Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Nová generace obchodování s elektřinou a plynem

27. 11. 2019
13:00
PRO-ENERGY Tomáš Koldcsiter

Energetika prochází významnou transformací. Z konzervativního odvětví se stává odvětví inovací a nových technologií. Obchodníci s elektřinou či plynem byli v posledních letech pod velkým tlakem, nyní přichází změna. Tradiční obchodní model, jak jsme ho znali, je minulostí. 

# plyn
# elektřina
# technologie
# trhy
Nová generace obchodování s elektřinou a plynem

ABSTRACT: The energy market is changing, and energy traders are forced to address various challenges. Due to prosumers, energy accumulation facilities and the like the both sided flows of energy and data have been established, resulting in greater demands on the Energy Trading and Risk Management systems.ENERGETICKÁ REVOLUCE

Energetika byla a řadou lidí stále je často vnímána jako konzervativní odvětví, které se již nemá příliš kam posunout. V minulých letech se vedla diskuse převážně o rozvoji jaderné energetiky nebo prolomení těžebních limitů hnědého uhlí. Dnes je však situace zcela odlišná a stáváme se svědky energetické revoluce, měnícího se energetického mixu, implementace nových technologií a sílící decentralizace celého sektoru.

Od reaktivního přístupu plnění nařízení Evropské komise se přesouváme do období transformace výroby, distribuce i spotřeby. Časy tradičního obchodu s elektřinou či plynem jsou pryč, tentokrát už nadobro. Transformace je nutná a týká se všech hráčů na trhu. Obchodníci s elektřinou či plynem jsou jedni z nejvíce exponovaných subjektů, a to zejména proto, že jsou to čistě komerční soukromé subjekty, na rozdíl od regulovaných provozovatelů přepravních, distribučních či skladovacích soustav. Navíc jsou vystaveni změnám ze všech sektorů trhu najednou.

Probíhající změny energetiky by se daly rozdělit do tří základních částí (3D), a to dekarbonizace, decentralizace a digitalizace.

DEKARBONIZACE – EKOLOGIE VS. STABILITA?

Dle strategie EU pro řešení klimatických změn je nutné výrazně snížit emise uhlíku. Konkrétně o 40 % do roku 2030, o 60 % do roku 2040 a o 80 % do roku 2050, což by znamenalo menší hladinu než v roce 1990.

Aby bylo možné těchto ambiciózních cílů dosáhnout, bude nutné:

 • výrazně změnit výrobní mix a zapojit více obnovitelných zdrojů, jako jsou např. vítr, slunce, voda nebo zdroje biomasy a fosilních paliv se zachytáváním uhlíku,
 • realizovat energetické úspory,
 • zvýšit využití elektřiny v dopravě či vytápění.

Po havárii v japonské Fukušimě v roce 2011 přichází navíc tzv. nuclear phase out, tedy odklon od jaderné energetiky a postupné uzavírání jaderných elektráren. Nejaktivnější je z tohoto pohledu Německo, které by mělo uzavřít do roku 2022 zbývajících osm jaderných elektráren. V současné době se diskutuje o prodloužení lhůty, ale cíl je stále platný.

Z globálního hlediska tedy ubývá konvenčních stabilních zdrojů, které jsou nahrazovány decentralizovanými, méně stabilními a často na počasí závislými zdroji (zejména solární a větrné). Tento trend můžeme pozorovat na obrázku č. 1, který zachycuje vývoj instalovaného výkonu jednotlivých typů zdrojů v Německu, konkrétně mezi lety 2010 a 2019.

Obrázek č. 1: Instalovaný výkon jednotlivých typů elektráren v Německu (v GW)
 

Pozitivní vliv obnovitelných zdrojů na čistotu ovzduší a klimatu je jistý. Jaký vliv ale mají na energetický trh, respektive na obchodníky? Na spotovém trhu můžeme pozorovat, že se vzrůstající velikostí instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů (zejména větrných farem v Německu, Dánsku či Švédsku a fotovoltaických elektráren v Německu, Itálii či Francii) se výrazně zvyšuje volatilita cen a roste počet hodin v roce, kdy je cena energie záporná, nebo naopak přesahuje hranici 100 EUR/MWh. Tento vývoj je zachycen na obrázku č. 2.

 

Je více než patrné, že se zvyšuje potřeba flexibility, která by pomohla tyto špičky přebytku nebo nedostatku elektřiny vyrovnávat, či skladování elektrické energie, jež by tento jev proměnilo ve významnou obchodní příležitost. Aby s ním však mohli obchodníci lépe pracovat, musí být schopni lépe tyto stavy predikovat, zpracovávat on-line data a automatizovat obchodování v rámci jejich ETRM systémů (Energy Trading and Risk Management).

DECENTRALIZACE – OBOUSMĚRNÉ TOKY INFORMACÍ I ENERGIE

Kromě sektoru výroby elektřiny, který se stává decentralizovaným, se mění také model distribuce i spotřeby elektrické energie. Tradiční model jednosměrného toku, kdy zákazník energii pouze odebírá, je nahrazen novým, kdy zákazník dokáže energii vyrábět, dodávat do sítě nebo ukládat a ovlivňovat tak svou aktuální i budoucí spotřebu.

Decentralizovaná energetika a chytré sítě jsou přesným opakem původní energetiky s typicky jednosměrným tokem energie. Za součást sítě se nyní považuje jakýkoliv domácí spotřebič, domácí elektrárna či elektromobil. Všechny prvky spolu v rámci chytré sítě mohou komunikovat a sdílet data, na jejichž základě se upravuje jejich chování. Například pračka či myčka se můžou spustit v době, kdy je to ekonomicky výhodné. Stejně tak to funguje i v opačném případě: když je elektřina drahá, mohou se některé spotřebiče vypnout, či můžeme čerpat energii z baterií, uloženou v době nadbytku výroby či levných cen, případně prodávat přímo aktuální výrobní přebytek.

Decentralizace tedy zavádí obousměrné toky nejen energie, ale i informací mezi subjekty. Výrazně se tak mění vztah obchodníka a jeho zákazníka, který je nyní aktivní a má také vyšší nároky. Složitější bude i predikce spotřeby, a to nejen kvůli obnovitelným zdrojům energie, ale zejména kvůli přesunům v čase mezi spotřebou elektřiny a jejím odběrem ze sítě díky akumulaci v lokálním úložišti. V České republice však akumulace stále čeká na finální legislativní ukotvení.

Velmi významným trendem je také elektromobilita, díky níž zákazník disponuje významným spotřebičem s dobře řiditelnou dobou spotřeby. V budoucnu bude disponovat navíc i flexibilitou, kterou je schopen nabídnout trhu, když zrovna automobil nepoužívá, a může tak pomoci soustavě s vyrovnáním. A bude za to také finančně odměněn.

Pokud hovoříme o decentralizaci, nesmíme zapomenout na technologii blockchainu, která může hrát v budoucnu významnou roli zejména pro microgridy a jejich lokální trh. Jako příklady mohou posloužit pilotní projekty Boston Microgrid nebo Allgau Microgrid. Tyto projekty využívají systémy postavené nad blockchainem pro vytvoření lokálního komunitního trhu s elektřinou.

Dalším využitím této technologie je například projekt Enerchain – platforma pro přímé (P2P) velkoobchodní obchodování, spuštěná po dvouletém pilotním projektu v květnu letošního roku. Na ní je možné obchodovat profily, flexibilitu i certifikáty. Možné je také bilaterální obchodování forwardových produktů větších objemů. Jedná se pouze o platformu, obchodní rámec je stále řízen EFET smlouvami mezi jednotlivými subjekty.

DIGITALIZACE – AUTOMATIZACE, PREDIKCE A MODELOVÁNÍ

Z pohledu provozovatelů přenosových a distribučních soustav je decentralizace náročnou výzvou z pohledu řízení sítě. Ačkoliv decentralizace implicitně nepředpokládá, že jednotlivé části jsou schopné fungovat samostatně v ostrovním režimu, vybudování decentralizované energetiky se neobejde bez výrazných investic do přenosových a distribučních soustav, měření a sběru dat.

Řízení soustavy musí být mnohem efektivnější, data musí být zpracovávána v reálném čase. V síti narůstá počet inteligentních prvků pro měření a zpracovávání dat. Zákazníci jsou postupně vybavováni Smart Meteringem, disponují chytrými systémy pro vytápění/chlazení, mají elektromobily, jsou schopni energii ukládat či obchodovat s vlastní výrobou. Vysoké nároky jsou kladeny zejména na predikování budoucích stavů soustav, a to se neobejde bez adekvátních analytických a predikčních systémů.

Pro obchodníky bude nutné zavést také mnohem větší míru automatizace procesů, spojených se zpracováním on-line dat z měření, s predikcí spotřeby i výroby, chováním daného portfolia zákazníků a řízením pozice a návazných agend tak, aby co nejvíce podporovaly rozhodování obchodníků ve stále se zrychlujícím tempu a kratším časovém horizontu.

Obrázek č. 3: Vývoj modelu energetiky
 

NEZAPOMÍNEJME NA TRADIČNÍ VÝZVY

Kromě dekarbonizace, decentralizace a digitalizace energetiky nesmíme zapomínat na tradiční výzvy obchodování s jednotlivými energetickými komoditami, jako jsou:

 • vývoj cen – v posledních letech cena komodity stoupá, tradičně vedené B2B i B2C segmenty mají problémy s profitabilitou,
 • zkracující se obchodní periody – 15minutová bilanční perioda (v ČR platná od 1. 6. 2023),
 • integrace a propojování trhů (projekt XBID) – omezuje spreadové obchody,
 • další legislativní změny a liberalizační balíčky.

Všechny tyto výzvy dohromady způsobují výrazné snížení marží obchodníků, a tedy horší profitabilitu tradičního obchodního modelu. Taková situace nutí všechny hráče na trhu reagovat. Strategií je mnoho, mají však jedno společné: spočívají ve výrazné transformaci a reprioritizaci obchodního modelu společnosti. Vídáme tedy věci, na které jsme u konzervativních energetických společností dosud nebyli zvyklí.

Nejčastější strategie jsou:

 • navýšení obchodovaného objemu – rozšíření portfolia zákazníků,
 • optimalizace nákupu – predikce, modelování,
 • algotrading – noční obchodování, flexibilita,
 • rozšiřování portfolia obchodovaných komodit a využití technických i obchodních synergií,
 • nekomoditní aktivity – vytěžení zákaznického portfolia a nabídka např. mobilních služeb, LED osvětlení apod.

Další důležitou položkou jsou investice do moderních technologií a rozvojových projektů. V České republice můžeme pozorovat investice subjektů zejména v oblastech:

 • rozvoje sítě nabíjecích stanic elektromobilů,
 • rozvoje sítě stanic CNG,
 • inovačních projektů – např. projekt dFlex pro ověření možnosti využití agregace flexibility,
 • modernizace IT systémů.
   

UNICORN A LANCELOT ETRM

Společnost Unicorn je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů informačních systémů pro evropskou energetiku a utility. V průběhu posledních dvaceti let úspěšně zrealizovala desítky projektů pro společnosti v mnoha evropských zemích určených jak pro národní prostředí, tak pro podporu mezinárodní spolupráce.

Mezi její hlavní produktové řady patří rodina produktů Lancelot, která představuje řešení pro obchodování s energetickými komoditami, pokrývající potřeby obchodníků, dodavatelů i distributorů a zajišťující procesy nákupu a prodeje energetických komodit, správy portfolia, péče o zákazníky a datových výměn. Navíc podporuje predikce spotřeby, výroby, odchylek a cen a obsahuje i sofistikované optimalizační algoritmy pro obchodní rozhodování.

Mezi vlajkové produkty pak patří Lancelot ETRM – komplexní řešení pro obchodníky s elektřinou a plynem působící v prostředí liberalizovaného energetického trhu. Tento produkt, který je na trhu více než 10 let, se v letošním roce dočkal zásadní generační obměny. Mezi hlavní změny patří:

 • podpora více komodit se zaměřením na elektřinu a plyn,

 • obchodování za více subjektů,

 • podpora přechodu na 15minutový vzorek,

 • lehký (webový) klient postavený nad Unicorn Application Framework,

 • možnost provozovat jej nejen v cloudu, ale i jako ETRM-as-a-Service,

 • integrace na Lancelot EDM Data Hub – centrální zdroj energetických dat.

Více informací můžete nalézt na adrese products.unicorn.com/energy/uulancelotIT NÁROKY

Pokud shrneme všechny faktory, ovlivňující energetiku, rychlost změny, konzervativnost a nízké investice v minulých obdobích, máme zde velmi komplikovanou situaci, která vrcholí na poli IT, konkrétně pro obchodníky v ETRM systémech, jež podporují jejich obchodování od uzavření obchodu až po nominace, konfirmace a vystavení faktury. Staré monolitické systémy nejsou dostatečně výkonné a flexibilní, vyžadují složité aktualizace, instalace klientských aplikací, zvláštních softwarů, nebo je lze provozovat pouze na on-premise IT infrastruktuře bez možnosti využití výhod cloudu.

Společnými jmenovateli jsou tedy v této době automatizace, flexibilita a výkon. Společnosti, působící na liberalizovaném trhu s elektřinou či plynem, tedy hledají řešení, která jim pomohou v této době na trhu uspět, podpoří digitalizaci jejich procesů a nabídnou intuitivní ovládání a vysoký výkon.

Mezi business požadavky vídáme také podporu více komodit v rámci jednoho systému či poskytnutí ETRM-as-a-Service. To vše ale v rozumném čase a s přiměřenými náklady. Implementace řešení na míru je nákladná, trvá příliš dlouho a zatěžuje interní týmy, které mají primární cíl pracovat pro společnost a pomoci jí dosahovat co nejlepších výsledků. Dlouhá doba dodání také znamená riziko změny tržních podmínek v průběhu implementace, a tedy riziko nutných změn ihned po dodání.

Proto v dnešní době stále častěji slýcháme slovo produkt. Právě produktová řešení jsou nyní na trhu obchodníky vyhledávána. V porovnání s předchozími řešeními jsou zpravidla menší, ale flexibilnější, snadno integrovatelná a poskytují výkonné výpočetní a reportingové jádro. Podstatnou součástí jsou také out-of-the-box konektory na evropská tržní místa, operátory trhu, provozovatele přepravních a distribučních soustav, zásobníků plynu a dalších autorit.

V oblasti IT si dále můžeme všimnout, že slovo cloud již pro energetiky není tabu, stejně jako aplikace využívající moderní tenké klienty. Tato moderní řešení poskytují nejen lepší uživatelský komfort, větší výkon, škálovatelnost a integraci, ale jsou také zpravidla bezpečnější a lépe se udržují. Třešničkou na dortu dokáže být také daleko nižší TCO ETRM řešení, zejména díky sdílení nákladů na vývoj produktu a nižším nákladům na provoz v cloudu. Tenký klient zjednodušuje údržbu klientských stanic a otevírá možnosti plnohodnotného využití mobilních technologií.

Zatímco dříve byli obchodníci schopni všechny své velkoobchodní aktivity řídit např. v Excelu, dnes se bez spolehlivého ETRM řešení prakticky neobejdou.

 


O AUTOROVI

Tomáš Koldcsiter pracuje ve společnosti Unicorn na pozici Business Architect, kde se zaměřuje na analýzu a návrh IT řešení pro podporu obchodování s elektřinou a plynem či dalšími komoditami a na rozvoj produktu Lancelot Energy Trading a Risk Management.

Kontakt: tomas.koldcsiter@unicorn.co

související články

Aktuality v plynárenství

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Přinášíme vám výtah zajímavých novinek z médií z portálu energy-hub.cz v oblasti plynárenství v období 03/2020 – 05/2020 (redakčně upraveno). 

# plyn
# politika

Revoluci v energetice virus nezastaví

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Koronavirus může být i příležitost, říká Lenka Kovačovská, výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu.

# plyn
# personálie
# strategie

Plynovod Nord Stream 2 přes překážky míří do finiše

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Druhá větev plynovodu Nord Stream, díky které má být od počátku příštího roku navýšena roční kapacita přímé přepravní trasy do…

# plyn
# politika
# infrastruktura

Řízené pluhování se osvědčilo

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Nový plynovod společnosti E.ON Distribuce zaorává mezi Soběslaví a Planou nad Lužnicí speciální pluh. V zimě už plynovod může…

# plyn
# technologie

Pokládat plynovod pluhováním je přesnější a ekologičtější

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Více podrobností o výstavbě plynovodu speciální metodou doplnil vedoucí Správy a provozu zemního plynu Tomáš Vacek.  

# plyn
# technologie
# infrastruktura

HANNOVER MESSE Digital Days

14. 07. 2020 09:00 - 15. 07. 2020 16:00
Messe Hannover
Průmyslová transformace se svými megatématy digitalizace, individualizace, ochrana klimatu a demografické změny pokračuje i přes krizi způsobenou koronavirem a je těžištěm HANNOVER MESSE Digital Days. Tato nová dvoudenní digitální akce informuje o aktuálním vývoji v oborech průmyslu, energie a logistiky a nabízí orientaci v době krize a po jejím konci.

Den plynové mobility (CNG/LNG/Biometan)

02. 09. 2020
prostory Pražské plynárenské

URBIS SMART CITY FAIR

02. 09. 2020 09:00 - 03. 09. 2020 17:00
Výstaviště Brno
URBIS SMART CITY FAIR  přináší chytrou kombinaci veletrhu s exkluzivním konferenčním programem, kde se představí lídři v oboru Smart city. Během dvou dnů se potkají desítky představitelů středoevropských měst a obcí a lídři v inovacích s jediným cílem – předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně koncept Smart city rozvíjet ve městech. Tak, aby se v nich občanům lépe žilo.

Komoditní data

10.07.2020
€/MWh okte
Base
38.5367
-10.5342 %
Peak
40.35
-13.364 %
Offpeak
36.7233
-7.20377 %
10.07.2020
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
09.07.2020
€/MWh ote
Base
39.4433
-14.5038 %
Peak
38.5708
-23.9921 %
Offpeak
40.3158
-2.908 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

52310
Počet publikovaných novinek
1713
Počet publikovaných akcí
526
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika