Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Energetický kongres ve znamení názorového přibližování klasické a nové energetiky

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY Zdeněk Fousek

Výroční 20. ročník energetické konference, pořádané společností Bussines Forum, proběhl 13. 2. 2020 v Praze v hotelu President.

# elektřina
# technologie
Energetický kongres ve znamení názorového přibližování klasické a nové energetiky

ABSTRACT: Threats and opportunities connected with the decarbonisation of energy sectors were discussed at the jubilee 20th Czech Energy Congress held in Prague in February 2020, organized by the company Business Forum. The approaches of conventional and newcome market players have been assimilating.Na výborně obsazené konferenci bylo možné diskutovat jak se zástupci státní správy (členem Rady ERÚ Rostislavem Krejcarem, náměstkem ministra na MPO Reném Nedělou, ředitelem odboru na MŽP Pavel Zámyslickým) a zmocněncem pro výstavbu nového jaderného zdroje, tak s klíčovými manažery nejvýznamnějších energetických společností v ČR (GŘ a předsedou představenstva Pražské energetiky Pavlem Elisem, GŘ a předsedou představenstva ČEZ ESCO Kamilem Čermákem, předsedou představenstva E.ON Energie a výkonným ředitelem E.ON ČR Martinem Záklasníkem či s ředitelem sekce strategie ČEPS Karlem Vinklerem).

Na konferenci byla poprvé využita konferenční sociální síť, směřující k optimalizaci dotazů na přednášející, a také poprvé velmi nahlas zazněl posun názorů kapitánů české energetiky na vzájemnou roli tradičních a alternativních energetických soustav.


 

OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDCHÁZEJÍCÍMI 19 ROČNÍKY

Konferenci zahájila ředitelka pořádající organizace Lenka Štricová, která přivítala účastníky i přednášející a moderátory. Měl jsem možnost dělat moderátora prvního bloku, a tak jsem si neodpustil zhodnocení zkušeností z uplynulých 19 ročníků. Připomněl jsem počáteční nesmělý vývoj veřejných prezentací v kontextu tehdy tradičního modelu jednání malé odborné skupiny za zavřenými dveřmi směrem k dnešnímu modernímu pojetí veřejných prezentací, používajících víceobrazovkové promítání, elektronické verze sborníků pro účastníky, grafické a digitální videovýstupy, elektronický dotazovací systém apod.

Dvacet let je celkem dlouhá historie, a tak jsem dále připomněl hlavní historická témata, probraná na konferencích Bussines Forum, zejména diskuse o vstupu energetiky do EU a následné podobě liberalizace obchodu s elektřinou a později plynem, diskuse o optimalizaci vlivu emisních povolenek na energetickou ekonomiku a zavzpomínal jsem také na první vstupy nových hráčů „ne-energetiků“ a soukromých investorů do energetiky.

V předcházejících ročnících se prezentovala řada významných hostů, včetně ministrů životního prostředí, průmyslu a obchodu, konferenci navštívil také premiér ČR, ze zahraničních hostů můžeme připomenout Václava Smila, osobního přítele Billa Gatese a významného profesora řady univerzit a autora nespočetných knih a článků. Na minulých ročnících také vystupovaly klíčové osobnosti německé energetické transformace (Energiewende), zejména Rainer Baake, pověřený lídr německé transformace ze Spolkového ministerstva hospodářství, nebo Stefan Kapferer, předseda Spolkového svazu energetiky a vodního hospodářství. Organizátoři konference jsou hrdí, že zprostředkovali přítomnost významných zahraničních expertů, kteří nejsou v ČR běžně dostupní, a umožnili tak vzájemnou výměnu aktuálních trendů, názorů a klíčových informací.

KLIMATICKÁ NEUTRALITA: VÝZVA NEBO HROZBA PRO ENERGETIKU?

První odborný blok byl zaměřený na trendy ochrany klimatu a dekarbonizace a jejich dopady na českou energetiku. Náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla ve svém příspěvku shrnul závazné požadavky Evropské komise, týkající se aktivit, směřujících ke snížení emisí z energetiky a snížení energetické náročnosti, a stručně popsal připravenost ČR na jejich plnění. Vysvětlil, proč je pro ČR ve vymezeném čase realistické splnění pouze části cílů a nemohl pozitivně odpovědět na dotaz, zda a jak byla posílena personální kapacita expertů pracujících ve státní správě. Následně prezentovali přístup k ochraně klimatu a dekarbonizaci klíčoví manažeři největších energetických firem, kteří zastupovali jak státem ovládané firmy (ČEZ, ČEPS), tak vrcholoví vedoucí pracovníci firem, ovládaných diferencovanou skupinou vlastníků včetně zahraničního kapitálu (PRE, E.ON).

Kamil Čermák označil legislativu EU jako tahouna změn v energetice, popsal trendy ochrany klimatu a informoval o zajímavých výsledcích interního průzkumu vztahu klientů ČEZ ESCO k otázkám udržitelnosti. V závěru zdůraznil komplexnost služeb, nabízených ČEZ ESCO ve srovnání s tradiční činností (pouze) výroby a dodávky elektřiny.

Pavel Elis prezentoval vnímání klimatické neutrality ze strany PRE jako transformaci externího podnětu/výzvy na obchodní příležitost. Připomněl 123 let přeměny PRE jako tradičního dodavatele elektřiny na území hlavního města na poskytovatele širokého portfolia energetických i neenergetických služeb. Konkrétně popsal např. budování moderních optických sítí společně s pracemi na sítích energetických. Dotazy k diskusi směřovaly zejména k termínové a ekonomické konkretizaci penetrace chytrých měřidel do roku 2024, rozšiřování IT služeb a jejich bezpečnosti.

Karel Vinkler se věnoval zdrojové přiměřenosti ČR a jejímu předpokládanému vývoji do roku 2040. Prezentoval strukturu energetického mixu ČR a využil svoje zkušenosti v oblasti zahraniční spolupráce ke srovnání s vybranými zeměmi EU (Rakousko, Maďarsko, Francie, Polsko, Německo, Slovensko). Popsal emisní i ekonomickou náročnost jednotlivých možností energetického mixu a zakončil svůj příspěvek popisem nových technologií. Jeho prezentace vyvolala v následující diskusi očekávatelné dotazy na konkrétní data a jejich zdroje.

Martin Záklasník si ve svém příspěvku položil otázku, zda-li je snaha o klimatickou neutralitu hrozbou nebo příležitostí. Označil tradiční energetiku jako nevyhnutelně se měnící pod vlivem nárůstu zájmu o ekologický status odebírané energie i větší využití výroby z obnovitelných zdrojů energie (OZE), které je předmětem společenské poptávky. Zdůraznil, že ekologie a byznys nesmí být vnímány jako dva světy stojící proti sobě, ale jako navzájem se doplňující a prolínající oblasti. Na závěr své prezentace připomněl konkrétní aktivity E.ON v této oblasti (zelené certifikáty, ACON Smart Grids, vnitřní procesy, jdoucí příkladem pro zákazníky – snižování spotřeby budov, flotila e-vozidel a hybridních vozidel, nabíjecí infrastruktura apod.). Účastníci diskuse se dotazovali na absorpční schopnost připojovat nové a technologicky odlišné zdroje elektřiny.

Při následující diskusi, která využívala technickou novinku – elektronicky v reálném čase zadávané, veřejně promítané a účastníky bodované dotazy, zajímaly návštěvníky konference zejména konkrétní informace o probíhající nebo připravované transformaci energetiky a změnách s tím souvisejících. Nová forma dotazování umožnila pružněji reagovat moderátorům i účastníkům diskuse na vznesené otázky k dané problematice. Pomohla také preferovat dotazy, které zajímaly většinu publika, před méně atraktivními.

VÁŠNIVÁ DISKUSE KOLEM JÁDRA

Následující odborný blok, zaměřený na vzájemné doplňování konvenčních a obnovitelných zdrojů, moderoval známý redaktor Českého rozhlasu Plus, Jan Bumba. Tahákem tohoto panelu byla bezesporu přítomnost člena týmu zmocněnce vlády pro výstavbu nového jaderného zdroje, Vladivoje Řezníka. Poté, co představil aktuální stav přípravy na zahájení výstavby nového jaderného zdroje v ČR a popsal časový plán jednotlivých přípravných kroků a předpokládaná jednání s potenciálními dodavateli nové technologie, spustila se lavina dotazů na konkrétní ekonomické a časové předpoklady uvedení nového jaderného zdroje do provozu v ČR v porovnání se zahraničními zkušenostmi. Účastníky konference taky zajímaly možnosti využití malých modulárních jaderných reaktorů.


 

KLIMATICKÉ CÍLE A JAK SE K NIM DOSTAT

Následovala prezentace Pavla Zámyslického, ředitele odboru energetiky a ochrany klimatu na MŽP, který popsal evropské zelené cíle, věnoval se Národnímu energeticko-klimatickému plánu ČR 2030 a podrobněji prezentoval existující i nově uvažované zdroje financování transformace energetiky.

Martin Sedlák, zastupující Svaz moderní energetiky, prezentoval historickou strukturu výroby elektřiny a možný vývoj do roku 2030. Martin Hájek, zastupující Teplárenské sdružení, se zase věnoval ekonomickému dopadu zavedení systému emisních povolenek na provozování teplárenství v ČR a Martin Slabý, předseda rady Českého plynárenského svazu a představenstva Pražské plynárenské Distribuce, a.s., prezentoval dominanci plynu v konečné spotřebě energie v EU a bilančně zpochybnil reálnost některých parametrů plynárenského balíčku EU a přidal aktuální informaci, vyčíslující dopad Energiewende v SRN na pokles HDP z průmyslové výroby.

NA CESTĚ KE SPOLUPRÁCI TRADIČNÍ A NOVÉ ENERGETIKY

Na konferenci zazněla celá plejáda dalších zajímavých názorů a pohledů. Připomeňme například další blok věnovaný výzvám pro regulátory a moderní distributory, moderovaný Martinem Cmíralem, CEO, LEEFtechnologies. Měli jsme možnost slyšet již v úvodu zmíněného Rostislava Krejcara s jeho popisem parametrů a předpokladů 5. regulačního období, či Milana Hampla s aktualizovaným příspěvkem o vývoji provozu PREdistribuce v měnících se podmínkách, podobně jako prezentaci Pavla Čady, místopředsedy představenstva E.ON Distribuce s obdobnými závěry a mnoho dalších.

Letošní ročník konference se odlišoval od předchozích nejen využitím elektronických konferenčních nástrojů, ale zejména posunem vnímání problému. Většina přítomných klíčových osobností z podnikové energetiky popisovala velký posun směrem k zelené energetice a jejím iniciativám. Soužití tradiční a zelené energetiky již není vnímáno jako vzájemný souboj, ale jako doplňování funkčnosti. Stejně tak vnější podněty k transformaci energetiky nejsou vnímány pouze prizmatem ohrožení tradičního byznysu, ale jsou chápány jako příležitost. Zřetelně tedy zažíváme začínající dialog mezi zastánci konvenčních a alternativních řešení v energetice.

 


O AUTOROVI

Ing. ZDENĚK FOUSEK na své profesní cestě prošel v ČEZu investičním procesem výstavby jaderných elektráren, na MPO řídil týmy pro vstup do EU a modernizaci správy energetiky, účastnil se přípravy na založení regulačního orgánu a v uhelné společnosti inicioval a řídil založení nové byznysové činnosti – obchodu s elektřinou (později včetně provozování vlastní systémové elektrárny). V současnosti se věnuje přesahům jednotlivých energetických disciplín, platformám pro získávání/výměnu názorů a nástrojům pro podporu úspěšného provádění změn.

Kontakt: zdenek.fousek@email.cz

související články

Vývoj cien energetických komodít v období 11/2019–02/2020

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Ceny energetických komodít bývajú v zime vyššie, ale letošná teplá zima a geopo­litické vplyvy, vr. odchodu Veľkej Británie z EÚ s dohodou a obavy z koronavíru tlačia ceny nadol. V horizonte nadchádzajúcich týždňov by tento vývoj mohol pokračovať v…

# plyn
# elektřina
# ceny
# trhy

Dekarbonizační revoluce se zatím nekoná

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Zdravý rozum se vytrácí a nastupují politické deklarace nesplnitelných cílů a představ. Před stanovováním takovýchto cílů by však…

# technologie
# emise
# trhy

Aktuality v elektroenergetice

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Přinášíme vám výtah zajímavých novinek z médií z oblasti elektroenergetiky z portálu energy-hub.cz v období 12/2019–02/2020 …

# paliva
# uhlí
# elektřina

Implementace CEP – změny na trhu s elektřinou z pohledu ČEPS

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Nastala fáze implementace mnoha povinností, vyplývajících z jednotlivých předpisů balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ …

# elektřina
# trhy

Společné projekty nordických provozovatelů přenosových soustav jsou vzorem pro kontinent

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Severské země jsou v elektroenergetickém sektoru již mnoho let vzorem pro kontinent, pokud jde o integrační projekty,…

# elektřina
# infrastruktura

Smart Cities 2020 - odloženo 2021

07. 04. 2020 09:00 - 09. 04. 2020 19:00
Sofie, Bulharsko
Important: !!!! SUSTAINtec 2020 is postponed to 2021 !!!!

ROBOWELDING

15. 04. 2020 - 17. 04. 2020
HORSKÝ HOTEL KOPŘIVNÁ MALÁ MORÁVKA, KARLOV
Konference ROBOWELDING je pojata jako setkání výrobců a dodavatelů techniky určené k robotickému svařování, jakož i odborníků zabývajících se aplikacemi z této oblasti, se širokou odbornou veřejností – současnými i budoucími uživateli robotů určených především ke svařování.

15 ročník Trenčianskeho robotického dňa

13. 05. 2020 15:00 - 14. 05. 2020 23:00
Expo Center a.s.

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

50316
Počet publikovaných novinek
1676
Počet publikovaných akcí
487
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika