Využití certifikátů pro sledování výroby, přeměn a ukládání obnovitelné energie

Elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů je stále žádanější mezi společnostmi, které ji chtějí přednostně odebírat a zajistit si tak status zelené firmy. Tato spotřeba je prokazována tzv. zárukami původu, které se dají obchodovat na trhu. Trh s nimi se i z tohoto důvodu rychle rozvíjí.

Využití certifikátů pro sledování výroby, přeměn a ukládání obnovitelné energie

ABSTRACT: Trends in the market for certificates of guarantees of origin for RES electricity show that in addition to shortening the time intervals or reducing their nominal value, guarantees of origin can also be applied, for example, when storing RES energy and drawing from a battery, or when converting to green hydrogen and back. However, this already requires far more sophisticated tools to support the trading of these certificates. 


JAK PROKÁZAT, ŽE SPOTŘEBOVANÁ ELEKTŘINA BYLA Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ?

Certifikáty záruk původu jsou dlouhodobě osvědčeným a transparentním mechanismem pro sledování a prokazování původu vyrobené a spotřebované elektřiny, zejména z obnovitelných zdrojů. Jejich princip spočívá v tom, že pro energii vyrobenou na certifikovaném zdroji (elektrárně) je vystaven elektronický dokument – certifikát – obsahující informaci o vyrobeném množství za dané období, identifikaci a umístění zdroje, instalovaném výkonu, technologii výroby (např. vodní elektrárna, fotovoltaika apod.), použitém palivu (relevantní např. při výrobě energie z bioodpadu) a další. Tyto certifikáty jsou pak na dobrovolné bázi obchodovány a konečný držitel může takový certifikát použít pro prokázání původu jím spotřebované elektřiny.

Kritici tohoto mechanismu často argumentují tím, že certifikáty jsou zcela odtržené od reality fyzického přenosu a spotřeby elektřiny, ale tak tomu není. Pokud bylo v daném čase z veškeré vyrobené (a tedy i spotřebované) elektřiny například 30 % z obnovitelných zdrojů, pak se držitelé certifikátů na těchto 30 % energie můžou prohlásit za ty, kteří elektřinu z obnovitelných zdrojů spotřebovali. Protože i kdyby si nakoupili elektřinu přímo z konkrétního zdroje (např. formou PPA), fyzicky to nebudou oni, kdo elektřinu jím vyrobenou spotřebují (pokud nefungují s daným zdrojem v ostrovním provozu). Díky oddělení silové elektřiny od jejích dalších atributů ve formě certifikátů záruk původu je možné umístit veškerou silovou elektřinu na spotový trh bez nutnosti řešit její původ a omezovat tím likviditu trhu. A díky principu dobrovolnosti záruk původu získává výrobce prodejní cenu certifikátu jako formu dodatečné dobrovolné podpory.

V tomto článku bude představeno sedm vybraných aktuálních trendů v oblasti certifikátů záruk původu, které ukazují, že tento koncept je možné snadno aplikovat na sledování energie obecně v jakékoliv formě včetně její přeměny a ukládání.

Obrázek č. 1: Využití záruk původu při konverzi nosiče energie, certifikáty pro vodík
 


HLAVNÍ TRENDY TRHU SE ZÁRUKAMI PŮVODU

Prvním aktuálním trendem je zavádění kratších časových intervalů ve formě hodinových nebo čtvrthodinových certifikátů, tzv. granular certificates, umožňujících přesnější časové párování výroby a spotřeby v režimu 24/7. Nyní v Evropě běžný měsíční interval certifikace výroby je často kritizován pro neadresnost vyrobené energie na skutečnou spotřebu, protože 100 MWh vyrobené energie z obnovitelných zdrojů v daném měsíci při 100 MWh spotřeby koncového zákazníka ve stejném období neznamená, že jeho spotřeba je ze 100 % pokryta z obnovitelných zdrojů. Kratší časové intervaly tento nesoulad odstraňují. První pilotní projekty probí­- hají v rámci iniciativy EnergyTag (https:// www.energytag.org/). Jedním z nich je společný projekt v Norsku za účasti Unicorn (dodavatel IT řešení), Statkraft (výrobce elektřiny), Statnett (provozovatel přenosové soustavy a národní autorita pro vydávání záruk původu), Tibber (dodavatel energie koncovým zákazníkům) a Elhub (národní hub pro měřená data výroby a spotřeby).

Druhým trendem je zavádění podpory pro vydávání certifikátů s jmenovitou hodnotou v kWh (až Wh) místo dosavadních celých MWh. To umožní otevřít trh i menším zdrojům a stane se nezbytným zejména ve spojení s hodinovými nebo kratšími časovými intervaly vysvětlenými výše. Bez této podpory je možné vydávat hodinové certifikáty pouze pro velké zdroje s výrobou větší než 1 MWh za hodinu. Situaci bohužel komplikuje stávající legislativa EU (RED II – EU 2018/2019) a její národní adaptace, protože definují 1 certifikát = 1 MWh. Doufejme, že to bude napraveno v dalším přepracování.

Třetím trendem je zavádění kompletního sledování výroby a spotřeby v rámci země pomocí certifikátů, tzv. full disclosure. To umožní získat kompletní obrázek o rozdělení výroby a spotřeby podle jednotlivých typů zdrojů a v čase, bez nutnosti řešit a počítat zbytkový mix, a tím poskytnout maximální transparentnost. K tomu je samozřejmě nutné mít dobrý IT systém pro vydávání a sledování certifikátů (tzv. registr), který tak vysokou zátěž zvládne. Praxe například z Norska, kde je ročně certifikováno okolo 150 TWh energie, ale ukazuje, že moderní IT řešení ani s takovou zátěží nemají žádný problém.

Čtvrtým trendem je rozšíření o sledování energie nejenom ve formě elektřiny, ale také ve formě plynu (biometan, vodík), tepla nebo chlazení. To vyplývá z legislativy EU RED II, a postupně jsou proto v jednotlivých státech nominovány organizace zodpovědné za vydávání těchto typů certifikátů. Praktická zkušenost například z projektu pro švédského regulátora Energimyndigheten ukazuje, že největším problémem v zavádění těchto nových typů certifikátů je zpoždění v aktualizaci standardu CEN EN 16325, který tato rozšíření řeší.

Pátým trendem, který je umožněn právě zavedením podpory pro certifikáty pro další formy energie, je konverze mezi nimi například při výrobě vodíku při nadbytku elektřiny z obnovitelných zdrojů, tzv. „power to X“ technologie. Takto mohou být využity špičky výroby elektřiny a uloženy ve formě vodíku, který pak může být buď přímo spotřebován pro pohon vozidel na vodík, nebo injektován do soustavy zemního plynu, nebo použit na opětovnou výrobu elektřiny. Aby konverze zůstala prokazatelná (tzn. aby existoval důkaz, že jde skutečně o tzv. zelený vodík), může být spotřeba obnovitelné elektrické energie prokázána pomocí certifikátů záruk původu a pro vyrobený zelený vodík mohou být vystaveny certifikáty nové. Kromě prokázání původu pak tyto certifikáty mohou provozovatelům takových zařízení poskytnout dodatečný příjem z jejich prodeje na dobrovolné bázi zájemců o jejich nákup.

Šestým trendem souvisejícím s předchozími je obecné ukládání energie v bateriových a dalších typech úložišť. Využití certifikátů pro deklaraci původu elektřiny použité při „vkládání“ energie do úložiště umožní prokázat, že i elektřina poskytnutá později z úložiště ven je obnovitelného původu. Při zavedení hodinových certifikátů tak úložiště poskytuje možnost posunout v čase okamžik, kdy je obnovitelná a v něm uložená energie spotřebována, a tím vykrýt nesoulad mezi špičkami výroby a spotřeby. Vystavené certifikáty s informací o primárním původu energie a s časovým razítkem, kdy byla energie spotřebována z úložiště, pak mohou poskytnout provozovatelům úložišť dodatečný příjem z jejich prodeje na dobrovolné bázi zájemcům o nákup.

sedmý trend vyplývá z legislativy EU RED II, ale tentokrát ze sekce zabývající se sledováním obnovitelných paliv využitých pro dopravní účely. Ačkoli legislativa nepředjímá způsob sledování těchto paliv, vzhledem k rozšiřování počtů elektromobilů a vozidel na (bio)metan nebo vodík se nabízí možnost sledovat podíl obnovitelných zdrojů využitých pro dopravní účely také pomocí certifikátů. Jak již bylo vysvětleno v předchozích odstavcích, tyto certifikáty jsou, nebo brzo budou, běžně k dispozici a vzhledem ke spolehlivosti systému záruk původu představují velmi dobrý mechanismus. Certifikáty však nyní nijak nepokrývají oblast kapalných paliv ani žádnou z jejich složek, a bude tedy nutné systém o tento typ rozšířit.

Všechny tyto nové trendy přináší kromě jiného také nové výzvy s dopadem na používání certifikátů obchodníky a jejich koncovými zákazníky. Například pokrytí zákaznické spotřeby 24/7 certifikáty v hodinové granularitě už není možné řešit standardními nástroji, které dnes obchodníci používají pro správu portfolia, ale musí vzniknout nástroje nové, více zaměřené na specifika certifikátů. Mezi takové nástroje nové generace patří například nový produkt Certigy Trader od společnosti Unicorn.

Obrázek č. 2: Hodinové certifikáty, role certifikátů při ukládání energie
 


ZÁRUKY PŮVODU SE BUDOU VYUŽÍVAT I V JINÝCH OBLASTECH ZELENÉ ENERGETIKY

Jak je patrné z výše popsaného, mechanismus certifikátů záruk původu lze snadno adaptovat a použít i pro sledování a prokazování původu biometanu, zeleného vodíku, energie z obnovitelných zdrojů použitých pro vytápění nebo chlazení, konverze energie mezi jejími různými nosiči, ukládání energie v úložištích nebo pro sledování paliv použitých pro dopravní účely. Projekty, které tyto možnosti demonstrují, nebo dokonce běžně využívají, už v Evropě běží, a prokazují tak jejich praktickou použitelnost.

 


O AUTOROVI

Petr Svoboda pracuje ve společnosti Unicorn Systems a.s. jako senior konzultant pro analýzu a návrh informačních systémů v segmentu energetika a utility. Specializuje se zejména na oblast výměny informací mezi provozovateli přenosových soustav a jejich okolím, datové formáty a integrační problémy. V posledních letech se věnuje rozvoji IT řešení a produktů pro podporu obnovitelné energie, jako jsou zelené certifikáty.

Kontakt: info@unicorn.com

Tomáš Brejcha

Související články

Cash Only: Začíná vodíkové století. Promarní Česko svoji šanci?

Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal komentují dění v českém byznysu. Přinášíme vám webovou podobu newsletteru Cash…

Společnost EDF uspíší termín vyřazení JE Heysham 2 a Torness z provozu

Pokročilé plynem chlazené britské reaktory Heysham 2 a Torness (AGR) mají ukončit výrobu elektrické energie v roce 2028. To je o d…

Itálie pošilhává po jádru. Rostoucí ceny elektřiny začínají děsit obyvatele

Itálie bývala v Evropě průkopníkem jaderné energetiky, po haváriích v Černobylu a Fukušimě naopak stanula v čele těch zemí, které…

Kolem 180.000 lidí v Rusku je kvůli nepříznivému počasí bez elektřiny

Kolem 180.000 lidí v Rusku je kvůli nepříznivému počasí bez dodávek elektrické energie. Uvedla to dnes agentura TASS, podle níž vý…

IEA: Celosvětová poptávka po elektřině loni výrazně rostla

Celosvětová poptávka po elektřině vzrostla loni o šest procent, tedy 1500 terawatthodin (TWh). V procentech byl růst nejvyšší od z…

Kalendář akcí

Bezpečnost vyhrazených technických zařízení a prováděcí předpisy

18. 01. 2022 08:45 - 12:15
U Plynárny 223/42, 140 00 Praha 4
Školení je určeno pro vlastníky a provozovatele plynových kotelen, odběratele zemního plynu, stavebně montážní organizace, revizní technik...

Ekologie a její budoucnost

27. 01. 2022 08:30 - 12:30
Hotel Voroněž, Křížkovského 47, Brno
Předmět diskuze: Nový zákon o odpadech, nový Operační program Životní prostředí, nová data o odpadech (Ing. Jan Maršák, ředitel Odboru odpadů, Mini...

Diskuzní fórum na PKO a projektování PKO při výstavbě plynovodů 2022

27. 01. 2022 08:45 - 14:35
online
Diskuzní fórum je určeno pro technické a provozní pracovníky plynárenských společností, zástupce stavebních společností, zástupce proje...

Monitoring maloobchodního trhu s elektřinou a plynem

27. 01. 2022 15:00 - 19:00
online
Hned v lednu zve ERÚ na webinář k monitoringu maloobchodního trhu s elektřinou a plynem. On-line seminář proběhne ve čtvrtek 27. ledna 2022 od 15:00 h...

Partneři portálu

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

65746
Počet publikovaných novinek
1983
Počet publikovaných akcí
742
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika