacitu obno…

Ropa WTI - Intradenní výhled 4.12.2023

Pivot: 74,35 Preferovaný scénář: Krátké (short) pozice pod 74,35 s cílem na 73,10 a dále pak až na 72,00. Alternativní scénář: N…

Klimatických aktivistov v Rakúsku stíhajú pre založenie "zločineckej skupiny"

Prokuratúra v rakúskej metropole Viedeň vedie trestné stíhanie voči zoskupeniu klimatických aktivistov s názvom Posledná generácia…

Předběžná dohoda o směrnici pro vnitřní trh s obnovitelnými zdroji a vodíkem

Rada a Parlament EU dosáhly 28. listopadu 2023 předběžné politické dohody o směrnici, kterou se stanoví společná pravidla pro vnit…

Unikátní projekt: První fotovoltaická elektrárna na opěrné zdi dálnice

Švýcarsko se může pochlubit unikátní fotovoltaickou instalací na opěrné zdi, které chrání místní dálnici proti sesuvu půdy. Instal…

Kalendář akcí

Dny teplárenství a energetiky

23. 04. 2024 16:00 - 24. 04. 2024 00:00
Clarion Congress Hotel Olomouc

PRO-ENERGY CON 2024

07. 11. 2024 16:00 - 08. 11. 2024 00:00
Hotel Amande, Hustopeče, ČR
Odborná konference PRO-ENERGY CON pořádaná již od roku 2011, je již tradičním setkáním zástupců a předních odborníků všech energetických odvětví. Konf...

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

80862
Počet publikovaných novinek
2092
Počet publikovaných akcí
981
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika