Zvykejme si na novou zkratku ESG

Skupina ČEZ se chce do konce tohoto desetiletí v ratingu udržitelnosti posunout mezi 20 procent nejlépe hodnocených energetik v Evropě. 

Zvykejme si na novou zkratku ESG

ABSTRACT: HSBC’s survey of Czech companies has shown that the concept of ESG is known only in 3/4 of companies and is particularly important for large companies. One of the pioneers of ESG in the Czech Rep., ČEZ, wants to rank among the top 20% best rated European energy companies in terms of sustainability by 2030. 


ESG ukazatele hrají čím dál větší roli při rozhodování investorů, bank, pojišťoven, ale třeba i zákazníků či zaměstnanců. Jde o faktory, které se nedají přímo měřit penězi, jde o kritéria nefinančního hodnocení.

Vžilo se pro ně označení ESG, z anglických slov Environmental (jak firma chrání životní prostředí, zda hospodárně pracuje s přírodními zdroji, s vodou nebo energií, jak snižuje odpady a emise), Social (jaký má firma přístup k zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a komunitám) a Governance (kvalita provozu a řízení společnosti, její vnitřní procesy a jejich kontrola, ochrana práv zainteresovaných skupin a komplexní, pravdivý reporting).


PŘEHLEDNĚJŠÍ REPORTING

Letos vyhlášená Vize 2030 – Čistá energie zítřka nejen výrazně urychluje dekarbonizační strategii Skupiny ČEZ, ale stanovuje si ambiciózní cíle i v dalších oblastech; konkrétně v ochraně životního prostředí, v sociálních vztazích a v transparentním řízení společnosti neboli ESG. Proto vznikl speciální útvar, jehož úkolem je pomoci nastavit dílčí cíle v jednotlivých oblastech působení Skupiny ČEZ, strategicky je koordinovat a dohlížet na jejich naplňování. Samostatný útvar ESG vede Kateřina Bohuslavová (Chief Sustainability Officer), která do ČEZ přišla z akademické sféry.

Zeptali jsme se jí, ve kterých oblastech udržitelného rozvoje má ČEZ zatím největší rezervy, na co se musí zaměřit?

„Jedna z věcí, které musíme vylepšit, je právě nefinanční reporting. Ačkoliv je naše Zpráva o udržitelném rozvoji zcela transparentní, pravdivá a v souladu s mezinárodními standardy GRI, tak tato oblast se neustále vyvíjí. Musíme se zaměřit na popis v souladu s dalšími standardy, jako například SASB a TCFD, a s nově přicházející evropskou legislativou, jako je taxonomie a připravovaná směrnice CSRD. Nefinanční reporting Skupiny ČEZ je třeba zpracovat tak, aby byl pro ratingové společnosti specializované právě na hodnocení ESG přehlednější a lépe odrážel posun v naplňování cílů.“
 


OBŘÍ INVESTICE

„Transformovat českou energetiku, která byla historicky vždy závislá na uhlí, znamená obří investice a obří úsilí. Další velkou výzvou je provázanost jednotlivých oblastí ESG. Například dekarbonizace ovlivní některé naše stakeholdery a my musíme najít cestu, jak negativní dopady na zvláště zranitelné sociální skupiny minimalizovat,“ vysvětluje Bohuslavová. ESG je podle ní prakticky součást DNA firmy. „ČEZ směřuje k útlumu uhlí a navyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů, zároveň se například v rámci Nadace ČEZ zaměřujeme na investice do veřejně prospěšných projektů, které reagují na aktuální společenské potřeby ve všech regionech České republiky. Nelze tak přesně oddělit investice do ESG, protože se týkají našeho směřování a podnikání jako celku. Například jen do rozvoje obnovitelných zdrojů do roku 2030 hodláme investovat okolo 100 miliard korun.“

Svou dlouhodobou dekarbonizační strategii Skupina ČEZ letos na jaře výrazně zrychlila a zároveň formulovala konkrétní cíle do roku 2030 právě podle nefinančních kritérií ESG. V oblasti ochrany životního prostředí zajistí zrychlené snižování uhlíkových emisí i emisí dalších znečišťujících látek a výstavbu nových obnovitelných zdrojů. Do konce desetiletí tak například sníží svou emisní intenzitu o více než 55 % a postaví nové obnovitelné zdroje energie o celkovém výkonu až 6 000 MW.

V oblasti sociálních vztahů se zaměří na rekvalifikaci zaměstnanců zasažených odklonem od uhlí a na zajištění dostatku nového odborného personálu. Připravuje také rozsáhlou digitalizaci zákaznických procesů. Skupina ČEZ má jasné a konkrétní cíle ve všech oblastech ESG, v České republice patří podle Bohuslavové k těm, kdo v udržitelnosti nastavují trendy a jdou ostatním příkladem. Potvrdily to mj. výsledky průzkumu společnosti IPSOS, který uskutečnila mezi třemi sty vedoucími pracovníky ve firmách v České republice s více než padesáti zaměstnanci na téma ESG a udržitelné financování.


PRŮZKUM HSBC: ESG JE TÉMATEM SPÍŠE PRO VĚTŠÍ SPOLEČNOSTI

Bankovní společnost HSBC představila na kulatém stole 18. listopadu výsledky svého šetření ohledně udržitelnosti ve firmách. Firmy na českém trhu se v mnoha případech musí k pochopení významu ESG ještě postupně propracovat. Ačkoliv tři čtvrtiny firem tento pojem znají alespoň podle jména, 24 % o něm zatím neví. Překvapivě i mezi velkými podniky je neznalost termínu poměrně vysoká.

Ukázalo se, že jen čtvrtina firem v České republice má plán, jak dosáhnout uhlíkové neutrality, 65 % z nich chce v následujících pěti letech při svém investičním rozhodování zohlednit kritéria v oblasti životního prostředí, společenské odpovědnosti a řízení firmy (ESG). Podle této zprávy firmy plánují do roku 2025 v průměru investovat 27 milionů korun do ESG, což na českém trhu dohromady činí přes 117 miliard.

Dalším zjištěním je, že už zhruba třetina firem nějakou formu udržitelného financování využila a 40 % to v blízké budoucnosti plánuje. Respondenti využili více formu úvěru (63 %) než dluhopisu (41 %) a podobně se vyjádřili i k plánovanému využití v budoucnu.

Mezi největšími překážkami zmínily podniky možné další náklady (16 %) a nedostatek zájmu. Nejméně zájmu podle očekávání projevily menší společnosti.

Jako důležité označila ESG téměř polovina firem (46 %) a pouze 15 % vnímá téma jako nedůležité. Význam přisuzuje tématu většina mezinárodních firem (52 %) a podniků nad 500 zaměstnanců (56 %). Mezi nejčastější důvody zájmu patří starost o životní prostředí a společnost (60 %) a splnění regulatorních požadavků a očekávání (46 %). Čtvrtina firem pak uvedla, že díky ESG očekává vyšší výnosnost.

Jen ovšem zatím 6 % českých respondentů potvrdilo, že pravidelně vydávají zprávy zahrnující cíle udržitelnosti a ESG. Další tři z deseti pak uvedli, že tak činí alespoň výjimečně. Stejně tak pouze čtyři z deseti podniků v Česku zveřejňují informace o svých ESG aktivitách ve výročních, CSR či jiných zprávách.

Mezi hlavní oblasti pro investice do ESG patří v ČR bezemisní energie (48 %), lepší vodohospodářská infrastruktura (42 %) a elektrifikace dopravy (33 %). Pokud jde o vlastní firemní ESG priority, firmy se zaměřují především na spotřebu elektřiny (60 %), recyklaci (56 %) a spotřebu vody (43 %), a to na úkor sociálních a správních aspektů ESG a dlouhodoběji orientovaných cílů.

Při hledání partnera, který by firmám pomohl s vytvořením ESG strategie, se dotázaní nejčastěji opírají o stát (42 %), banky (33 %) a regulatorní orgány (20 %).

Přechod k udržitelnější budoucnosti vnímají firmy hlavně jako spolupráci. Téměř tři čtvrtiny (73 %) se shodly, že k ní povede společné úsilí s dodavateli, sedm z deseti vnímá jako klíčové zapojení zaměstnanců a 60 % podnikatelská sdružení.

„Tento průzkum přináší zatím nejaktuálnější informace o povědomí, názorech a vnímání ESG a udržitelného financování mezi firmami v České republice. Je povzbudivé, že místní podniky berou udržitelnost jako prioritu, zároveň má ale český trh před sebou ještě dlouhou cestu, než dokáže naplno využít potenciálu ESG,“ říká Richard Keery, generální ředitel HSBC v České republice. „Banky hrají zásadní roli v tom, aby pomohly klientům vytvořit jejich vlastní plán přechodu k udržitelnější ekonomice.
 

Kateřina Bohuslavová (Chief Sustainability Officer)
 


SOUTĚŽIT S EVROPOU

Společnost ČEZ patří mezi ty, které se oblasti ESG již řadu let věnují. Každoročně ČEZ vydává Zprávu o udržitelném rozvoji skupiny a poskytuje tak nefinanční reporting z oblasti životního prostředí, péče o zaměstnance a zákazníky, sociální oblasti a o opatřeních týkajících se energetické transformace. Shromažďuje také informace o boji proti korupci a úplatkářství a o práci s diverzitou.

ČEZ je v oblasti ESG lídrem v České republice, ale do konce tohoto desetiletí se chce v hodnocení posunout mezi první pětinu nejlépe hodnocených energetik v Evropě. Urychluje proto strategii udržitelnosti a stanoví si cíle ve třech hlavních oblastech ESG. Je to životní prostředí, sociální oblast a řízení společnosti. „V sociální oblasti nám jde o to, udržet si dobré vztahy s komunitami v místech, kde působíme,“ říká Kateřina Bohuslavová. Chtějí také zůstat mezi top zaměstnavateli v Česku z hlediska hodnocení lidí, kteří ve firmě pracují, a zajistit pro všechny, kdo budou dotčeni útlumem uhelných zařízení, rekvalifikaci nebo kompenzace. „Všechny hlavní zákaznické procesy chceme digitalizovat do roku 2025. V managementu ČEZ – na netechnických pozicích by mělo do roku 2025 pracovat už třicet procent žen.“

Na kulatý stůl HSBC byla ředitelka ESG v ČEZ Kateřina Bohuslavová přizvána právě proto, aby představila pozitivní přístup a zkušenosti firmy v této oblasti: „Skupina ČEZ nezačíná od nuly, ale staví na dlouholetých zkušenostech v oblasti firemní společenské odpovědnosti a na aktivitách, kterými dlouhodobě přispívá k plnění vybraných cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs). Obchodní i udržitelná strategie se snoubí v komplexním a provázaném systému. Věřím, že si ČEZ díky tomu zachová pozici inspirativního lídra v udržitelnosti a že i nadále bude vzorem pro další energetiky ve střední Evropě.“

Tomáš Brejcha

Související články

Cash Only: Začíná vodíkové století. Promarní Česko svoji šanci?

Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal komentují dění v českém byznysu. Přinášíme vám webovou podobu newsletteru Cash…

Obyvatelé Kolovče u Domažlic budou 26. února hlasovat o větrných elektrárnách

Obyvatelé Kolovče na Domažlicku se 26. února v referendu rozhodnou, zda chtějí, aby na okraji městyse vyrostly dvě větrné elektrár…

Vodárna Plzeň v pokračující pandemii prodala stejně pitné vody, ale zvýšila zisk

Vodárna Plzeň, největší dodavatel pitné vody na západě Čech, prodala loni v pokračující pandemii zhruba stejně vody jako o rok dří…

Nejbohatší člověk v Asii chystá rozsáhlé investice do zelené energie

Mukeš Ambani, což je nejbohatší člověk v Indii i v celé Asii, investuje v západoindickém státě Gudžarát šest bilionů rupií (1,7 bi…

Sev.en Global Investments bude řídit zahraniční investice Pavla Tykače

Nově vzniklá skupina Sev.en Global Investments bude řídit všechny dosud realizované zahraniční investice Sev.en Group finančníka P…

Kalendář akcí

Bezpečnost vyhrazených technických zařízení a prováděcí předpisy

18. 01. 2022 08:45 - 12:15
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4
Školení je určeno pro vlastníky a provozovatele plynových kotelen, odběratele zemního plynu, stavebně montážní organizace, revizní technik...

Ekologie a její budoucnost

27. 01. 2022 08:30 - 12:30
Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno
Předmět diskuze: Nový zákon o odpadech, nový Operační program Životní prostředí, nová data o odpadech (Ing. Jan Maršák, ředitel Odboru odpadů, Mini...

Diskuzní fórum na PKO a projektování PKO při výstavbě plynovodů 2022

27. 01. 2022 08:45 - 14:35
online
Diskuzní fórum je určeno pro technické a provozní pracovníky plynárenských společností, zástupce stavebních společností, zástupce proje...

Monitoring maloobchodního trhu s elektřinou a plynem

27. 01. 2022 15:00 - 19:00
online
Hned v lednu zve ERÚ na webinář k monitoringu maloobchodního trhu s elektřinou a plynem. On-line seminář proběhne ve čtvrtek 27. ledna 2022 od 15:00 h...

Partneři portálu

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

65746
Počet publikovaných novinek
1983
Počet publikovaných akcí
742
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika