Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Implementace CEP – změny na trhu s elektřinou z pohledu ČEPS

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY Martin Kašák

Nastala fáze implementace mnoha povinností, vyplývajících z jednotlivých předpisů balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ (Clean Energy Package – CEP). Jaké změny realizuje společnost ČEPS? 

# elektřina
# trhy
Implementace CEP – změny na trhu s elektřinou z pohledu ČEPS

ABSTRACT: After the phase of CEP implementation had begun, ČEPS started to fulfill legal obligations that will lead to a transformation of the energy market.Vpředchozím článku „Zimní energetický balíček kompletně schválen, ČEPS se připravuje na nové výzvy“ jste byli informováni o zásadních identifikovaných opatřeních, která musí společnost ČEPS zavést pro splnění požadavků vyplývajících z balíčku Čistá energie pro všechny Evropany.

Změny, schválené 22. května 2019 a publikované 14. června 2019, jsou v plném procesu implementace a společnost ČEPS začíná jednotlivé vize tohoto baličku naplňovat.


 

NÁKUP PODPŮRNÝCH SLUŽEB NA DENNÍM TRHU

Nařízení o vnitřním trhu s elektřinou 2019/943 (dále jen „Nařízení“) přineslo povinnost obstarávat veškerý objem služeb výkonové rovnováhy na denním trhu, a to maximálně na jeden den.

V souladu s článkem 6 odst. 9 a 10 Nařízení požádala společnost ČEPS dne 4. července 2019 Energetický regulační úřad o udělení výjimky pro možnost nákupu služeb výkonové rovnováhy na dlouhodobých trzích, a to ve výši 70 % celkového objemu. Důvodem žádosti bylo především zajištění provozní bezpečnosti přenosové soustavy a nižší náklady na zajištění služeb výkonové rovnováhy. Energetický regulační úřad provedl veřejnou konzultaci, žádost posoudil a dne 24. ledna 2020 vydal rozhodnutí potvrzující platnost kontraktů na služby výkonové rovnováhy, uzavřených před 1. lednem 2020. Tím má společnost ČEPS zajištěno 70 % služeb výkonové rovnováhy pro rok 2020 a 60 % pro rok 2021.

Zbylý objem služeb výkonové rovnováhy pro rok 2020 zajišťuje společnost ČEPSod přelomu roku v souladu s Nařízením na denním trhu. Jedná se o systém elektronických výběrových řízení pro certifikované zdroje, kdy první kolo má uzavírku každý den v 8:45 hodin. Následuje 30minutový interval vyhodnocení nabídek a v případě neuspokojení poptávky otevření druhého kola.

Pro zavedení denního trhu v požadovaném 30% rozsahu provedla společnost ČEPS v rekordně krátkém čase úpravu svých vnitřních procesů a softwarových nástrojů. Proběhlo několikakolové testování a dne 30. prosince 2019 se uskutečnila první denní aukce.

Průměrné ceny z denního trhu jsou uvedeny v následující tabulce. Práce na denním trhu však nekončí, již nyní vyhodnocujeme dosavadní zkušenosti a připravujeme procesy a systémy na vyšší stupeň otevření denního trhu.

Konkrétní objem služeb výkonové rovnováhy, zajišťovaný v dalších letech na denním trhu, bude určen především cenovým vývojem v letošním roce a schopností zajistit provozní bezpečnost přenosové soustavy.

Služba

Průměrné ceny z dlouhodobých kontraktů

Průměrné ceny z denního trhu (do 21. 2.)

aFRR+

316 Kč / MWh

503 Kč / MWh

aFRR–

244 Kč / MWh

561 Kč / MWh

mFRR15+

177 Kč / MWh

433 KČ / MWh

mFRR15–

138 Kč / MWh

553 Kč / MWh

mFRR5

486 Kč / MWh

573 Kč / MWh

Tabulka č. 1: Průměrné ceny nakupovaných služeb výkonové rovnováhy
Zdroj: ČEPS

 

PLATFORMA TERRE SPUŠTĚNA

Společně s denním trhem služeb výkonové rovnováhy se společnost ČEPS jako první v Evropě zapojila dne 6. ledna 2020 do platformy TERRE. Tuzemští poskytovatelé tím získali možnost nabízet volnou regulační energii s dobou náběhu požadovaného výkonu do 30 minut. Současně jsme tak učinili první krok k přeshraničnímu sdílení regulační energie. Další kroky budou následovat přibližně v polovině roku 2022.

ZMĚNA OCEŇOVÁNÍ REGULAČNÍ ENERGIE

Významnou změnou bude také přechod v oceňování regulační energie na marginální ceny. Tato změna bude vícekroková v návaznosti na postupný náběh evropských platforem. V průběhu roku 2019 se společnost ČEPS aktivně podílela na vyjednávání implementačních rámců, popisujících funkce a procesy platforem pro výměnu regulační energie ze sekundární regulace (tzv. platforma Picasso) a z minutových služeb (tzv. platforma MARI). Jejich plná implementace má nastat v polovině roku 2022.

Zásadní změna bude spočívat v tom, že po zavedení platforem bude poslední aktivovaná nabídka regulační energie určovat marginální cenu pro všechny aktivované poskytovatele. Nedílnou součástí této změny bude přechod na společný žebříček nabídek regulační energie (tzv. Common Merit Order List) u všech typů služeb, kde bude docházet k rozhodování, kteří poskytovatelé regulační energie uspějí v aktivaci (rozhodující bude cena regulační energie).

Společnost ČEPS se v současné době připravuje na implementaci žebříčkového povelování u automatické služby výkonové rovnováhy, tedy přechod z pro-rata systému na merit order list. Testování změny povelování, a tedy i řízení soustavy, očekáváme v polovině roku 2021.  

NABÍZENÍ PŘESHRANIČNÍCH KAPACIT NA ÚROVNI 70 %

Velmi významnou změnou pro společnost ČEPS je povinnost nabízet přeshraniční kapacity na úrovni 70 % technických kapacit při dodržení limitů provozní bezpečnosti.

Společnost ČEPS, tak jako řada dalších provozovatelů přenosových soustav, požádala národní regulační úřad o udělení výjimky z této povinnosti do doby implementace koordinovaného výpočtu přeshraničních přenosových kapacit, založeného na fyzikálních tocích tzv. Flow-based Capacity Calculation. Energetický regulační úřad po koordinaci a konzultaci s ostatními regulátory v regionu vydal pozitivní rozhodnutí o výjimce z plnění 70 % přeshraničních kapacit pro rok 2020 s jasným odkazem na neexistenci koordinovaného výpočtu přeshraničních kapacit a neexistenci společných pravidel na snížení kruhových toků a sdílení nákladů na koordinovaná nápravná opatření. Stejně zareagovali ostatní regulátoři v Evropě pro své provozovatele přenosových soustav.

Zavedení metody Flow-based Capacity Calculation, respektující skutečné fyzikální toky přenosovými soustavami, je nezbytnou podmínkou pro koordinovaný výpočet a možnost společně s ostatními provozovateli přenosových soustav zvýšit nabízenou přeshraniční kapacitu. Zavedení metody očekáváme v polovině roku 2021.

REGIONÁLNÍ KOORDINAČNÍ CENTRA

Regionální koordinační centra převezmou stávajících šest služeb od regionálních bezpečnostních koordinátorů a přidají k nim dalších deset nových služeb vyžadovaných nařízením balíčku Čistá energie pro všechny Evropany.

Cílem, který stanovilo Nařízení, je plná funkčnost regionálních koordinačních center od 1. července 2022.

Regionální koordinační centra zasáhnou do mnoha oblastí činnosti provozovatelů přenosových soustav. Patří sem například stanovování objemu regulačních záloh, scénáře elektroenergetických krizí, sezónní přiměřenost, výpočet kapacit pro přeshraniční účast v kapacitních mechanismech, regionální koordinace odstávek atd.

V současné době se u ACER diskutuje velikost tzv. provozního regionu, na kterém budou všechny nové činnosti uplatňovány. Základem pro tento region má být tzv. region Core, v němž bude probíhat koordinovaný výpočet přeshraničních kapacit. Mimo různá uspořádání provozního regionu existuje i varianta, že by provozní region zahrnoval celou kontinentální Evropu. V oblasti regionálních koordinačních center nás čeká ještě mnoho práce a vyjednávání pro zajištění zájmů české přenosové soustavy.

Obrázek č. 1: Region Core
 

ZAVEDENÍ KAPACITNÍCH MECHANISMŮ

Společnost ČEPS dlouhodobě upozorňuje na snižování přebytkové bilance elektrizační soustavy ČR se zlomovým rokem 2025, kdy v ČR předpokládáme vyrovnanou energetickou bilanci. Následující roky pak předpokládáme postupné zvyšování deficitní energetické bilance, kdy budeme více dovážet než vyvážet, a staneme se tak závislí na importu elektrické energie.

Možným řešením takové situace je zavedení kapacitních mechanismů, případně strategické rezervy, jejichž pravidla byla upravena v balíčku Čistá energie pro všechny Evropany.

Zásadním pro zavedení kapacitních mechanismů je evropské hodnocení zdrojové přiměřenosti, podpořené národním hodnocením zdrojové přiměřenosti, a národní legislativa upravující odpovědnosti a definující normy spolehlivosti. Dále musí členský stát prokázat opatření pro případné odstranění selhání trhu a notifikovat zavedení mechanismu u Evropské komise. Současně je nutné nastavit pravidla v souladu s již platnou evropskou legislativou a podle pravidel pro přeshraniční účast, která vznikají na úrovni provozovatelů přenosových soustav. Jedná se především o určení maximální vstupní kapacity, jež je k dispozici pro účast zahraničních výrobních kapacit v kapacitním mechanismu, způsoby certifikace zařízení, ověřování schopnosti zařízení splnit své závazky nebo o pravidla fungování evropského registru.

Společnost ČEPS proto usiluje o úpravu národní legislativy tak, aby Česká republika byla připravena na případné zavedení kapacitních mechanismů a měla nachystány nástroje na zabezpečení dodávek. Zároveň spolupracujeme s provozovatelem přenosové soustavy Polska na umožnění přeshraniční účasti českých účastníků trhu v kapacitním mechanismu v této sousední zemi.

ZMĚNA ENERGETICKÉHO TRHU

Kromě výše uvedených zásadních oblastí pro společnost ČEPS jsme identifikovali další významné oblasti, kde bude společnost ČEPS aktivně působit. Jedná se především o definování nových subjektů a energetických společenství a jejich zapojení do energetického sektoru a všech trhů s elektřinou.

Čeká nás ještě mnoho diskusí a intenzivní práce, vedoucí k požadované změně energetického sektoru jako celku. A přenosová soustava bude u těchto diskusí vždy aktivní.

 


O AUTOROVI

Ing. MARTIN KAŠÁK, ředitel sekce Energetický obchod ČEPS, vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. Od roku 2002 působí v oblasti energetiky a před nástupem do společnosti ČEPS, a.s., se zabýval regulací, rozvojovými a restrukturalizačními projekty v energetických společnostech. V ČEPS je odpovědný za zajištění systémových a přenosových služeb, rozvoj energetických trhů a regulaci. Je vedoucím interního projektu ČEPS, a.s., na implementaci Clean Energy Package.

Kontakt: kasak@ceps.cz

související články

Vývoj cien energetických komodít v období 11/2019–02/2020

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Ceny energetických komodít bývajú v zime vyššie, ale letošná teplá zima a geopo­litické vplyvy, vr. odchodu Veľkej Británie z EÚ s dohodou a obavy z koronavíru tlačia ceny nadol. V horizonte nadchádzajúcich týždňov by tento vývoj mohol pokračovať v…

# plyn
# elektřina
# ceny
# trhy

Dekarbonizační revoluce se zatím nekoná

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Zdravý rozum se vytrácí a nastupují politické deklarace nesplnitelných cílů a představ. Před stanovováním takovýchto cílů by však…

# technologie
# emise
# trhy

Aktuality v elektroenergetice

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Přinášíme vám výtah zajímavých novinek z médií z oblasti elektroenergetiky z portálu energy-hub.cz v období 12/2019–02/2020 …

# paliva
# uhlí
# elektřina

Společné projekty nordických provozovatelů přenosových soustav jsou vzorem pro kontinent

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Severské země jsou v elektroenergetickém sektoru již mnoho let vzorem pro kontinent, pokud jde o integrační projekty,…

# elektřina
# infrastruktura

Pomohou vodní elektrárny nahradit uhlí?

09. 03. 2020
14:00
PRO-ENERGY

Třebaže geografické podmínky střední a východní Evropy neumožňují využívat vodní zdroje jako v Asii či Jižní Americe, i tak je…

# OZE voda
# elektřina

Nákup energie v organizacích veřejné správy

04. 06. 2020 09:00 - 15:00
Praha, hotel Botanique
Seminář o optimalizaci nákupu energie v organizacích veřejné správy. Dobrá nákupní metoda, obezřetná přípava veřejné zakázky v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, dobře nastavené smluvní vztahy s dodavateli energií. To vše může přinést nemalou finanční úsporu. 

Green Way Day 2020

08. 06. 2020
Restaurace Folklore Garden, Na Zlíchově 18, Praha 5 Hlubočepy Praha
4. ročník nové formy setkávání a vzdělávání odborníků v oblasti úspor energie a technických zařízení budov.

Elektromobilita v roce 2020

09. 06. 2020
Sokolovská 138, 186 76 Praha 8 Hotel Olympik, Praha
Evropská komise představila ve svém návrhu „Green Deal“ z prosince 2019 zpřísňování emisních limitů CO2 s cílem zajistit od roku 2025 jasné směřování k bezuhlíkové mobilitě. Automobiloví výrobci mluví o jediném možném směru, jak dosáhnout výrazného snížení CO2, a sice, vydat se cestou plné elektrifikace. Evropská komise očekává, že v roce 2025 tak vznikne na 1 milión dobíjecích míst. 

Komoditní data

27.05.2020
€/MWh okte
Base
22.9412
-28.6274 %
Peak
21.865
-35.0223 %
Offpeak
24.0175
-21.6032 %
27.05.2020
€/MWh elix
Base
21.2221
10.1635 %
Peak
20.2867
10.9167 %
Offpeak
22.1575
9.48283 %
26.05.2020
€/MWh ote
Base
28.4733
41.4648 %
Peak
30.9242
25.3937 %
Offpeak
26.0225
66.8822 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

51321
Počet publikovaných novinek
1692
Počet publikovaných akcí
487
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika