Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Program Horizont 2020 již 7. rokem financuje evropské výzkumné projekty v energetice

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY Veronika Korittová, Daniel Frank

Od roku 2014 pomáhá program Horizont 2020 financovat mezinárodní projekty, věnované vědě a výzkumu mj. v oblasti nakládání s energií. Poslední výzva této části programu má uzávěrku letos v září.

# technologie
# EU
# investice
# věda a výzkum
Program Horizont 2020 již 7. rokem financuje evropské výzkumné projekty v energetice

ABSTRACT: Energy is one of the priority axes of the financing programme Horizon 2020, which has been dedicated to international R&D projects. The program has supported hundreds of interesting projects in the field of energy, and the support still continues. It will close at the end of 2020. Since 2021, it will be replaced by another 7-years program called Horizon Europe.HORIZONT 2020: VÍCELETÉ FINANCOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ VĚDY A VÝZKUMU

V současné době je jednou z důležitých otázek oblast nakládání s energií, zejména možnosti snižování její spotřeby, zvyšování energetické účinnosti, udržitelné využívání obnovitelných zdrojů, ale i problematika energetické chudoby. Všem těmto oblastem se věnuje společenská výzva 3 – Zajištěná, čistá a účinná energie (SC3 - Energie), součást největšího evropského programu na podporu vědy, výzkumu a inovací, programu Horizont 2020 (H2020). Program s celkovým rozpočtem téměř 80 miliard € už směřuje ke svému konci. Za sedm let jeho trvání, v období 2014 až 2020, byly vyhlášeny celkem tři pracovní programy, dva dvouleté a závěrečný tříletý, obsahující výzvy k podávání projektů formou podrobného popisu témat, s pevně danými uzávěrkami.


 

Projekty jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce, u převážné většiny projektů z oblasti SC3 – Energie je třeba vytvořit konsorcium, v jehož čele stojí koordinátor projektu a kde jsou minimálně tři účastníci ze tří různých zemí Evropské unie nebo zemí asociovaných k programu H2020 (tj. těch, které podepsaly asociační dohodu a do programu finančně přispívají). Při splnění této základní podmínky se mohou zapojit i další žadatelé, ať už více účastníků z jedné země, nebo účastníci z jiných částí světa.

Po uzávěrce začíná běžet lhůta 5 měsíců, během níž jsou projekty hodnoceny. Kaž­dý projekt hodnotí alespoň tři hodnotitelé na základě tří kritérií, a to vynikající vědecké úrovně, dopadu projektu a jeho implementace. V každém z těchto kritérií je třeba dosáhnout minimální prahové hodnoty a stanovena je i prahová hodnota pro součet těchto kritérií. V závěru hodnocení hodnotitelé sestaví pořadí projektů pro financování. Hodnotitelé jsou vybíráni z databáze hodnotitelů, kam se zájemci mohou zaregistrovat. Hodnotitelé jsou pro zajištění objektivity průběžně obměňováni, a Evropská komise také dbá, aby nedocházelo ke konfliktu zájmů.

První dva pracovní programy (na období 2014 – 2015 a na období 2016 – 2017) se v oblasti SC3 – Energie dělily na tři základní oblasti – energetickou účinnost (EE), nízkouhlíkovou energetiku (LCE) a oblast chytrých měst a obcí (SCC).

Nyní dobíhá třetí pracovní program, určený pro období 2018 – 2020. Ale i po skončení programu budou úspěšné projekty financovány tak, jak pro ně byly přiděleny částky z rozpočtu programu. Řada uzávěrek již proběhla, další budou v dubnu.

Oblast

Celkový počet témat

Celkový počet financovaných projektů

Příspěvek EK (mil. €)

Počet projektů s účastí z ČR

 

 

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Energetická účinnost – EE

18

16

17

18

56

50

46

52

97,50

98,15

93,00

104,00

10

6

5

8

Nízkouhlíková energetika – LCE

16

14

20

24

68

55

65

71

359,31

377,47

355,86

422,89

4

5

10

3

Chytrá města a obce – SCC

3

2

1

1

4

5

2

3

92,32

107,18

60,00

69,50

1

0

1

1

Tabulka č. 1: Přehled témat a financovaných projektů z oblasti SC3 – Energie za období 2014 až 2017


UZÁVĚRKA PRO PŘIHLÁŠKY V POSLEDNÍM OBDOBÍ JE V ZÁŘÍ

Pro případné zájemce o účast zde podrobněji zmíníme témata s uzávěrkou v září letošního roku. Jedná se o 19 témat v několika okruzích, na která má Evropská komise vyčleněnu částku 138 miliónů €. První okruh témat je zaměřen na budovy v procesu změn energetiky (B4E). Zahrnuje témata od zvyšování chytrých řešení ve stávajících budovách přes financování investic do energetické účinnosti až po umožnění další generace chytrých služeb v energetice, valorizujících energetickou účinnost a flexibilitu na straně poptávky.

Další okruh témat se soustředí na chytrou a čistou energii pro spotřebitele (EC), na vedoucí postavení EU v obnovitelných zdrojích (RES), na snižování emisí z elektráren na fosilní paliva téměř k nule (NZE), kde jediné téma je zaměřeno na pilotní projekty pro geologické ukládání. Z průřezových témat (CC) zmiňme společenské vědy v přechodu k čisté energetice, kde se pracuje s konceptem energetického občanství. V současné době probíhá aktualizace pracovního programu, kde se uvažuje o dalším tématu Energetické ostrovy s rozpočtem 9 miliónů €, které už je avizováno na portálu pro financování a tendry.

Díky prosazovanému otevřenému přístupu k informacím představuje program Horizont 2020 zdroj údajů o řešeních aktuálních vědeckých a společenských problémů na vysoké úrovni. Zájemci mohou financované projekty i jejich výsledky najít v databázi CORDIS, https://cordis.europa.eu/search/en.

Na portálu pro finanční příležitosti a tendry (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/projects-results;programCode=H2020) jsou dostupné nejrůznější statistické údaje k programu a další zajímavosti lze najít na webu Technologického centra AV ČR (www.h2020.cz), nebo přímo v jeho části zaměřené na SC3 – Energii (https://www.h2020.cz/cs/spolecenske-vyzvy/bezpecne-cista-a-ucinna-energie/informace).

Evropská komise udělala v souvislosti s konceptem otevřeného přístupu k informacím obrovský kus práce, provázala a zpřístupnila široké spektrum údajů na portálu pro finanční příležitosti a tendry. Je na zájemcích o účast v evropských výzkumných a inovačních projektech, jak dokážou tohoto obrovského množství informací využít.

HORIZONT EVROPA: NAVAZUJÍCÍ PROGRAM PRO ROKY 2021–2027

A závěrem ještě výhled pro program Horizont Evropa, nový rámcový program, jehož návrh se v současné době diskutuje a jehož definitivní verze by měla být k dispozici na konci roku 2020. Stejně jako u programu Horizont 2020 se jedná o program sedmiletý, pro období 2021 až 2027.

Program naváže na dobré zkušenosti ze stávajícího rámcového programu, ale čekají nás rovněž změny. Tou první je odchod Spojeného království z EU. Další změna se dotkne oblasti energetiky a energie, která se stane součástí druhého pilíře Horizontu Evropa, nazvaného Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu. Energetika už nebude v programu samostatně, ale jako součást klastru 5 uvedeného pilíře, který spojí oblasti klimatu, energetiky a mobility.

Některá témata, související s energetickou účinností, pak budou přesunuta do jiného programu, programu LIFE. Zde se v současné době diskutuje požadovaná výše finanční spoluúčasti, což oproti H2020, kde bylo u většiny témat stoprocentní pokrytí uznatelných nákladů projektu, může mít negativní dopad na zájem o účast v programu.

A konečně v konstrukci chystaného rámcového programu se objevují tzv. mise, tj. portfolio akcí zaměřených na měřitelný výsledek. Oblastí pro mise bylo stanoveno pět, energetiky se týkají dvě – Adaptace na klimatickou změnu, včetně sociální transformace, a Klimaticky neutrální a chytrá města.

 


O AUTORECH

Veronika Korittová je národním kontaktem (NCP) pro specifický cíl Zajištěná, čistá a účinná energie v prioritě Společenské výzvy programu Horizont 2020 a národním kontaktem pro Euratom téhož programu. Pracuje v oddělení Národní informační centrum pro evropský výzkum Technologického centra AV ČR (TC AV ČR).

Daniel Frank pracuje jako analytik Národního informačního centra pro evropský výzkum TC AV ČR. Zabývá se kvantitativním hodnocením výzkumu a vývoje organizovaného EU a podílí se na tvorbě strategických studií a podkladů pro otázky související s Evropským výzkumným prostorem. Provádí monitoring a analýzy dopadu účasti ČR v rámcových programech EU.


Kontakt: korittova@tc.cz, frank@tc.cz

související články

Dekarbonizační revoluce se zatím nekoná

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Zdravý rozum se vytrácí a nastupují politické deklarace nesplnitelných cílů a představ. Před stanovováním takovýchto cílů by však měly být vzaté do úvahy fyzikální a ekonomické parametry, které zodpoví otázky o reálnosti náhrady uhlovodíkových paliv…

# technologie
# emise
# trhy

V EU probíhá bitva o jádro

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Evropskou unii (EU) rozděluje tematika jaderné energetiky. Jedni ji považují za bezemisní zdroj, zatímco jiní ji odsuzují jako…

# jádro
# plyn
# elektřina
# EU
# strategie

ČEZ se zajímá o malé jaderné reaktory

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Memorandum o porozumění již společnost ČEZ podepsala s americkou společností NuScale a GE Hitachi Nuclear Energy. Jedná i s…

# jádro
# elektřina
# technologie

Originální a český reaktor

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Malý jaderný reaktor může být pro český průmysl příležitostí, jak vyvinout produkt s vysokou přidanou hodnotou a udržet v oboru…

# jádro
# elektřina
# technologie

Plynná paliva nejsou jen zemní plyn

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Přechod na čistou energetiku se týká také plynárenství a ropného průmyslu. Není kam utéct.

# paliva
# plyn
# EU

Smart Cities 2020 - odloženo 2021

07. 04. 2020 09:00 - 09. 04. 2020 19:00
Sofie, Bulharsko
Important: !!!! SUSTAINtec 2020 is postponed to 2021 !!!!

ROBOWELDING

15. 04. 2020 - 17. 04. 2020
HORSKÝ HOTEL KOPŘIVNÁ MALÁ MORÁVKA, KARLOV
Konference ROBOWELDING je pojata jako setkání výrobců a dodavatelů techniky určené k robotickému svařování, jakož i odborníků zabývajících se aplikacemi z této oblasti, se širokou odbornou veřejností – současnými i budoucími uživateli robotů určených především ke svařování.

15 ročník Trenčianskeho robotického dňa

13. 05. 2020 15:00 - 14. 05. 2020 23:00
Expo Center a.s.

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

50316
Počet publikovaných novinek
1676
Počet publikovaných akcí
487
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika