Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

MONITORING ENERGETICKEJ LEGISLATÍVY - august 2020

10. 09. 2020
09:00
polacekpartners.sk polacekpartners.sk

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac august 2020.   Upozorňujeme najmä na prijatie novely Vyhlášky o zavádzaní a prevádzke inteligentných meracích systémov, ako aj na návrh novely Zákona o energetickej efektívnosti, ktorým sa transponujú viaceré právne predpisy zo Zimného energetického balíčka. Možno vás tiež zaujme krátky sprievodca Zimným energetickým balíčkom, ktorého si môžete stiahnuť na tomto odkaze. Prajeme vám príjemné čítanie

# TZ
# legislativa
MONITORING ENERGETICKEJ LEGISLATÍVY - august 2020

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO

Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE

nie

Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii

nie

Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike

nie

Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

nie

Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

nie

Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE

nie

Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom

nie

Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku

nie

Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

nie

Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

nie

Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

nie

Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie

nie

Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie

nie

Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií

nie

Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia

nie

Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE

nie

Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike

nie

Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike

nie

Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom

nie

Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny

nie

 

TEPELNÁ ENERGETIKA

Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla

nie

Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu

nie

Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike

nie

Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

nie

Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny

nie

Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla

nie

Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom

nie

Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

  • Novela Vyhlášky o zavádzaní a prevádzke inteligentných meracích systémov

Dňa 28.8.2020 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnená vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 233/2020 Z. z., ktorá novelizuje vyhlášku Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z. o zavádzania a prevádzke inteligentných meracích systémov v elektroenergetike. Aktuálne znenie Vyhlášky o zavádzaní a prevádzke inteligentných meracích systémov je k dispozícii na tomto odkaze.

Novela vyhlášky predĺžila čas, dokedy musia prevádzkovatelia regionálnych a miestnych distribučných sústav splniť povinnosť nainštalovať inteligentné meracie systémy pre koncových odberateľov elektriny v počte zodpovedajúcom najmenej 80 % odberných miest, a to z pôvodnej lehoty 31.12.2020 až do 31.12.2021.

O návrhu tejto novely sme Vás informovali aj v Monitoringu energetickej legislatívy za mesiac júl 2020, ktorý si môžete prečítať tu.

Novela vyhlášky je účinná od 1.9.2020.

  • Návrh novely Zákona o energetickej efektívnosti

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo návrh novely Zákona o energetickej efektívnosti. Ide o rozsiahlejšiu novelu, ktorá má za cieľ transponovať hneď niekoľko európskych predpisov z oblasti energetiky označovaných ako Zimný energetický balíček. Jednou z piatich dimenzií Zimného energetického balíčka je aj problematika energetickej efektívnosti, v rámci ktorej sa má na úrovni EÚ dosiahnuť do roku 2030 zníženie energetickej spotreby o 32,5 %.

Novela má prioritne transponovať Smernicu o energetickej efektívnosti, ktorú mali členské štáty povinnosť transponovať do 25.6.2020 (okrem určitých výnimiek, pri ktorých je lehota stanovená do 25.10.2020).

Návrhom zákona sa taktiež ustanovujú pravidlá pre faktor primárnej energie pre elektrinu a upravujú sa pravidlá v oblasti energetických auditov v nadväznosti na požiadavky obsiahnuté v Nariadení o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy.

Súčasťou návrhu je aj transpozícia Smernice o energetickej hospodárnosti budov, a to v oblasti úpravy pravidiel pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a klimatizačných systémov s celkovým inštalovaným výkonom vyšším ako 70 kW.

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1.1.2021. Legislatívny proces môžete sledovať na tomto odkaze.

  • Praktický sprievodca Zimným energetickým balíčkom je dostupný na stiahnutie

Určite ste si všimli, že v monitoringu sa čím ďalej, tým viac začína spomínať tzv. Zimný energetický balíček. Je to súbor ôsmich nariadení a smerníc Európskej únie, ktorý zásadným spôsobom mení terajšiu tvár slovenskej a európskej energetiky. Tieto predpisy sa začínajú postupne transponovať aj do našich predpisov.

Ak chcete mať prehľad, aké legislatívne zmeny v dôsledku Európskeho práva v najbližšom období nastanú, mohol by vás zaujať praktický sprievodca Zimným energetickým balíčkom, ktorý pripravili právnici z POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. Jeho znenie bolo bol pred pár dňami sprístupnené vo formáte PDF na tejto webovej stránke.

  • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví má nového člena Regulačnej rady

S účinnosťou od 1.8.2020 bol prezidentkou SR vymenovaný za nového člena Regulačnej rady Miroslav Dudlák. Nový člen Regulačnej rady nahradil Jána Hijja, ktorý zomrel dňa 24.12.2019. Regulačná rada má tak momentálne päť členov.

Krátku informáciu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví si môžete pozrieť na tomto linku.

  • Spoločnosť OKTE, a.s. má nový prevádzkový poriadok

Od 1.9.2020 vstupuje do účinnosti nový prevádzkový poriadok Organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE).

Nový prevádzkový poriadok reaguje najmä na nedávne prijatie novely Pravidiel trhu, o ktorej sme Vás informovali v monitoringu energetickej legislatívy za mesiac júl 2020, ktorý je dostupný na tomto odkaze. Rovnako sme pripravili aj článok, kde sme zhrnuli najdôležitejšie zmeny tejto novely, ktorý si môžete pozrieť na tomto linku.

Nový prevádzkový poriadok je dostupný na tomto odkaze.

  • Nastupujú noví podpredsedovia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Od 15.9.2020 bude mať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nových podpredsedov, ktorými budú Szabolcs Hodosy a Martin Horváth. Zároveň boli doterajší podpredsedovia Jozef Mihok a Milan Kubala ku dňu 14.9.2020 odvolaní zo svojich funkcií vládou SR.

Správu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, kde o tejto skutočnosti informuje, môžete nájsť pod týmto linkom.

  • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pripravuje novú regulačnú politiku

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zriadil za účelom prípravy novej Regulačnej politiky osobitnú Komisiu na prípravu Regulačnej politiky.

Úlohou tejto komisie bude vypracovanie dodatku k súčasnej Regulačnej politike a tiež vypracovanie novej Regulačnej politiky na rok 2022 a nasledujúce. Viac ďalších informácií o činnosti Komisie poskytne Úrad v najbližších týždňoch.

Informáciu Úradu nájdete pod týmto odkazom.

___________________________________________________________

Monitoring za mesiac august 2020 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Viac informácií o advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS sa dozviete tu.

__________________________________________________________

Sme Poláček & Partners a robíme právo inak. Ľudsky a expertne.

Poskytujeme profesionálne právne služby zodpovedajúce najvyšším medzinárodným štandardom vo všetkých významných právnych oblastiach. Naši klienti nás považujú za špičkových právnikov na domácom trhu. Prečo? Pretože právo nás baví.

Medzi kľúčové oblasti špecializácie našej kancelárie patrí energetika. Poskytujeme poradenstvo v oblasti regulácie podnikania v energetike, výroby elektriny, stanovovania cien, distribúcie a obchodovania s elektrinou, plynom a teplom. Osobitne sa tiež venujeme obnoviteľným zdrojom energie a inováciám v energetike. Okrem energetiky sa však venujeme aj transakciám týkajúcich sa nehnuteľností a stavebníctva, ochrane duševného vlastníctva, pokrývame všetky dôležité oblasti týkajúce sa práva životného prostredia a poskytujeme zrozumiteľné a na mieru šité právne poradenstvo aj v oblasti súťažného práva, pracovného práva, poisťovníctva a iných oblastí.

Naša advokátska kancelária a jej právnici sú odporúčaní ako poprední odborníci prestížnymi medzinárodnými ratingovými publikáciami ako napríklad Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe a IFLR1000. Sme členom elitnej medzinárodnej siete Interlaw, ktorá združuje tie najlepšie advokátske kancelárie vo viac ako 150 mestách po celom svete s viac ako 7500 právnikmi.

Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov
v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej
republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú
právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária
POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. a nezodpovedajú za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

související články

Začíná výměna paliva v druhém bloku Dukovan

25. 09. 2020
11:35
ČEZ

Na druhém výrobním bloku Jaderné elektrárny Dukovany energetici zahajují pravidelnou odstávku bloku kvůli výměně pětiny paliva za čerstvé. Odstávka bude probíhat za mimořádných preventivních opatření proti nákaze koronavirem. Operátoři začali…

# jádro
# TZ

Trutnov a Dvůr Králové hlásí: topná sezona zahájena

25. 09. 2020
09:34
ČEZ

Zima se hlásí o slovo a v Podkrkonoší již topíme. Během letní odstávky ČEZ Teplárenská na východě Čech zkontrolovala všechny…

# TZ
# teplárenství

Unipetrol převzal i druhou část nové polyetylenové jednotky

24. 09. 2020
20:00
Unipetrol

Unipetrol dokončil největší investici v dějinách českého chemického průmyslu, když po absolvování testů převzal od dodavatele i…

# petrochemie
# technologie
# TZ
# infrastruktura

Ceny energií od společnosti EP ENERGY TRADING, a.s. zůstávají i přes snižování cen tradičních dodavatelů výhodnější

24. 09. 2020
20:00
EPET

Tradiční dodavatelé energií ohlásili v posledních dnech prudké snižování cen. I v porovnání se sníženými cenami však zůstávají…

# plyn
# elektřina
# ceny
# TZ

ČEZ získal povolení k dalšímu provozu Temelína

24. 09. 2020
12:35
ČEZ

Společnost ČEZ dostala od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) povolení k dalšímu provozu prvního bloku Jaderné…

# elektřina
# bezpečnost
# TZ
# infrastruktura
# strategie

FOR ARCH 2020

22. 09. 2020 - 26. 09. 2020
PVA EXPO PRAHA
Letošní 31. ročník akce má za cíl podpořit udržitelnost veletržního oboru, české stavebnictví a informovat veřejnost o novinkách ve stavebním odvětví – to vše za mimořádných zdravotně-bezpečnostních opatření k zajištění bezpečnosti vystavovatelů i návštěvníků.  

Slovakia Going Zero Waste

27. 09. 2020
on-line
Deň plný informácií zo všetkých oblastí zero-waste. Po každom bloku nasleduje diskusia s prednášajúcimi, v ktorej bude aj priestor na otázky.

CENTRAL EUROPEAN ENERGY CONFERENCE

28. 09. 2020
on-line
The purpose of the series of annual CEEC conferences is to evaluate and discuss topical issues of energy and climate policy in Central Europe in the context of the developing EU policies in the field.

Komoditní data

25.09.2020
€/MWh okte
Base
42.7979
0.90576 %
Peak
47.815
-2.31204 %
Offpeak
37.7808
5.29531 %
25.09.2020
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
24.09.2020
€/MWh ote
Base
46.8129
6.10763 %
Peak
54.4725
10.7953 %
Offpeak
39.1533
0.209018 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

53426
Počet publikovaných novinek
1731
Počet publikovaných akcí
562
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika