Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Implementace CEP – změny na trhu s elektřinou z pohledu ČEPS

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY Martin Kašák

Nastala fáze implementace mnoha povinností, vyplývajících z jednotlivých předpisů balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ (Clean Energy Package – CEP). Jaké změny realizuje společnost ČEPS? 

# elektřina
# trhy
Implementace CEP – změny na trhu s elektřinou z pohledu ČEPS

ABSTRACT: After the phase of CEP implementation had begun, ČEPS started to fulfill legal obligations that will lead to a transformation of the energy market.Vpředchozím článku „Zimní energetický balíček kompletně schválen, ČEPS se připravuje na nové výzvy“ jste byli informováni o zásadních identifikovaných opatřeních, která musí společnost ČEPS zavést pro splnění požadavků vyplývajících z balíčku Čistá energie pro všechny Evropany.

Změny, schválené 22. května 2019 a publikované 14. června 2019, jsou v plném procesu implementace a společnost ČEPS začíná jednotlivé vize tohoto baličku naplňovat.


 

NÁKUP PODPŮRNÝCH SLUŽEB NA DENNÍM TRHU

Nařízení o vnitřním trhu s elektřinou 2019/943 (dále jen „Nařízení“) přineslo povinnost obstarávat veškerý objem služeb výkonové rovnováhy na denním trhu, a to maximálně na jeden den.

V souladu s článkem 6 odst. 9 a 10 Nařízení požádala společnost ČEPS dne 4. července 2019 Energetický regulační úřad o udělení výjimky pro možnost nákupu služeb výkonové rovnováhy na dlouhodobých trzích, a to ve výši 70 % celkového objemu. Důvodem žádosti bylo především zajištění provozní bezpečnosti přenosové soustavy a nižší náklady na zajištění služeb výkonové rovnováhy. Energetický regulační úřad provedl veřejnou konzultaci, žádost posoudil a dne 24. ledna 2020 vydal rozhodnutí potvrzující platnost kontraktů na služby výkonové rovnováhy, uzavřených před 1. lednem 2020. Tím má společnost ČEPS zajištěno 70 % služeb výkonové rovnováhy pro rok 2020 a 60 % pro rok 2021.

Zbylý objem služeb výkonové rovnováhy pro rok 2020 zajišťuje společnost ČEPSod přelomu roku v souladu s Nařízením na denním trhu. Jedná se o systém elektronických výběrových řízení pro certifikované zdroje, kdy první kolo má uzavírku každý den v 8:45 hodin. Následuje 30minutový interval vyhodnocení nabídek a v případě neuspokojení poptávky otevření druhého kola.

Pro zavedení denního trhu v požadovaném 30% rozsahu provedla společnost ČEPS v rekordně krátkém čase úpravu svých vnitřních procesů a softwarových nástrojů. Proběhlo několikakolové testování a dne 30. prosince 2019 se uskutečnila první denní aukce.

Průměrné ceny z denního trhu jsou uvedeny v následující tabulce. Práce na denním trhu však nekončí, již nyní vyhodnocujeme dosavadní zkušenosti a připravujeme procesy a systémy na vyšší stupeň otevření denního trhu.

Konkrétní objem služeb výkonové rovnováhy, zajišťovaný v dalších letech na denním trhu, bude určen především cenovým vývojem v letošním roce a schopností zajistit provozní bezpečnost přenosové soustavy.

Služba

Průměrné ceny z dlouhodobých kontraktů

Průměrné ceny z denního trhu (do 21. 2.)

aFRR+

316 Kč / MWh

503 Kč / MWh

aFRR–

244 Kč / MWh

561 Kč / MWh

mFRR15+

177 Kč / MWh

433 KČ / MWh

mFRR15–

138 Kč / MWh

553 Kč / MWh

mFRR5

486 Kč / MWh

573 Kč / MWh

Tabulka č. 1: Průměrné ceny nakupovaných služeb výkonové rovnováhy
Zdroj: ČEPS

 

PLATFORMA TERRE SPUŠTĚNA

Společně s denním trhem služeb výkonové rovnováhy se společnost ČEPS jako první v Evropě zapojila dne 6. ledna 2020 do platformy TERRE. Tuzemští poskytovatelé tím získali možnost nabízet volnou regulační energii s dobou náběhu požadovaného výkonu do 30 minut. Současně jsme tak učinili první krok k přeshraničnímu sdílení regulační energie. Další kroky budou následovat přibližně v polovině roku 2022.

ZMĚNA OCEŇOVÁNÍ REGULAČNÍ ENERGIE

Významnou změnou bude také přechod v oceňování regulační energie na marginální ceny. Tato změna bude vícekroková v návaznosti na postupný náběh evropských platforem. V průběhu roku 2019 se společnost ČEPS aktivně podílela na vyjednávání implementačních rámců, popisujících funkce a procesy platforem pro výměnu regulační energie ze sekundární regulace (tzv. platforma Picasso) a z minutových služeb (tzv. platforma MARI). Jejich plná implementace má nastat v polovině roku 2022.

Zásadní změna bude spočívat v tom, že po zavedení platforem bude poslední aktivovaná nabídka regulační energie určovat marginální cenu pro všechny aktivované poskytovatele. Nedílnou součástí této změny bude přechod na společný žebříček nabídek regulační energie (tzv. Common Merit Order List) u všech typů služeb, kde bude docházet k rozhodování, kteří poskytovatelé regulační energie uspějí v aktivaci (rozhodující bude cena regulační energie).

Společnost ČEPS se v současné době připravuje na implementaci žebříčkového povelování u automatické služby výkonové rovnováhy, tedy přechod z pro-rata systému na merit order list. Testování změny povelování, a tedy i řízení soustavy, očekáváme v polovině roku 2021.  

NABÍZENÍ PŘESHRANIČNÍCH KAPACIT NA ÚROVNI 70 %

Velmi významnou změnou pro společnost ČEPS je povinnost nabízet přeshraniční kapacity na úrovni 70 % technických kapacit při dodržení limitů provozní bezpečnosti.

Společnost ČEPS, tak jako řada dalších provozovatelů přenosových soustav, požádala národní regulační úřad o udělení výjimky z této povinnosti do doby implementace koordinovaného výpočtu přeshraničních přenosových kapacit, založeného na fyzikálních tocích tzv. Flow-based Capacity Calculation. Energetický regulační úřad po koordinaci a konzultaci s ostatními regulátory v regionu vydal pozitivní rozhodnutí o výjimce z plnění 70 % přeshraničních kapacit pro rok 2020 s jasným odkazem na neexistenci koordinovaného výpočtu přeshraničních kapacit a neexistenci společných pravidel na snížení kruhových toků a sdílení nákladů na koordinovaná nápravná opatření. Stejně zareagovali ostatní regulátoři v Evropě pro své provozovatele přenosových soustav.

Zavedení metody Flow-based Capacity Calculation, respektující skutečné fyzikální toky přenosovými soustavami, je nezbytnou podmínkou pro koordinovaný výpočet a možnost společně s ostatními provozovateli přenosových soustav zvýšit nabízenou přeshraniční kapacitu. Zavedení metody očekáváme v polovině roku 2021.

REGIONÁLNÍ KOORDINAČNÍ CENTRA

Regionální koordinační centra převezmou stávajících šest služeb od regionálních bezpečnostních koordinátorů a přidají k nim dalších deset nových služeb vyžadovaných nařízením balíčku Čistá energie pro všechny Evropany.

Cílem, který stanovilo Nařízení, je plná funkčnost regionálních koordinačních center od 1. července 2022.

Regionální koordinační centra zasáhnou do mnoha oblastí činnosti provozovatelů přenosových soustav. Patří sem například stanovování objemu regulačních záloh, scénáře elektroenergetických krizí, sezónní přiměřenost, výpočet kapacit pro přeshraniční účast v kapacitních mechanismech, regionální koordinace odstávek atd.

V současné době se u ACER diskutuje velikost tzv. provozního regionu, na kterém budou všechny nové činnosti uplatňovány. Základem pro tento region má být tzv. region Core, v němž bude probíhat koordinovaný výpočet přeshraničních kapacit. Mimo různá uspořádání provozního regionu existuje i varianta, že by provozní region zahrnoval celou kontinentální Evropu. V oblasti regionálních koordinačních center nás čeká ještě mnoho práce a vyjednávání pro zajištění zájmů české přenosové soustavy.

Obrázek č. 1: Region Core
 

ZAVEDENÍ KAPACITNÍCH MECHANISMŮ

Společnost ČEPS dlouhodobě upozorňuje na snižování přebytkové bilance elektrizační soustavy ČR se zlomovým rokem 2025, kdy v ČR předpokládáme vyrovnanou energetickou bilanci. Následující roky pak předpokládáme postupné zvyšování deficitní energetické bilance, kdy budeme více dovážet než vyvážet, a staneme se tak závislí na importu elektrické energie.

Možným řešením takové situace je zavedení kapacitních mechanismů, případně strategické rezervy, jejichž pravidla byla upravena v balíčku Čistá energie pro všechny Evropany.

Zásadním pro zavedení kapacitních mechanismů je evropské hodnocení zdrojové přiměřenosti, podpořené národním hodnocením zdrojové přiměřenosti, a národní legislativa upravující odpovědnosti a definující normy spolehlivosti. Dále musí členský stát prokázat opatření pro případné odstranění selhání trhu a notifikovat zavedení mechanismu u Evropské komise. Současně je nutné nastavit pravidla v souladu s již platnou evropskou legislativou a podle pravidel pro přeshraniční účast, která vznikají na úrovni provozovatelů přenosových soustav. Jedná se především o určení maximální vstupní kapacity, jež je k dispozici pro účast zahraničních výrobních kapacit v kapacitním mechanismu, způsoby certifikace zařízení, ověřování schopnosti zařízení splnit své závazky nebo o pravidla fungování evropského registru.

Společnost ČEPS proto usiluje o úpravu národní legislativy tak, aby Česká republika byla připravena na případné zavedení kapacitních mechanismů a měla nachystány nástroje na zabezpečení dodávek. Zároveň spolupracujeme s provozovatelem přenosové soustavy Polska na umožnění přeshraniční účasti českých účastníků trhu v kapacitním mechanismu v této sousední zemi.

ZMĚNA ENERGETICKÉHO TRHU

Kromě výše uvedených zásadních oblastí pro společnost ČEPS jsme identifikovali další významné oblasti, kde bude společnost ČEPS aktivně působit. Jedná se především o definování nových subjektů a energetických společenství a jejich zapojení do energetického sektoru a všech trhů s elektřinou.

Čeká nás ještě mnoho diskusí a intenzivní práce, vedoucí k požadované změně energetického sektoru jako celku. A přenosová soustava bude u těchto diskusí vždy aktivní.

 


O AUTOROVI

Ing. MARTIN KAŠÁK, ředitel sekce Energetický obchod ČEPS, vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Od roku 2002 působí v oblasti energetiky a před nástupem do společnosti ČEPS, a.s., se zabýval regulací, rozvojovými a restrukturalizačními projekty v energetických společnostech. V ČEPS je odpovědný za zajištění systémových a přenosových služeb, rozvoj energetických trhů a regulaci. Je vedoucím interního projektu ČEPS, a.s., na implementaci Clean Energy Package.

Kontakt: kasak@ceps.cz

související články

Ropa se mírně zotavuje, přesto bude propad rekordní

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Mezinárodní agentura pro energii mírně zlepšila výhled poklesu poptávky po ropě na letošní rok. Nyní počítá s poklesem o 690 tisíc barelů na 8,6 milionu barelů denně. Ceny ropy, a tím i pohonných hmot, nyní po rekordním dubnovém poklesu opět…

# paliva
# ropa
# ceny
# trhy

Nové přehrady hydroenergetiku nespasí

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Až naprší a… odteče – Česko chce zadržet vodu v krajině stavbou nových přehrad. Ačkoli se jejich součástí stanou i…

# OZE voda
# elektřina
# infrastruktura
# strategie

Chemický průmysl v době koronavirové

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Chemické firmy se v době nouzového stavu potýkaly s poklesem poptávky i exportu, na druhou stranu většina žadatelů uspěla v…

# petrochemie
# trhy
# dotace
# strategie

Stavební veletrh FOR ARCH otevírá své brány v září v Praze

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Stavební veletrh FOR ARCH na podzim letošního roku odstartuje již čtvrtou dekádu své existence. Ve dnech 22. až 26. září 2020…

# technologie
# trhy

Energetika očekává rychlé zotavení ekonomiky

07. 06. 2020
15:00
pro-energy.cz

Běžný život se kvůli koronaviru na řadu týdnů zastavil, podniky nevyráběly, ale energetika a další obory tzv. kritické…

# elektřina
# technologie
# bezpečnost
# trhy

HANNOVER MESSE Digital Days

14. 07. 2020 09:00 - 15. 07. 2020 16:00
Messe Hannover
Průmyslová transformace se svými megatématy digitalizace, individualizace, ochrana klimatu a demografické změny pokračuje i přes krizi způsobenou koronavirem a je těžištěm HANNOVER MESSE Digital Days. Tato nová dvoudenní digitální akce informuje o aktuálním vývoji v oborech průmyslu, energie a logistiky a nabízí orientaci v době krize a po jejím konci.

URBIS SMART CITY FAIR

02. 09. 2020 09:00 - 03. 09. 2020 17:00
Výstaviště Brno
URBIS SMART CITY FAIR  přináší chytrou kombinaci veletrhu s exkluzivním konferenčním programem, kde se představí lídři v oboru Smart city. Během dvou dnů se potkají desítky představitelů středoevropských měst a obcí a lídři v inovacích s jediným cílem – předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně koncept Smart city rozvíjet ve městech. Tak, aby se v nich občanům lépe žilo.

ENERGIE +

04. 09. 2020 - 06. 09. 2020
Lysá nad Labem
Výstava elektroenergetiky, plynárenství, paliv a teplárentsví

Komoditní data

05.07.2020
€/MWh okte
Base
9.6375
-45.7513 %
Peak
12.7808
-25.4508 %
Offpeak
6.49417
-64.68 %
05.07.2020
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
04.07.2020
€/MWh ote
Base
12.57
-61.8083 %
Peak
7.4125
-77.6581 %
Offpeak
17.7275
-45.7017 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

52184
Počet publikovaných novinek
1712
Počet publikovaných akcí
526
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika