Jak na energetickou chudobu

Pandemická krize, energetická krize a zrychlující inflace způsobily, že pojem energetická chudoba se stal v ČR vysoce aktuálním tématem. Jaká jsou specifika energetické chudoby v ČR, její příčiny a možná řešení v podmínkách České republiky?

Jak na energetickou chudobu

ABSTRACT: The term energy poverty has been used in Czech government documents since 2015, but not much progress has been made in addressing it. This could be helped by smart metering, a technology that assesses consumption and considers the impact of specific energy saving measures and consumer behavior on energy bills.NAP SG ZMIŇUJE POJEM ENERGETICKÉ CHUDOBY JIŽ V ROCE 2015

Pojem energetická chudoba se objevuje v české společnosti již několik let a stal se dokonce součástí důležitých dokumentů schválených vládou. Už v březnu roku 2015 byl vládním usnesením č. 149 přijat „Národní akční plán pro chytré sítě“ (NAP SG). Od té doby se na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) vystřídalo několik ministrů a vysocí úředníci ministerstva na různých energetických fórech chválili, že ČR je mezi prvními zeměmi v EU, které mají akční plán pro chytré sítě. Plán obsahoval mimo jiné 27 tzv. akčních opatření, z nichž jedno (A6) je zcela věnováno problematice energetické chudoby. Cíl tohoto opatření byl ambiciózní, společensky důležitý a prospěšný:

„Navrhnout způsob řešení a zaujmout stanovisko k problematice energetické chudoby mimo tarifní systém plateb za elektřinu, v rámci nepojistných sociálních dávkových systémů. Vytvořit definici zranitelných zákazníků, která může být odvozena od tzv. energetické chudoby.“

Odpovědnost: MPO, ERÚ, MPSV

Termín: 12/2015

 

V prosinci 2017, tedy dva (!) roky po plánovaném termínu realizace akčního opatření A6, vydává MPO dokument „Zpráva o průběžném vyhodnocení plnění Národního akčního plánu pro chytré sítě“, kde se uvádí mimo jiné, že:

 • Problematiku energetické chudoby je třeba řešit komplexně a v širším kontextu.

 • K této problematice byla ustanovena pracovní skupina ve složení MPO (odbor energetické účinnosti a úspor, odbor elektroenergetiky a teplárenství), MPSV, MMR, Úřad vlády, ERÚ.

 • Z harmonogramu této karty opatření vyplývá, že v listopadu 2016 měla být zadána externí studie s cílem stanovení standardů bydlení a příslušných nákladů podle druhu energie u jednotlivých typů bydlení a podle jednotlivých regionů a definování energetické chudoby v podmínkách ČR a zranitelného zákazníka. Tato studie dosud nebyla zadána, zejména vzhledem k tomu, že problematika energetické chudoby je jedním z témat, která řeší legislativní návrhy Evropské komise v rámci balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“.

Navzdory ustanovení uvedené pracovní skupiny ze 3 ministerstev, Úřadu vlády a Energetického regulačního úřadu (ERÚ) nejsou veřejně známy žádné další výstupy k řešení k energetické chudoby.

O rok později v dokumentu „Hodnotící zpráva Národního akčního plánu pro chytré sítě k 31.12.2018“ je u opatření A6 „Řešení problematiky energetické chudoby“ uvedeno, bez jakéhokoli vysvětlení, s několika dalšími opatřeními jako „Opatření vyřazená – nerelevantní pro aktualizovaný NAP SG“.

Skutečně, v dokumentu NAP SG 2019–2030, téměř 4 roky po předložení původního dokumentu, se pojem energetická chudoba už vůbec nevyskytuje. Nikde není ani uvedeno, zda se bude touto problematikou nadále někdo zabývat a kdo je za řešení problematiky energetické chudoby nadále zodpovědný.

Nicméně v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA byl v období 2018 až 2021 realizován projekt „Zranitelný zákazník a energetická chudoba”.

Řešitelem projektu byla VŠE v Praze a zveřejněnými výstupy jsou 2 dokumenty „Mapovací a plánovací studie“ a „Certifikovaná metodika“. Dokumenty obsahují řadu analýz a statistických vyhodnocení, návrhy definic a návrhy dílčích opatření. Není však známo, zda a jak budou výsledky projektu využity orgány státní správy.

Uplynulých 7 let neřešení problematiky energetické chudoby dokonale dokumentuje neschopnost státní správy řešit aktuální problémy a skutečnost, že není schopna plnit ani ty úkoly, které si sama stanovila a nechala schválit vládou.

 

SITUACE V DOBĚ KRIZE

S vědomím dříve uvedeného by nemělo být žádným překvapením, že současná energetická krize, prudký nárůst cen elektřiny a plynu, úpadky dodavatelů energie, zasáhla českou společnost zcela nepřipravenou. Pro odběratele, kteří nemají smluvně zafixovanou cenu elektřiny a plynu, se cena zvyšuje o desítky procent. Více jak 900 tisíc odběratelů se dostalo do režimu odběru energie od dodavatele poslední instance (DPI) a jejich ceny za elektřinu se zvyšují i více jak čtyřnásobně. Je zcela jasné, že počet domácností, které mají problém uhradit své účty za energie, prudce stoupá. Z průzkumu společnosti NMS Market Research vyplývá, že až 28 % domácností, které se ocitly v režimu DPI, mají problém s úhradou vysokých záloh za energii.

V této situaci předchozí vláda ve snaze zmírnit dopad zdražování cen elektřiny a plynu pro koncovou spotřebu rozhodla prominout DPH z plateb za dodávky energie v měsících listopad a prosinec roku 2021. Dále navrhla prominutí DPH z dodávek energie za celý rok 2022, příslušný návrh novely zákona však nebyl schválen.

Prominutí DPH za měsíce listopad a prosinec 2022 je administrativně zdánlivě jednoduché, a tedy rychle realizovatelné opatření. Je to ale opatření poměrně nákladné (odhadem 2 miliardy za měsíc) a v boji s energetickou chudobou jen málo účinné.

 

 

SNÍŽENÍ DPH U ELEKTŘINY A PLYNU POMŮŽE JEN NĚKOMU

Prominutí DPH za dodání elektřiny a plynu se netýká pouze soukromých osob, ale všech odběratelů energie – tedy i podnikatelů. Dopad tohoto plošného opatření na jednotlivé odběratele se ale velmi liší. Podle toho, jaký má toto opatření dopad, můžeme rozdělit odběratele zhruba na 4 skupiny:

 1. Odběratelé, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty a nárokují si odpočet DPH za dodávky elektřiny a plynu. Tito odběratelé nezískají prominutím DPH vůbec nic. Zvýšené ceny energie ale mohou promítnout do ceny svých služeb a produktů, takže energetickou chudobou nejsou ohrožení.

 2. Odběratelé, kteří mají smluvně zafixované ceny energie. Prominutí DPH znamená pro tyto odběratele, že mají levnější energii o 17 %!

 3. Odběratelé, kteří zůstávající u svých dodavatelů a cena za energii se jim zvýšila o desítky procent. Prominutí DPH jim částečně kompenzuje zvýšení cen, přesto může pro část z nich i malé zdražení energie znamenat problém. Zejména pro ty, kteří měli nějaký problém s úhradou účtů za energii ještě před aktuální krizí.

 4. Odběratelé, kteří se ocitli nečekaně a bez vlastního zavinění v režimu DPI. Těmto odběratelům stoupla cena za energie až čtyřnásobně. Je zřejmé, že pro značnou část odběratelů této skupiny zůstává platba za energii, i přes 17% slevu danou prominutím DPH, velkým problémem.

Z výše uvedeného přehledu dopadů prominutí DPH z dodávek elektřiny a plynu je zřejmé, že se nejedná o účinné opatření proti energetické chudobě a není chybou, že návrh na odpuštění DPH v celém roce 2022 nebyl schválen. Otázkou ovšem zůstává, jaké systémové opatření na úrovni státní správy by bylo proti energetické chudobě optimální.

 

JAK LZE ŘEŠIT ENERGETICKOU CHUDOBU

Jediné opatření proti dopadům vysokých cen za energii, které je v současné době v ČR k dispozici, je příspěvek na bydlení. Příspěvek na bydlení je dávka, která přispívá osobě/rodině při úhradě nákladů souvisejících s bydlením. Výše příspěvku se stanovuje na základě skutečných nákladů na bydlení žadatele (včetně nákladů na energii), tzv. rozhodného přijmu domácnosti a tzv. normativních nákladů, které jsou stanoveny na základě velikosti obce a počtu osob v domácnosti. Je zřejmé, že prudký nárůst nákladů za energii způsobí nejen zvýšení příspěvků na bydlení, ale i navýšení počtu žadatelů o nové žadatele, kteří dosud příspěvek na bydlení nepobírali.

Podle šetření společnosti PAQ Research z prosince 2021 stoupne počet domácností, které mají nárok na příspěvek na bydlení, až o 200 tisíc. Z uveřejněné studie této společnosti zároveň vyplývá, že proto, aby příspěvek na bydlení těmto domácnostem pomohl, je třeba zvýšit normativ nákladů na bydlení o 1300–1400 Kč.

Příspěvek na bydlení je opatření, které cíleně – nikoliv plošně – zmírňuje sociální dopady růstu cen energie, jeho nevýhodou je ale velmi vysoká administrativní náročnost jak pro žadatele, tak pro poskytovatele příspěvku a velmi pomalá a těžkopádná reakce na změny situace na trhu. Další nevýhodou je, že příspěvek nepředstavuje téměř žádnou motivaci pro efektivnější využívání energie v odběrném místě, poskytuje se bez ohledu, na co a jak efektivně se energie využívá. Takže příspěvek na bydlení může být například příspěvkem na vysoký účet za elektřinu domácnosti, kde se těží bitcoiny, nebo pěstuje konopí a podobně.

Je zřejmé, že žádné jednoduché a účinné řešení problému energetické chudoby není. Jako příklady dílčích opatření používaných v zahraničí lze uvést:

 • bezplatný energetický audit,

 • energetické poradenství (v Německu tzv. Stromspar Check),

 • příspěvek na náhradu zastaralého spotřebiče,

 • mobilní aplikace využívající Smart Meter pro průběžné sledování nákladů za elektřinu,

 • sociální tarif,

 • energetický voucher apod.

V české odborné veřejnosti se také diskutují návrhy, jak odstranit hlavní příčinu energetické chudoby, a tou je v současnosti vysoká cena elektřiny. Diskuze se točí kolem tradičních témat, jakými jsou obnovitelné zdroje energie (OZE), výstavba nových jaderných bloků, zpomalení odstavování uhelných elektráren, ale týká se také relativně nových témat jako zastropování cen emisních povolenek, nebo omezení volného trhu s elektřinou na lokální či regionální obchodování.

 

KONCEPT NEPODMÍNĚNÉ DODÁVKY ZDARMA

Zajímavá a dosud málo diskutovaná myšlenka je zavedení základní, nepodmíněné dodávky energie každému občanovi. Jedná se v podstatě o skromnější obdobu systému základního nepodmíněného příjmu, který pobírají všichni občané a který nahrazuje všechny sociální dávky. Systém základního, nepodmíněného příjmu byl již mnohokrát v malém měřítku odzkoušen a stále běží různé pilotní projekty. Jedná se o revoluční koncept, který má své příznivce i zavilé odpůrce. Uplatnění tohoto konceptu v energetice znamená poskytnutí určitého malého množství elektřiny případně i plynu a tepla zcela zdarma nebo za symbolickou cenu všem občanům. Tato základní dodávka energie je stanovena tak, aby pokryla skutečně jen nezbytnou spotřebu energie, za energii spotřebovanou nad tento limit se účtuje normální tržní cena. Tím je zajištěna motivace k úsporám a efektivnímu využívání energie. Odběratelům tento koncept poskytuje důležitou jistotu základní, ničím nepodmíněné dodávky energie a při odběrech do limitu je zcela chrání od výkyvů na energetickém trhu. Výhodou tohoto konceptu je mnohem menší administrativní náročnost ve srovnání s příspěvkem na bydlení (zcela odpadá komplikovaná žádost, není třeba dokladovat příjmy ani výdaje) a co je velmi důležité – není třeba zavádět žádné regulace energetického trhu, trh může dále volně fungovat.

Elektřina pro základní dodávky je hrazená státem a nabízí se využít k tomu elektřinu nakoupenou za garantované ceny z jaderné elektrárny (stávající plán pro nový blok v Dukovanech), případně výrobu elektřiny z elektráren, které by stát vlastnil.

Výše uvedený velmi hrubý nástin konceptu základní, nepodmíněné dodávky energie představuje zajímavý a účinný nástroj pro eliminaci energetické chudoby. Na rozdíl od návrhu energetického bonusu (pirátská strana), který by byl rovněž vyplácen všem občanům, nelze dodávku energie snadno zneužít k jinému účelu.

 

CHYTRÁ MĚŘENÍ JSOU V ČR ZATÍM V NEDOHLEDNU

Na problému energetické chudoby v ČR se významně podílí zastaralá infrastruktura měření spotřeby elektřiny. Ve většině evropských států (včetně států mimo EU) jsou odběrná místa vybavena tzv. chytrým měřením, v některých zemích se chytré měření vy­užívá plošně již řadu let, v některých zemích se chytré měření instaluje v odběrných místech od určité spotřeby (např. na Slovensku od 4 MWh).

Chytré měření bylo součástí několika konkrétních opatření v dokumentu NAP SG z roku 2015, která se podobně jako opatření k energetické chudobě neplnila a opakovaně odsouvala. Výsledkem je, že v ČR instalace chytrého měření v domácnostech ještě ani nezačala a vzhledem k tomu, že je plánována pro odběrná místa se spotřebou větší jak 6 MWh, se naprosté většiny domácností nedotkne.

Chytré měření v domácnostech umožňuje dodavateli elektřiny (případně i plynu) nastavit výši záloh dle aktuální spotřeby, a tím eliminovat případné přeplatky nebo nedoplatky na konci fakturačního období. Spotřebiteli poskytuje chytré měření možnost podrobně sledovat svůj odběr, důsledky svého spotřebitelského chování a dopady úsporných opatření. K pohodlnému sledování těchto informací slouží aplikace pro mobilní telefon, počítač apod. Některé zahraniční společnosti poskytují svým odběratelům jako příslušenství chytrého elektroměru tablet s příslušnou aplikací pro pohodlné sledování odběru a nákladů za energii.

V ČR se v systému ročního vyúčtování zálohy na elektřinu a ostatní formy energie stanovují na základě spotřeby předchozího zúčtovacího období. V tomto systému dodavatel ani odběratel nemá informaci o ak­tuálním odběru a nákladech v daném odběrném místě a o případném přeplatku nebo nedoplatku se dozví až z ročního vyúčtování. V případě výraznějšího nedoplatku v ročním vyúčtování vzniká pro nízkopříjmové domácnosti vážný, těžko řešitelný problém, který nezřídka vede k exekucím. Tento problém existuje samozřejmě dlouhodobě, ale lze oprávněně očekávat, že v dnešní době (zvyšování cen energie, výpadky příjmu kvůli pandemii, rostoucí inflace) se bude týkat stále většího počtu odběratelů.

 

BUDOUCNOST TKVÍ V POKROKU

Na podzim minulého roku muselo přes 900 tisíc odběratelů, jejichž dodavatel ukončil činnost, přejít od svého dodavatele k dodavateli poslední instance a následně hledat nového dodavatele. Každá změna dodavatele přitom vyžaduje zjištění stavu spotřeby k okamžiku změny. V zemích, kde je k dispozici chytré měření, se změna dodavatele provádí on-line nebo telefonicky během několika sekund.

V ČR, kde se chytré měření u domácností vůbec nevyužívá, je za odečty spotřeby zodpovědný distributor, který, pokud nemůže odečíst spotřebu přímo na měřidle, může (ale nemusí) využít takzvaného samoodečtu nahlášeného odběratelem. Pokud samoodečet nedostane, nebo se rozhodne ho nevyužít ke zjištění stavu měřicího zařízení, dochází k určení spotřeby k danému dni odhadem na základě poslední aktuální předpokládané roční spotřeby podle předem stanoveného vzorce. Je zřejmé, že při takovém stanovení se skutečný a odhadnutý stav více či méně liší. Vzhledem k tomu, že ceny původního dodavatele, dodavatele DPI a nového dodavatele se mohou výrazně lišit, může dojít k nezanedbatelnému poškození nebo zvýhodnění daného odběratele.

Chybějící moderní technologie chytrého měření nejsou jen příčinou přežívání zcela nevhodných a zastaralých postupů, ale mají i další negativní dopady související s problémem energetické chudoby. Analýza informací z chytrého měření o průběhu spotřeby umožňuje zjistit případné neefektivní využívání elektřiny, používání zastaralých spotřebičů, zbytečné odběry po dobu nepřítomnosti apod. Efektivní využívání energie či zamezení jejího plýtvání se stává v době zdražování energie aktuální i pro odběratele, kteří nejsou přímo ohroženi energetickou chudobou. Jako opatření proti energetické chudobě jsou taková opatření mnohem účinnější než pouhá výplata příplatku na energii.

Z výše uvedeného je zřejmé, že řešení důležitého problému energetické chudoby není v rukou výhradně dodavatelů a distributorů energie, ale je to úloha pro stát a není jasné, jak ji český stát zvládne.


 

O AUTOROVI

Ing. Jiří Borkovec je absolventem ČVUT v Praze a působí jako nezávislý konzultant se specializací na IT v energetice. V současné době zastává funkci výkonného ředitele ve společnosti Česká technologická platforma Smart Grid, jejíž založení inicioval v roce 2009. Cílem této organizace je přispět k tvorbě optimálního konceptu Smart Grid v ČR.

Při své práci vychází ze svých mnohaletých manažerských zkušeností ve vrcholovém vedení předních inženýrských a konzultačních firem, jako ABB, Logica a PA Consulting, stejně jako ze zkušeností s řízením velkých mezinárodních projektů.

Kontakt: j.borkovec@gmail.com

 

Tomáš Brejcha

Související články

Kdo vám dodá energie? Nové zákazníky berou jen tři ze sedmi největších dodavatelů

Pana Alexandra z Českého Krumlova čekaly počátkem měsíce dva pořádné šoky. Ten první byl, že mu společnost Nano Green jen během le…

Několik tisíc lidí demonstrovalo v Německu za otevření plynovodu Nord Stream

Na 3000 lidí dnes demonstrovalo v obci Lubmin poblíž severoněmeckého Greifswaldu za cenově přijatelné energie a za otevření plynov…

Hirman: V Bruseli sa bijeme za to, aby sme dostali peniaze zo zdanenia elektriny na Slovensko

Znárodnenie elektriny vyrobenej na Slovensku je krajné riešenie energetickej krízy. Momentálne SR pracuje na spoločnom európskom r…

Energetická krize ONLINE: Musíme zvýšit nezávislost i na Německu, říká exšéf ČEZ Míl

V pátek projedná skupina energetických ministrů všech zemí Evropské komise opatření kvůli vysokým cenám energií. Patří mezi ně ome…

Polsko odhaduje, že zdaněním mimořádných zisků energetických firem získá 70 miliard

Zdaněním mimořádných zisků energetických firem Polsko získá 13,5 miliardy zlotých (70 miliard Kč), očekává místopředseda polské vl…

Kalendář akcí

Podzimní plynárenská konference

03. 10. 2022 10:00 - 04. 10. 2022 15:10
Online
Český plynárenský svaz, jedna z největších oborových a profesních asociací v ČR, která sdružuje přes 200 významných společností plynárenského oboru, v...

CARBON DAY 2022

05. 10. 2022
Hotel Park Inn, Bratislava
Organizátor podujatia EkosPlus pozýva na odbornú konferenciu zameranú na klimaticko - energetickú politiku a obchodovanie s emisnými kvótami.

Hospodaření s energií ve firmách

11. 10. 2022 09:00 - 16:30
Praha, hotel Olympik
Zavádění energeticky úsporných opatření je v dnešní době energetické krize více než aktuální. Současné ceny energií nutí firmy přehodnocovat své energ...

ENERGETICKÁ KRIZE ESKALUJE, JE NUTNÉ JI ŘEŠIT!

13. 10. 2022 09:00 - 19:00
Praha, Hotel Grand Majestic Plaza
Mimořádná situace v energetice vyvolaná urychlením přechodu k obnovitelným zdrojům v kombinaci s neočekávaným válečným konfliktem na Ukrajině vyžaduje...

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

73189
Počet publikovaných novinek
2092
Počet publikovaných akcí
832
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika