Kvarteto křišťálových komínů pro nejlepší teplárenské projekty roku 2020

Teplárenství zažívá díky řadě vlivů složité období. O to více potěšitelné je to, že teplárenské subjekty investují do zajímavých projektů. Na letošních Dnech teplárenství a energetiky ocenilo Teplárenské sdružení křišťálovými komíny kvarteto Projektů roku a jeden Počin roku.

Kvarteto křišťálových komínů pro nejlepší teplárenské projekty roku 2020

ABSTRACT: Despite the current difficult period, heating companies are investing in new projects. Four of them were evaluated as the most beneficial and awarded as Projects of the Year 2020 at the Energy and Heating Days conference.


Záměrem vyhodnocení nejlepších projektů je ocenit úspěšné realizace v oblasti dálkového vytápění a chlazení, které přispívají k rozvoji a modernizaci účinných, ekonomických a k životnímu prostředí šetrných systémů zásobování teplem a k efektivnímu zajištění tepelné pohody bytů i energetických potřeb služeb a průmyslu.

Od roku 2002 získalo prestižní ocenění Projekt roku již 69 teplárenských projektů a oceněno bylo i 13 Počinů roku. Tradiční vyhlášení výsledků Projektů roku proběhlo při slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky v Olomouci. Do užší nominace bylo ve 4 kategoriích vybráno celkem 16 nejzajímavějších loňských projektů, do nichž teplárenské společnosti investovaly bezmála 2,5 miliardy korun.

V dosavadní historii soutěže si nejvyšší ocenění Projekt roku převzalo už 27 společností a obcí. Nejvíce ocenění Projekt roku získala Veolia Energie ČR (12), následována společnostmi skupiny MVV Energie CZ (8), skupinou ČEZ a Plzeňskou teplárenskou (po 6 oceněních).

Za uplynulých 20 let nominovalo 59 energetických firem (z toho 21 firem více než jeden projekt), 15 měst a obcí a 1 vysoká škola do Projektů roku celkem 219 projektů. Ty byly realizovány v 92 městech a obcích. Nejvíce nominovaných projektů se realizovalo v Brně (25), dále v Praze (16), v Ostravě a Plzni (po 14) a v Českých Budějovicích (10).

Ceny vítězným Projektům roku ve čtyřech soutěžních kategoriích předal předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela, který uvedl: „Jsem moc rád, že i v loňském roce se v teplárenství realizovala řada kvalitních projektů, které posouvají obor dopředu. Ocenění mohly získat jen čtyři, ale poděkovat je třeba všem, kteří dotáhli svůj projekt do úspěšného konce. Pokud se podaří nastavit odpovídající podmínky pro investice, tak věřím, že v příštích letech kvalitních projektů v teplárenství ještě podstatně přibude.“


Titul Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2020 získaly:


Teplárna Liberec – Dokončení konverze parovodů GreenNet v Liberci

(kategorie Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody)

Po desítkách let pohled na koryto řeky Nisy v Liberci už nestíní žádné teplovodní potrubí. 

V rámci projektu GreenNet bylo vyměněno 9,7 km tras parních a stejně kondenzátních rozvodů za horkovodní z teplárny do libereckých částí Pavlovice a Ruprechtice. Nové horkovodní rozvody byly provedeny z předizolovaného potrubí. Teplárna zrekonstruovala 29 výměníkových stanic pára/voda na systém voda/voda, postavila novou centrální výměníkovou stanici pára/voda o výkonu 40 MWt a zprovoznila kogenerační jednotku (1 MWe). Z koryta řeky Nisy v centru města zmizelo potrubí, které je uložené převážně v zemi. Projekt zahájila teplárna v březnu 2018. Do konce roku 2019 probíhala rekonstrukce části parovodu a instalace nových technologií včetně vybudování provizorní výměníkové stanice po dobu výstavby. V roce 2019 pak pokračovala rekonstrukce zbývající části parovodu, výstavba centrální výměníkové stanice a instalace kogenerační jednotky. Projekt byl uveden do trvalého provozu na jaře 2020. Úspora přepočtená na primární energii bude činit přes 87 000 GJ.


Veolia Energie ČR – Náhrada spalování uhlí v teplárnách Ostrava-Přívoz a Přerov

(kategorie Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší)

Teplárna Přívoz v Ostravě už spaluje místo uhlí zemní plyn.

Teplárna Přívoz v Ostravě a Teplárna Přerov prochází rozsáhlou ekologizací a budou mezi prvními teplárnami u nás, které přestanou spalovat uhlí a přejdou na čistší paliva. První etapa ekologizace Teplárny Přívoz v Ostravě spočívala v plynofikaci parního kotle K4 (49,7 MWt). Součástí byla i výstavba vysokotlakého plynovodu, regulační stanice plynu a středotlaké plynové přípojky. Úspěšným ukončením projektu plynofikace kotle K4 Veolia nahradila černé uhlí a dosáhla tak výrazně nižší koncentrace emisních limitů při spalování koksárenského plynu (pro NOx i CO 100 mg/Nm3) a při spalování zemního plynu (pro NOx 80 mg a u CO 100 mg/Nm3). Došlo i k dalšímu snížení emisí prachu a CO2. V Teplárně Přerov nahradily původní černouhelné kotle dva plynové kotle (parní kotel K7 o výkonu 33 MWt a horkovodní kotel K8 o výkonu 36 MWt). Účinnost nových kotlů dosahuje až 97 % se zajištěním emisních koncentrací pod hodnoty požadované legislativou (pro NOx 60 mg/Nm3 a CO 50 mg/Nm3). Také v tomto případě výrazně klesnou i emise tuhých znečišťujících látek (prachu) a CO2


Teplárna Písek – Vyvedení tepla z bioplynové stanice a propojení soustav v Písku

(kategorie: Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla, obnovitelných a druhotných zdrojů energie)

Nové potrubí propojilo bioplynovou stanici s teplovodní soustavou v Písku. 

Projekt řešil propojení dvou nezávislých soustav zásobování tepelnou energií v Písku s cílem dosažení úspor primární energie v zásobování teplem v lokalitě sídliště Portyč. Jeho hlavním zdrojem energie, stejně jako pro celou tepelnou soustavu ve městě, je Teplárna Smrkovice. Tuto soustavu vlastní a provozuje společnost Teplárna Písek, a.s. Druhá soustava se zdrojem v podobě kogenerační jednotky na bioplyn se nachází na severním okraji města Písek v průmyslové zóně. V tepelné soustavě v Písku je nově využíváno zbytkové teplo z této bioplynové stanice a teplo z uhlí je tak efektivně a ekologicky nahrazeno teplem z bioplynu. Přínosem projektu je úspora primární energie a zajištění dlouhodobé funkčnosti, spolehlivosti a dodávky tepla konečným odběratelům. V rámci projektu za 35 milionů korun byla realizována výstavba teplovodu, úprava kompaktních předávacích stanic ve stávajících odběrných místech a vybudování transformačního místa pro vyvedení tepla z bioplynové stanice.


Veolia Energie ČR – Projekt rozšíření soustavy zásobování teplem v Olomouci

(kategorie Rozvoj soustav zásobování teplem)

V Olomouci se na městskou účinnou soustavu zásobování teplem připojily další bytové domy.

V lokalitě Rezidence Šantova v centru Olomouce (7 bytových objektů se 434 byty, roční odběr 8,4 TJ) byla v roce 2020 zahájena dodávka tepelné energie ze 3 objektových předávacích stanic. Jedná se o horkovodní zařízení, která jsou připojena k soustavě zásobování teplem (SZTE) Olomouc. Horkovodní přípojky jsou napojeny z hlavního horkovodního přivaděče pro město z Teplárny Olomouc. V další rezidenční čtvrti VILA PARK na západním okraji Olomouce byl v roce 2020 vybudován a připojen horkovodní přípojkou k SZTE již třetí bytový blok (celkem 6 bytových bloků se 335 byty, roční odběr 9,5 TJ). Každý bytový blok je vybaven centrální horkovodní předávací stanicí zajišťující rozvod topné vody do jednotlivých vila domů v rámci bloku. Bytové předávací stanice v každém bytě pak nabízejí vysoký komfort s využitím plně individuálního nastavení parametrů vytápění a přípravy teplé vody. Projektem se v obou lokalitách podařilo dále rozšířit účinnou soustavu zásobování tepelnou energií v Olomouci.

 

Titul Počin roku v soustavách zásobování teplem a chladem za rok 2020 byl udělen:


Teplárnám Brno za „Vybudování Prezentačně-edukačního centra“

Teplárny Brno na svém nejmodernějším provozu Červený mlýn vloni dokončily Prezentačně-edukační centrum.

Pro žáky a studenty technických oborů, ale i pro setkávání s odborníky, zákazníky a návštěvníky tematických akcí je určeno nové Prezentačně-edukační centrum, které dokončily Teplárny Brno na svém nejmodernějším provozu Červený mlýn. Programy centra přítomným přibližují technologii výroby tepla i elektrické energie v jednom cyklu. Teplárny Brno jsou od svého vzniku průkopníky kogenerace. Počátky teplárenství na území města Brna byly inspirovány technickou infrastrukturou New Yorku v počátku 20. století. Připraveny jsou i krátké filmy z míst, kam se běžný návštěvník nedostane. Vrcholem návštěvy se stane prohlídka provozu Červený mlýn, který se řadí mezi technologickou špičku nejen v tuzemsku, ale i ve střední Evropě. Úprava prostor v přízemí správní budovy trvala půl roku. Výsledkem je moderní interiér s variabilním řešením a kapacitou 65 osob, který je vybaven špičkovou audiovizuální technikou včetně velkoplošné obrazovky.

 

Další nominované teplárenské projekty za rok 2020

Kategorie: Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovodní rozvody

 • Teplárna České Budějovice, a.s. – První etapa horkovodu do areálu ČD Cargo
 • Teplárny Brno, a.s. – Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovody
 • Veolia Energie ČR, a.s. – Pokračování rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově


Teplárna České Budějovice – První etapa horkovodu do areálu ČD Cargo

Horkovodní síť českobudějovické teplárny, která měří už 33 kilometrů, se prodlouží o další stovky metrů podél Novohradské ulice. Projekt je rozložen do tří etap. První skončila v prosinci 2020. Během ní se položilo 450 metrů horkovodu z předizolovaného potrubí z teplárny k areálu ČD Cargo. Druhá etapa navazuje letos a dovede horkovod k Dopravnímu podniku. To umožní na horkovodní síť napojit také rozvojovou výstavbu v městské části Mladé a v oblasti Zanádražní komunikace. Třetí etapa pak příští rok zakončí celou akci konverzí parovodní sítě na horkovodní včetně technologické rekonstrukce tří odběrných míst v areálu ČD Cargo a společnosti Akutherm.

Horkovodní síť českobudějovické teplárny, která měří už 33 kilometrů, se prodloužila o další stovky metrů.


Teplárny Brno – Snížení tepelných ztrát, přechod na efektivnější horkovody v Brně

Přechod z páry na horkou vodu v lokalitě Poříčí – Polní byl realizací další části konverze zastaralých parovodů v délce 529 m. Část prací byla unikátně řešena pod dnem řeky Svitavy, částečně bylo nutné omezit dopravu na velmi frekventované ulici Poříčí. Realizace dále vedla kolem ZŠ Bakalovo nábřeží a před Nemocnicí Milosrdných bratří. V souvislosti s uzavírkami bylo nutné naplánovat i náhradní trasu pro cyklostezku. Přechod lokality Lazaretní, Kosmákova v délce 1560 m probíhal kolem vlakového nádraží Brno-Židenice a kolem supermarketu Kaufland a dále přes obytnou část Židenic. Celkové náklady této etapy byly cca 230 milionů korun bez DPH.

Teplárny Brno pokračují ve výměně zastaralých paro-vodů za modernější a efektivnější horkovodní rozvody.


Veolia Energie ČR – Pokračování rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově

Teplárna Přerov dokončila v roce 2020 předposlední etapu výměny parovodů za horkovody v ulicích Komenského a Palackého. Zrušeno bylo 2743 metrů tras parního potrubí a nově položeno 1530 metrů horkovodních tras v dimenzi až 2x DN350 bezkanálového vedení předizolovaným potrubím. Zároveň došlo k náhradě 4 stávajících parních výměníkových stanic za horkovodní stanice. Přínosem výměny je roční úspora více než 3565 GJ primárního paliva, což přináší snížení emisí CO2 ve výši 260 tun CO2/rok. Po dokončení (rekonstrukce probíhá od roku 2018 do roku 2021) bude vyměněno celkem 22 kilometrů potrubí, což přinese úspory primární energie v objemu 21 347 GJ/rok a snížení emisí ročně o 1560 tun CO2.

Teplárna Přerov vloni zrušila 2743 m tras parovodů a nově položila 1530 m horkovodních tras.
 

Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek ovzduší

 • Plzeňská teplárenská, a.s. – Odsíření zdroje v areálu Plzeňské energetiky
 • Teplárny Brno, a.s. – Ekologizace kotlů K1 a K2 v Provozu Staré Brno
 • Veolia Energie ČR, a.s. – Snížení emisí NOx kotle K12 v Elektrárně Třebovice


Plzeňská teplárenská – Odsíření zdroje v areálu Plzeňské energetiky

K výraznému snížení emisí síry došlo v Plzeňské energetice již v roce 2009, kdy byla do provozu uvedena technologie čištění spalin na principu mokré vápencové vypírky. Po zpřísnění emisních limitů s novou legislativou EU bylo potřeba najít technologii pro splnění předepsaných limitů. Jako nejvýhodnější byla vybrána intenzifikace stávající technologie mokré vypírky spalin. Původní účinnost technologie odsiřovací jednotky vzrostla z 82,5 % na 97,4 %. Intenzifikací odsíření se podařilo výrazně snížit parametr síry ve spalinách téměř na pětinu ze 700 pod 145 mg/m3. U částic prachu přinesla ekologizace více než sedminásobný pokles emisní zátěže z 50 na méně než 7 mg/m3.

Intenzifikace stávající mokré vypírky spalin v Plzni zvýšila účinnost snižování emisí síry z 82,5 na 97,4 %.


Teplárny Brno – Ekologizace kotlů K1 a K2 v Provozu Staré Brno

Jedním z velkých výrobních zdrojů Tepláren Brno, které prošly ekologizací, je také provoz Staré Brno. Zdroj byl uveden do provozu v 60. letech minulého století. Nejvýznamnější zákazníci napojení na tento zdroj jsou například pivovar Heineken a Fakultní nemocnice u sv. Anny, kteří odebírají i technologickou páru. Na provoze Staré Brno prošly v roce 2020 ekologizací kotle K1 a K2, kde došlo k výměně hořáků za nízkoemisní. Samotné kotle byly instalovány v roce 1993. Současně byly instalovány frekvenční měniče pro úsporu elektrické energie. Nové hořáky budou mít o 40 % nižší emise NOx (a 10 % pod stávajícím zákonným limitem). Investiční náklady byly 6,5 milionu Kč.

Na provoze Staré Brno dostaly kotle K1 a K2 nízkoemisní plynové hořáky.


Veolia Energie ČR – Snížení emisí NOx kotle K12 v Elektrárně Třebovice

Veolia Energie ČR dokončila rozsáhlou ekologizaci Elektrárny Třebovice v Ostravě, která patří mezi největší energetické zdroje na Moravě a ve Slezsku. Poslední etapa se zaměřila na parní kotel K12. Součástí ekologizace byla denitrifikace kotle spojená s rekonstrukcí spalovací komory z tavicí na granulační, výměna tlakových částí kotle, seřízení spalovacího procesu, primární a sekundární opatření pro snížení NOx, rea­lizace suchého odvodu škváry a další. Současně proběhla také generální oprava komínu a elektrostatického odlučovače. Garanční zkoušky kotle K12 prokázaly splnění garantovaných hodnot emisí NOx a elektrárna tak dosáhla snížení všech sledovaných emisí.

Veolia Energie ČR dokončila rozsáhlou ekologizaci Elektrárny Třebovice v Ostravě.
 

Kategorie: Rozvoj a využití kombinované výroby elektřiny a tepla a obnovitelných a druhotných zdrojů energie

 • C-Energy Planá s.r.o. – Instalace plynových motorů Rolls-Royce pro rozvoj KVET
 • TTS Eko s.r.o. Třebíč a obec Dříteň – Modernizace obecní biokotelny a soustavy v Dřítni
 • Veolia průmyslové služby ČR, a.s. – Instalace kogeneračních jednotek v dole ČSM Sever a v Teplárně Přerov


C-Energy Planá – Instalace plynových motorů Rolls-Royce pro rozvoj KVET

Srdcem dvou nových plynových bloků jsou dva motorgenerátory Rolls-Royce s jednotkovým elektrickým výkonem 11,5 MW. Jde o první instalaci nejvýkonnějších motorů tohoto výrobce - 20ti válcové zážehové motory spalující chudou směs zemního plynu. Přímo na chladící okruhy plynového motoru je napojen systém pro vyvedení tepla do horkovodní soustavy zásobování tepelnou energií. Teplo obsažené ve spalinách pro výrobu páry, kterou lze využít do okolní průmyslové zóny, obstarávají tzv. HRSG kotle. Celý výrobní blok dosahuje účinnosti přes 90 %. Přínosem projektu je posílení tepelného výkonu zdroje v Plané a možnost odstavení uhelného kotle ve zdroji v Táboře.

V Plané byly instalovány první největší a nejvýkon­nější motory Rolls-Royce z nové typové řady.


TTS eko s.r.o. a Obec Dříteň – Modernizace obecní biokotelny a tepelné soustavy v Dřítni

Biokotelna a tepelná soustava v Dřítni (1600 obyvatel) byly vybudovány v roce 2002, jako jeden z pilotních projektů kotelny na spalování dřevní biomasy v ČR. Obec rozhodla o rekonstrukci kotelny, rozšíření sítě a instalaci domovních předávacích stanic. Instalován byl nový kotel na spalování vlhké dřevní biomasy (2,5 MW). Instalací 200 předávacích stanic přešla soustava na tlakově nezávislý systém. Dva původní kotle byly demontovány a zbývající zůstal jako záložní zdroj. Kotelna spálí ročně 2200 tun dřevní biomasy výhradně od regionálních dodavatelů. Teplo je dodáváno pro 170 rodinných domů, bytové domy, základní a mateřskou školu, pečovatelský dům a nově do místního zámku.

Biokotelna i tepelná soustava v Dřítni z roku 2002 prošly rekonstrukcí a modernizací. 


Veolia průmyslové služby ČR – Instalace kogeneračních jednotek v dole ČSM Sever a v Teplárně Přerov

Společnost Veolia průmyslové služby ČR instalovala v roce 2020 tři kogenerační jednotky, každou o elektrickém výkonu 999 kW. Dvě kogenerační jednotky byly instalování v areálu Důlního závodu 2, lokalita ČSM Sever v obci Stonava a jejich palivem je důlní plyn z otevřených dolů dodávaný z degazačního řádu. Elektrický výkon je vyveden do vlastní lokální distribuční soustavy a tepelný výkon je využit k zajištění potřeb lokality ČSM Jih. Jedna kogenerační jednotka byla instalována také v areálu Teplárny Přerov a jejím palivem je zemní plyn. Elektrický výkon je vyveden do vnitřního systému teplárny. Tepelný výkon je využíván pro horkovodní soustavu města Přerov.

Nová plynová motorová kogenerační jednotka byla instalována v areálu Teplárny Přerov.
 

Kategorie: Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem

 • C-Energy Planá s.r.o. – Horkovodní propojení tepláren v Plané a Táboře
 • Teplárny Brno, a.s. – Rozvoj a modernizace řídicího systému tepelných zdrojů
 • Veolia Energie ČR, a.s. – Zajištění dodávek tepla pro další haly v CTPark Ostrava


C-Energy Planá – Horkovodní propojení tepláren v Plané a Táboře

C-Energy Planá úspěšně zprovoznila nový horkovodní napáječ z domovské teplárny do Tábora. Výstavba liniové stavby uprostřed souměstí v délce 6450 metrů byla dokončena za necelé dva roky a propojila oba energetické zdroje. Horkovod umožní budoucí nahrazení stávající nehospodárné primární parní sítě v celé oblasti Tábora. Horkovod má přenosovou kapacitou 60 MWt. Konstrukčně je proveden z předizolovaného potrubí. Potrubní trasa byla vedena hustou městskou zástavbou, musela složitě překonat dva vodní toky, všechny protlaky pod železničním koridorem byly zbudovány ručně, hornickým způsobem. Nově vybudovaný horkovod umožnil odstavit uhelný zdroj v Táboře.

C-Energy Planá úspěšně zprovoznila nový horkovodní napáječ do Tábora.


Teplárny Brno – Rozvoj a modernizace řídicího systému tepelných zdrojů

Modernizace řídicího systému lokálních zdrojů je rozdělená do pěti etap. Realizace má zajistit další funkčnost regulačních prvků na kotelnách, výměníkových stanicích, domovních předávacích stanicích, jejich vzdálený monitoring a řízení. Během první etapy došlo v roce 2020 k osazení nových regulátorů u 6 plynových kotelen, 37 domovních předávacích stanic a migraci 199 domovních horkovodních výměníkových stanic, 20 domovních plynových kotelen a 29 domovních předávacích stanic. Proběhla i modernizace dalších 15 blokových plynových kotelen. Hlavním cílem projektu je plánovaný rozvoj lokálních zdrojů na období minimálně příštích deseti let.

Teplárny Brno postupně modernizují řídicí systém lokálních zdrojů.


Veolia Energie ČR – Zajištění dodávek tepla pro další haly v CTPark Ostrava

Veolia Energie napojila na horkovodní soustavu zásobování teplem v rámci spolupráce se společností CTP další objekty v Průmyslové zóně Hrabová. Zajišťuje nyní dodávky tepla i pro výrobní haly pronajaté společnostem Brembo a Hyundai. Pro maximální pohodlí klientů Veolia vybudovala horkovodní připojení a předávací stanice v objektech a bude zajišťovat rovněž jejich obsluhu a údržbu. V rámci předchozích etap již bylo v Průmyslové zóně Hrabová vybudováno a napojeno k tepelné horkovodní soustavě celkem 30 průmyslových hal, administrativních a obchodních objektů. Tepelnou soustavu využívalo v zóně do konce roku 2020 řádově 60 firem pro vytápěnou plochu 46 000 m2

Na horkovodní soustavu byly napojeny další objekty v Průmyslové zóně Ostrava Hrabová. (foto: www.ctp.eu)

 

Podrobnější informace o soutěži Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem a archiv soutěže najdete na internetových stránkách Teplárenského sdružení České republiky: http://www.naseteplo.cz v sekci Moderní vytápění https://www.naseteplo.cz/moderni-vytapeni/.

 


O AUTOROVI

Mgr. Pavel Kaufmann je tiskovým mluvčím Teplárenského sdružení České republiky a koordinátorem aktivity Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem.

Kontakt: kaufmann@tscr.cz

Tomáš Brejcha

Související články

Kyjevský starosta vyzval obyvatele, aby si připravili na zimu teplé oblečení

Kyjevský starosta Vitalij Kličko vyzval obyvatele ukrajinského hlavního města, aby si pořídili na zimu teplé oblečení, jakkoli se…

Sdružení: Pronajímatelé nemohou být zodpovědní za teplotu v prostorách bytů

Pronajímatelé nemohou být podle Občanského sdružení majitelů domů v ČR (OSMD) zodpovědní za dodržování nařízení o teplotě v jednot…

Pomoc s cenami energií dostanou letos domácnosti přes elektřinu

Pomoc s vysokými cenami energií díky takzvanému úspornému tarifu dostanou letos domácnosti prostřednictvím své smlouvy na elektřin…

Ministerstvo navrhuje, jak omezit vytápění budov v případě nedostatku plynu

Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu by mohla určit nižší průměrné teploty v budovách během topné sezony. Ministerstvo tím rea…

Teplo pre vyše 300-tisíc domácností extrémne zdražie. Vláda musí konať, hovorí pre HN manažér holdingu

V rozhovore s obchodným riaditeľom MH Teplárenského holdingu Vojtechom Červenkom sa dozviete: O koľko zdražie teplo a prečo. A…

Kalendář akcí

Cirkulární řešení v podnicích

17. 08. 2022 09:00 - 10:00
On-line
Zveme vás na webinář, který se bude konat ve středu 17. 8. 2022 od 9:00 do 10:00.  

Seminář: Dotace na úsporu energií pro veřejný sektor

31. 08. 2022
Online
Národní a evropské programy na podporu úspor energie do roku 2030    

VYKUROVANIE EXTRA 2022

05. 09. 2022 13:00 - 06. 09. 2022 21:00
Grand Hotel Bellevue****, Horný Smokovec - Vysoké Tatry
Jubilejný 30. ročník odbornej konferencie s podtextom Budúcnosť zásobovania budov teplom v SR sa uskutoční na začiatku septembra vo Vysokých Tatrách.

Alternatívne zdroje energie (ALER) 2022

07. 09. 2022 11:30 - 09. 09. 2022 12:00
Liptovský Mikuláš
17. ročník Medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE / ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES, viac na http://aler.sk

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

72151
Počet publikovaných novinek
2092
Počet publikovaných akcí
810
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika